Kandidatspeciale

2021/2022

Modulets indhold, forløb og pædagogik

I tilknytning til modulet afholdes vejledning. Den studerende udarbejder et kandidatspeciale om et emne, som han/hun vælger frit inden for uddannelsens rammer. Kandidatspecialet forbinder så vidt muligt det centrale fag og kandidattilvalget, men med hovedvægten i det centrale fag. Kandidatspecialeemnet godkendes af studienævnet. Emnet forelægges nævnet i form af en kort, fore­løbig problemformulering, begrundelse for emnevalget, forslag til litteratur mv. samt forslag til tids­plan. Ved godkendelsen fastsættes en frist for afleveringen af kandidatspecialet.

Læringsmål

Viden

  • og forståelse af det i modulet behandlede fagområde
  • og forståelse af videnskabelige principper

Færdigheder

  • problemafgrænsning
  • selvstændig anvendelse af og kritisk stillingtagen til relevant teori og metode på videnskabeligt niveau
  • problemanalyse
  • at fremstille komplekse faglige emner i en velargumenteret og velformuleret form og på videnskabeligt niveau

Kompetencer

  • at anvende og reflektere over de i kandidatspecialet valgte metoder på en bevidst og kritisk måde
  • at formidle kandidatspecialets resultater systematisk og overskueligt, såvel skriftligt som mundtligt og på videnskabeligt niveau
  • at udarbejde perspektivering af emnet på videnskabeligt grundlag

Undervisningsform

Vejledning

Omfang og forventet arbejdsindsats

30 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKandidatspeciale
Prøveform
Skriftlig og mundtlig
Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og censor på grundlag af et af den/de studerende udarbejdet kandidatspeciale. Prøven foregår på det sprog, kandidatspecialet er udarbejdet på.
Sidetal: Kandidatspecialet må højst være på 70 sider pr. studerende, højst 80 sider ved individuelle kandidatspecialer.
Resume: Kandidatspecialet udarbejdes på dansk eller tysk efter den/de studerendes valg. Kandidatspecialet skal indeholde et resume. Hvis kandidatspecialet udarbejdes på tysk, kan resumeet skrives på dansk, engelsk eller tysk. Hvis kandidatspecialet udarbejdes på dansk, skal resumeet skrives på tysk eller engelsk. Resumeet skal være på mindst 1 og må højst være på 2 sider (Resumeet indgår ikke i de for kandidatspecialet fastsatte minimum- og maksimumsidetal pr. studerende).
Normeret prøvetid: 45 min. pr. studerende; jf. Det Humanistiske Fakultets kandidatspecialeregler for normerede prøvetider ved grupper af flere studerende. De angivne tider er incl. Votering og karaktergivning.
ECTS30
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMaster's Thesis
ModulkodeKATYSK20136
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS30
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Engelsk, Tysk og Kulturforståelse
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske Fakultet