Modul 9: Ledelse af it-udvikling

2021/2022

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Det forudsættes, at de studerende har gennemført Modul 1, Modul 3 og Modul 6, eller på anden vis har erhvervet sig tilsvarende viden, færdigheder og kompetencer.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Dette modul består af tre fagelementer (kurser), som hver især behandler forskellige aspekter af ledelse af it-udvikling:
• Modul 9.1: Ledelse af it-udviklingsprojekter.
• Modul 9.2: Ledelse af tekniske specialister og teams.
• Modul 9.3: Outsourcing af it-udviklingsprojekter.

Modul 9.1: Ledelse af it-udviklingsprojekter
Mål:
At opbygge viden, kompetence og færdigheder vedr. ledelse af it-udviklingsprojekter.
Indhold:
1. Projekt- og programledelse. Forskellige paradigmer for styring af it-udviklingsprojekter, grundlæggende problem-stillinger forbundet med ledelse af it-udviklingsprojekter og hvordan disse kan håndteres.
2. it-udviklingsprojekters hovedfaser, aktiviteter og processer, herunder projektopstart, gennemførelse og afslut-ning, samt de specifikke faser, aktiviteter og processer der kendetegner it-udviklingsprojekter.
3. Forskellige typer af it-udviklingsprojekter, herunder fx tilpasning af standardsystemer og ny-udviklingsprojekter osv.
4. Organisering af it-udviklingsprojekter, herunder forskellige måder at organisere projekterne på, de forskellige roller der typisk indgår i projekterne.
5. Risikostyring i it-udviklingsprojekter, herunder metoder til risikoanalyse og hvordan typiske risici håndteres.
6. Identifikation og styring af interessenter i it-udviklingsprojekter.
7. it-udviklingsmodeller og udarbejdelse af strategi for projektgennemførelse.
8. Projektplanlægning og -estimering af it-udviklingsprojekter, herunder nedbrydning af opgaven i arbejdspakker, anvendelse af milepæle, udarbejdelse af tidsplaner og estimater, samt anvendelse af projektplanlægningsværktø-jer.
9. Projektøkonomi, herunder væsentlige faktorer med betydning for produktivitet i it-udviklingsprojekter, samt anvendelse af metrikker til styring af projektet.
10. Projektopfølgning, herunder teknikker til evaluering af fremdrift, brug af metrikker, statusrapportering og håndte-ring af afvigelser.
11. Styring af it-udviklingsprojekters krav og omfang, herunder hvordan ændringer til krav styres.
12. Kvalitetssikring i it-udviklingsprojekter.
13. Eskalering og de-eskalering af it-udviklingsprojekter.
14. Gennemførelse af post-project reviews.

Modul 9.2: Ledelse af tekniske specialister og teams.
Mål:
At opbygge viden, kompetence og færdigheder vedr. ledelse af it-specialister og -teams.
Indhold:
1. Ledelse af teams: Forskellige typer af teams, hvordan teams fungerer, hvordan beslutninger træffes i teams, team-sammensætning, team building, team-effektivitet, virtuelle teams, løsning af konflikter i teams, vidensde-ling i og mellem teams, værktøjer der understøtte samarbejde i teams, gruppetænkning og -pres, sammenhæn-gen mellem teams og resten af organisationen.
2. Ledelse af tekniske specialister: Omfatter emner som teknisk ledelse, forståelse af professionelt arbejde, motiva-tion, commitment management, coaching, organisering af specialister, kompetenceudvikling, professionel kom-munikation og formidling, professionelt ansvar og etik.

Modul 9.3: Outsourcing af it-udviklingsprojekter.
Mål:
At opbygge viden, kompetence og færdigheder vedr. outsourcing af IT udviklingsprojekter.
Indhold:
1. Hvorfor outsource? Herunder hvilke implikationer outsourcing har for organisationen.
2. Hvad kan outsources?
3. Forskellige former for outsourcing.
4. Omkostninger ved outsourcing.
5. Valg af leverandører.
6. Outsourcing kontrakter.
7. Styring af outsourcede it-udviklingsprojekter, herunder relationsledelse, leverandørstyring og kvalitetssikring af leverancer.
8. Brug af offshore ressourcer, herunder håndtering af kulturelle forskelle og geografisk afstand.

Læringsmål

Viden

De studerende skal opnå viden om, hvordan it-udviklingsprojekter, teams, tekniske specialister og leverandører ledes (kompetence #3 og #6).
- Indenfor teori om ledelse af it-udviklingsprojekter skal de studerende opnå viden, som er baseret på højeste internationale forskning (kompetence #1, #3 og #6).

Færdigheder

De studerende skal kunne reflektere over viden om ledelse af it-udvikling på et videnska-beligt grundlag (kompetence #2, #3 og #6).
Mestre følgende færdigheder der knytter sig til ledelse af it-udviklingsprojekter (kompetence #3 og #6):
- Kunne overskue og styre programmer bestående af en portefølje af it-udviklingsprojekter.
- Kunne analysere et it-udviklingsprojekt og de rammer det foregår under med henblik på at vælge og tilpasse strategi og udviklingsmodel for projektet.
- Kunne afdække projekters risici og vurdere hvordan disse risici håndteres hensigtsmæs-sigt.
- Kunne identificere projekters interessenter og vurdere hvordan disse skal inddrages, in-formeres og håndteres.
- Kunne organisere, planlægge, estimere og udarbejde budgetter for it-udviklingsprojekter, og tilrettelægge arbejdsprocesser og rammer for projektarbejde på en måde som skaber høj produktivitet og kvalitet.
- Kunne følge op på, skabe overblik over, udarbejde statusrapporter og håndtere afvigelser i forhold til planer og budgetter.
- Kunne styre arbejdsprodukter der udarbejdes under projektarbejdet og konsekvensvurdere og styre ændringer til disse.
- Kunne gennemføre projekt reviews både under og efter projekters gennemførelse mhp. at uddrage erfaringer og forbedre praksis.
Mestre følgende færdigheder der knytter sig til ledelse af tekniske specialister og teams (kom-petence #3 og #6):
- Kunne etablere, organisere og lede både almindelige samt tværkulturelle, virtuelle teams, gennemføre team building-aktiviteter og facilitere vidensdeling, samarbejde og konflikt-løsning i teams.
- Kunne lede tekniske specialister og skabe de nødvendige betingelser for at disse kan ar-bejde produktivt og udvikle deres kompetencer.
Mestre følgende færdigheder der knytter sig til ledelse af leverandører i forbindelse med out-sourcing af udviklingsopgaver (kompetence #3 og #6):
- Kunne vurdere under hvilke omstændigheder og hvad, der med fordel kan outsources.
- Kunne vælge leverandører og vurdere hvilken aftaleform og relation, der ønskes med leverandøren.
- Kunne samarbejde med og styre leverandører også ved anvendelse af offshore ressourcer.
- Kunne tilrettelægge den nødvendige verifikation af, at aftalte ydelser og produkter leveres som aftalt.
De studerende skal i forbindelse med anvendelsen af ovennævnte færdigheder kunne vurdere og vælge blandt videnskabelige teorier, metoder, redskaber indenfor ledelse af it-udvikling (kompetence #4).
De studerende skal i forbindelse med anvendelsen af ovennævnte færdigheder kunne formid-le forskningsbaseret viden og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger indenfor ledelse af it-udvikling med både fagfæller og ikke-specialister (kompetence #5).

Kompetencer

Modulet bidrager især til kompetence #3 og #6 i den forstand, at de studerende opnår viden om ledelse af it-udvikling.
Modulet bidrager også til kompetence #1, da de studerende indenfor ”ledelse af it-udviklingsprojekter” skal tilegne sig viden, der er baseret på højeste internationale forskning, til kompetence #2 da de studerende gennem kurset bi-bringes forudsætninger for at kunne forstå og reflektere over ledelse af it-udvikling på et videnskabeligt grundlag, til kompetence #4 da de studerende lærer at vurdere og vælge blandt videnskabelige teorier, metoder, redskaber inden-for ledelse af it-udvikling bl.a. på baggrund af vurdering af den konkrete situation og opgave, og til kompetence #5 ved dels at etablere et godt fagligt fundament, men også ved at anvende faglig præsentation, dialog og diskussion som en del af undervisningsformen.

Undervisningsform

Modulet afvikles som en kombination af forelæsninger, hvor teorier og metoder præsenteres.
Undervisningen baseres på en kombination af lærebøger og videnskabelige artikler, således at de studerende på udvalgte områder får adgang til højeste internationale forskning, introduceres for klassiske artikler indenfor området, samt generelt lærer at læse og anvende videnskabelige artikler indenfor dette fag.
Som en del af undervisningen inddrages cases fra både offentlige og private virksomheder, der illustrerer it-ledelsesmæssige problemstillinger, og gerne ved at praktikere præsenterer en case, de selv har deltaget i og de overvejelser, de har gjort sig i forbindelse med dette.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnModul 9: Ledelse af it-udvikling
Prøveform
Mundtlig
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelModule 9: Management of IT development
ModulkodeKAITL20159
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Digitalisering
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet