Modul 3: Ledelse af informationssystemer: Alignment, Strategi og Governance

2021/2022

Modulets indhold, forløb og pædagogik

At opbygge viden, kompetence og færdigheder vedr. ledelse af informationssystemer og it-afdelinger.
Indhold:
1. Alignment: Hvordan sikres sammenhæng mellem it-udvikling og organisationens forretningsmæssige behov og mål? Hvordan kommunikeres og samarbejdes der mellem it-afdelingen og forretningen?
2. it-processer: Nøgleprocesser i it-afdelingen.
3. it-strategi og -planlægning: Formulering og implementering af it-strategier, samt prioritering og planlægning af en systemportefølge.
4. it-anskaffelsesstrategier: Fordele og ulemper ved forskellige anskaffelsesstrategier som fx egen udvikling, ”off the shelf packages”, standardsystemer, end-user computing, open source, etc.
5. Informationssystemer og økonomi: Formulering af business case baseret på indsigt i de faktorer der har betydning for vurdering af informationssystemers økonomi.
6. it-governancestrukturer og organisering af it-afdelingen: Fx nøglebeslutninger, beslutningsprocesser og ansvars-fordeling. It-afdelingens rolle, forskellige måder at organisere it-afdelinger på, væsentlige problemstillinger som fx centralisering vs. decentralisering.
7. IT Service Management: Fokus er på de forretningsvendte processer, som udgør grænsefladen mellem anvendel-se og drift.
8. Kvalitetsstyring og forbedring: Kvalitetsstyringssystemer og kvalitetsforbedring i it-organisationer.
9. Managing Emerging Technologies: Fokus er her på, hvordan den enkelte it-udviklingsorganisation kan håndtere nye teknologier.

Læringsmål

Viden

De studerende skal opnå viden om ledelse af informationssystemer omfattende centrale ledelsesmæssige problemstillinger som hvordan der sikres sammenhæng mellem generel-le organisatoriske strategier og udviklingen af informationssystemer, hvordan man styrer en portefølje af informationssystemer, hvordan beslutningsprocesser vedr. informations-systemer tilrettelægges (”IT governance”) og hvordan en IT funktion organiseres og ledes (kompetence #6).
- Indenfor udvalgte områder skal de studerende opnå viden, som er baseret på højeste internationale forskning (kompetence #1, #3 og #6).

Færdigheder

At de studerende kan reflektere over viden om ledelse af informationssystemer på et videnskabeligt grundlag (kompetence #1).
- At de studerende kan forstå, gennemskue og diskutere anvendelsen af en konkret forsk-ningsmetode (kompetence #3).
- Koordinere og skabe sammenhæng (”aligment”) mellem (på den ene side) organisationers generelle strategi og mål, og (på den anden side) organisationers udvikling og anvendelse af it således at it skaber størst mulig værdi for organisationen (kompetence #3 og #6).
- Udarbejde specifikke it-governance modeller på tværs af en it-funktion og resten af orga-nisationen (kompetence #3 og #6).
- Udarbejde it-strategier i et tværfagligt samarbejde med væsentlige interessenter.
- Tilrettelægge og lede organisatoriske enheder og nøgleprocesser internt i en it-funktion (kompetence #3 og #6).
- Lede, planlægge, evaluere og prioritere en portefølje af systemer, herunder også udarbej-de business cases for systemer (kompetence #6).
- Vælge anskaffelsesstrategi for nye it-systemer, herunder vurdere fordele og ulemper ved forskellige strategier i konkrete situationer (kompetence #3 og #6).
- Designe og lede en it-funktions serviceydelser (”service management”) i forhold til resten af organisationen (kompetence #3 og #6).
- Systematisk kunne måle, evaluere og forbedre kvaliteten af systemer og de relaterede serviceydelser og processer (kompetence #3 og #6).
- Kunne lede systematisk identifikation og indførelse af nye teknologier i en organisation (kompetence #3 og #6).
- De studerende skal i forbindelse med anvendelsen af ovennævnte færdigheder kunne vurdere og vælge blandt videnskabelige teorier, metoder og redskaber indenfor ledelse af informationssystemer (kompetence #4).
- De studerende skal i forbindelse med anvendelsen af ovennævnte færdigheder kunne formidle forskningsbaseret viden og diskutere professionelle og videnskabelige problem-stillinger indenfor ledelse af informationssystemer med både fagfæller og ikke-specialister (kompetence #5).

Kompetencer

Modulet bidrager især til kompetence #6 i den forstand, at de studerende opnår viden om ledelse af informationssy-stemer og it-organisationer.
Modulet bidrager også til kompetence #1, da de studerende indenfor udvalgte områder skal tilegne sig viden, der er baseret på højeste internationale forskning, til kompetence #2 da de studerende gennem kurset bibringes forudsæt-ninger for at kunne forstå og reflektere over ledelse af informationssystemer på et videnskabeligt grundlag, til kompe-tence #3 ved at præsentere og diskutere forskningsmetoder som er anvendt i udvalgte videnskabelige artikler til kompetence #4 da de studerende lærer at vurdere og vælge blandt videnskabelige teorier, metoder og redskaber indenfor ledelse af informationssystemer bl.a. på baggrund af vurdering af den konkrete situation og opgave, og til kompetence #5 ved dels at etablere et godt fagligt fundament, men også ved at anvende faglig præsentation, dialog og diskussion som en del af undervisningsformen.

Undervisningsform

Kurset afvikles som en række forelæsninger og udgør udgangspunkt for projektarbejdet på dette semester. Der vil derfor være tæt sammenhæng mellem indholdet i dette kursus og de studerende projektarbejde, og en væsentlig del af læringen foregår således også gennem projektarbejdet. Det tilstræbes, at de studerendes erfaringer og udfordrin-ger med at anvende de konkrete metoder og teorier i projektarbejdet inddrages i kurset, og bruges som udgangspunkt for erfaringsudveksling, diskussion og yderligere læring.
Undervisning baseres på en kombination af lærebøger og videnskabelige artikler, således at de studerende på udvalg-te områder får adgang til højeste internationale forskning, introduceres for klassiske artikler indenfor området, samt generelt lærer at læse og anvende videnskabelige artikler indenfor dette fag.
Udvalgte artikler gennemgås ud fra et forskningsmetodisk perspektiv mhp. at præsentere forskningsmetoden og dis-kutere dens anvendelse i det konkrete tilfælde.
Som en del af undervisningen inddrages cases fra både offentlige og private virksomheder, som illustrerer væsentlige ledelsesmæssige problemstillinger i forbindelse med informationssystemer, og gerne ved at praktikere præsenterer en case de selv har deltaget i, og de overvejelser de har gjort sig i forbindelse med dette.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnModul 3: Ledelse af informationssystemer: Alignment, Strategi og Governance
Prøveform
Skriftlig
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelModule 3: Information systems management: Alignment, Strategy and Governance
ModulkodeKAITL2021M3
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Digitalisering
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet