Ikt-baserede læreprocesser

2021/2022

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Ikt-baserede læreprocesser omfatter medierede intra- og interpersonelle læreprocesser samt læring gennem samarbejde og fælles videnkonstruktion.
Ikt står i denne sammenhæng for digitale værktøjer/systemer og omgivelser til præsentation, produktion, kommunikation, og samarbejde.
Der fokuseres på hvordan, under hvilke omstændigheder, og med hvilke metoder/midler det er muligt at tilrettelægge/designe, kvalificere og facilitere ikt-baserede læreprocesser, der fremmer kvalitet, dialog og samarbejde.

Læringsmål

Viden

Målet for den studerendes tilegnelse af viden inden for modulet ikt-baserede læreprocesser er, at den studerende efter deltagelse i modulet skal kunne:

  • tilegne sig viden om og forståelse af teori og metoder inden for feltet ikt-baserede læreprocesser og praksis knyttet hertil
  • tilegne sig viden om og forståelse for pædagogisk planlægning, design og evaluering af hensigtsmæssige ikt-baserede læreprocesser
  • identificere, forholde sig til og reflektere over det videnskabelige grundlag inden for feltet ikt-baserede læreprocesser.

Færdigheder

Målet for den studerendes udvikling af færdigheder indenfor modulet ikt-baserede læreprocesser er, at den studerende skal kunne:

  • anvende de videnskabelige metoder og redskaber inden for feltet ikt-baserede læreprocesser, herunder analysere og vurdere relaterede problemstillinger
  • vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger inden for feltet ikt-baserede læreprocesser med henblik på kollaboration og fælles vidensopbygning
  • formidle og diskutere faglige problemstillinger og løsningsmodeller indenfor området.

Kompetencer

Målet for den studerendes dannelse af kompetencer indenfor modulet ikt-baserede læreprocesser er, at den studerede i modulet skal kunne:

  • selvstændigt igangsætte, gennemføre, styre og tilrettelægge kollaborative ikt-baserede undervisnings- og læringsprocesser, der inddrager dialogisk og demokratisk kvalitet
  • deltage i og moderere en e-kollaborativ vidensopbygningsproces
  • udvise konstruktiv, e-dialogisk adfærd (deltage aktivt i kollaborative ikt-baserede processer).

Undervisningsform

Undervisningen er tilrettelagt som web-baseret fjernundervisning med virtuelle perioder i kombination med fremmødeseminarer.

Omfang og forventet arbejdsindsats

ECTS-point: 5 = 5 x 27,5 = 137,5 timers studenterbelastning i alt

Eksamen

Prøver

Prøvens navnIkt-baserede læreprocesser
Prøveform
Skriftlig
Prøven består i udarbejdelse af en mindre skriftlig fremstilling inden for et emne, der omfatter den i studieåret udbudte undervisning i relation til fagområdet ikt-baserede læreprocesser. Prøven tager udgangspunkt i en af én eller flere studerende udarbejdet fremstilling på højst 7 sider pr. studerende i projektgruppen – dog højst 30 sider i alt, ved en individuelt udarbejdet fremstilling højst 8 sider. Emnet aftales på forhånd mellem en af studienævnet udpeget fagansvarlig og den/de studerende.

Ved tilfredsstillende, aktiv deltagelse i den udbudte undervisning kan emnet efter den udpegede fagansvarliges bestemmelse reduceres til kun at dække ét afgrænset undervisningsfelt, der udpeges af studienævnet. Emnet aftales på forhånd mellem den fagansvarlige og den/de studerende. Fremstillingen må da være på højst 5 sider pr. studerende, ved grupper dog højst 20 sider i alt og ved en individuelt udarbejdet fremstilling højst 6 sider.

Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af karakteren 12 blive lagt vægt på, at den studerende demonstrerer en udtømmende opfyldelse af modulets mål med ingen eller få uvæsentlige mangler.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Modulbeskrivelser for hvert semester opdateres løbende på uddannelsens hjemmeside samt i Moodle.

Fakta om modulet

Engelsk titelICT-based learning processes
ModulkodeMASMIL20181
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
1. semester
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedAnden placering
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Masteruddannelsen i IKT og Læring
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet