Projektmodul

2021/2022

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

  • den teoretiske og empiriske baggrund for den valgte problemstilling
  • det i projektet behandlede fagområde samt beherskelse af de til fagområdet knyttede kompetencer og færdigheder
  • den i projektet behandlede teori og i de i projektet valgte metoder.

Færdigheder

  • at tilrettelægge projektarbejdets vidensproduktion med udgangspunkt i den valgte problemformulering
  • selvstændigt at formulere, analysere og overskue et teoretisk og empirisk relevant problem
  • at tilrettelægge projektarbejdets vidensproduktion med udgangspunkt i den valgte problemformulering.

Kompetencer

  • at diskutere projektarbejdets teorier og metoder i forhold til læringsudbyttet
  • at diskutere begrænsninger ved valgte teorier og metoder
  • at vurdere betydningen af projektarbejdets planlægning og organisering for læringsprocessen
  • at formidle projektarbejdets resultater systematisk og overskueligt, såvel skriftligt som mundtligt.

Undervisningsform

Se § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProjektmodul
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
En ekstern mundtlig prøve på tysk i: Projektmodul (Project Module).

Den mundtlige prøve foregår som en samtale mellem den studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i en af én eller flere studerende udarbejdet projektrapport.
Sidetal: Projektrapporten må højst være på 15 sider pr. stude¬rende, højst 20 sider ved individuelle projekter.

Normeret prøvetid: 20 minutter pr. studerende og 10 minutter pr. gruppe til votering og karaktergivning, dog højst i alt to timer ved store grupper, 30 minutter i alt ved individuelle prøver.

Bedømmelsesform: En karakter efter 7-trinsskalaen. Der foretages en samlet bedømmelse af projektrapporten (de/den studerende eksamineres med udgangspunkt i hele det skriftlige arbejde) og den mundtlige præstation. Projektrapporten og den mundtlige præstation vægtes ligeligt.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelProject Module
ModulkodeKATYSK202
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Engelsk, Tysk og Kulturforståelse
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet