Retssociologi og retlig regulering

2021/2022

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Det forudsættes, at modul 1 og modul 2 er bestået.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Indhold
Kurset bygger på et retssociologisk og retsteoretisk perspektiv på forvaltningen og forvaltningens virksomhed. Kurset vil blive indledt med en kort indføring i nogle af retssociologiens klassiske teorier. Hensigten er at give den studerende en nuanceret forståelse for rettens rolle i den generelle samfundsudvikling og i udviklingen af den danske retsstat og velfærdsstat. Med afsæt i retssociologien vil kurset tillige fokusere på den komplekse moderne forvaltning og give den studerende et indgående indblik i borgeres og retlige aktørers retlige bevidsthed samt de styringsteknologier, der karakteriserer den moderne forvaltning og indvirker på retspraksis. De valgte fokusområder skal gøre den studerende i stand til at danne sig en nuanceret opfattelse af, hvordan retten bliver forstået, oplevet og tilgået - set ud fra et borgerperspektiv og et professionelt perspektiv. Med udgangspunkt heri og ved inddragelse af centrale retsteoretiske positioner tematiseres den moderne forvaltnings udfordringer i relation til legitimitet og grundlæggende retfærdighedsforestillinger. Kurset koncentrerer sig desuden om den moderne forvaltnings overordnede opbygning og funktion. Ud fra autentiske forvaltningsretlige problemstillinger, relateret til socialt myndighedsarbejde, vil forvaltningsretlige retskilder, grundbegreber og retssikkerhedsmæssige hensyn blive behandlet.

Mål
Målet for undervisningen er, at den studerende opnår indsigt i nogle grundlæggende retlige og retssociologiske teorier og perspektiver på retten og retsanvendelsen, som kan danne grundlag for en nuanceret forståelse for rettens rolle i socialt arbejde. Kurset skal tillige give den studerende et indblik i forvaltningens funktion og udvikling set i relation til de generelle samfundsmæssige forandringer. Den studerende bibringes herved et indblik i flere af de komplekse, modstridende forhold, der præger det sociale myndighedsarbejde samt de affødte konsekvenser og retssikkerhedsmæssige problemstillinger. 

Læringsmål

Viden

  • Kendskab til retskilder, retskildefaktorer og grundlæggende forvaltningsretlige principper.
  • Kendskab til forskellige forståelser af retten, rettens rolle og funktion samt dens samspil med den generelle samfundsudvikling og de forskellige udviklingsfaser af den danske rets- og velfærdsstat.
  • Kendskab til forskellen mellem et deltagerperspektiv og et iagttagerperspektiv i formuleringen og undersøgelsen af retlige og retssociologiske problemstillinger.

Færdigheder

  • Kunne redegøre for retskilderne, retskildefaktorerne og de grundlæggende forvaltningsretlige principper, der regulerer forholdet mellem borgere og offentlige myndigheder.
  • Kunne reflektere over borgere og retlige aktørers forståelser og oplevelser i lyset af forskellige perspektiver på ret og legitimitet.
  • Kunne identificere flere af de styringsteknologier, der præger den moderne forvaltning og deres betydning for omsætningen af retsreglerne til praksis.

Kompetencer

  • Kritisk kunne reflektere over og vurdere autentiske forvaltningsretlige problemstillinger
  • Kritisk kunne vurdere og analysere den retlige regulering af socialt myndighedsarbejde, således at de øvrige elementer i uddannelsen kan forstås i lyset heraf og relateres hertil.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnRetssociologi og retlig regulering
Prøveform
Skriftlig
24 timers eksamen
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelSocial Work Legislation
ModulkodeKASOA20207
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus København, Campus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Socialt Arbejde
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet