Modul 8: Semesterprojekt: Procesdesign og værdiskabelse gennem IT

2021/2022

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Det forudsættes, at man parallelt deltager i modul 5, 6 og 7.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

At opbygge viden, kompetence og færdigheder vedr. procesdesign og værdiskabelse gennem IT.
Indhold:
Der udarbejdes et studieprojekt som omfatter elementer fra samtlige kurser. Projektet skal således omfatte:
1. Metodevalg og tilpasning af de valgte metoder (skal omfatte ca. 5 % af projektarbejdet).
2. Design af udvalgte dele af en organisatorisk proces jf. modul 5: it-baseret forbedring af organisatoriske processer (skal omfatte ca. 15 % af projektarbejdet).
3. Design af udvalgte dele af et it-baseret system som understøtter den organisatoriske proces jf. modul 6: Design af it-baserede systemer (skal omfatte ca. 50 % af projektarbejdet).
4. Udarbejdelse af en implementeringsstrategi, som omfatter hvorledes de organisatoriske og teknologiske foran-dringer kan håndteres jf. modul 7: Implementering af it-baserede systemer i organisationer (skal omfatte ca. 10 % af projektarbejdet).
5. Reflektioner ang. de anvendte metoder med udgangspunkt i den teori de studerende er præsenteret for gennem kurserne, og de praktiske erfaringer de studerende har gjort sig gennem projektarbejdet (skal omfatte ca. 20 % af projektarbejdet).
6. Projektet kan omfatte organisatoriske processer i både offentlige og private organisationer og skal inkludere interaktion med praksis.
7. Omfang: Projektet må maksimalt fylde 80 normalsider.

Læringsmål

Viden

Udover de læringsmål der nævnes under modul 5, 6 og 7, skal de studerende:
- Tilegne sig ny viden baseret på deres egne systematiske refleksioner over egne erfaringer med at anvende viden og færdigheder som tilegnes gennem modul 5, 6 og 7.

Færdigheder

Udover de læringsmål der nævnes under modul 5, 6 og 7, skal de studerende:
- Selvstændigt kunne igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde med, samt påtage sig et professionelt ansvar for både processen og resultatet. Tværfagligheden skal blandt andet udmønte sig i, at de skal kunne anvende generelle samfundsvidenskabe-lige teorier og metoder i forbindelse med projektarbejdet og drage nytte af deres generel-le forståelse for, hvordan både offentlige og private virksomheder fungerer (kompetence #8).
- Selvstændigt kunne tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering. Dette omfatter både den mere langsigtede faglige udvikling og specialisering (fx: vil jeg arbejde med it-linjeledelse, ledelse af it-udviklingsprojekter, eller it-baseret forretningsudvikling), og den specifikke kortsigtede og afgrænsede faglige udvikling og specialisering som er nødvendig for at kunne løse en ny udviklingsopgave, som forudsætter ny viden, kompetence eller færdigheder (kompetence #9).

Kompetencer

Projektet vil være særdeles repræsentativt i forhold til de opgaver kandidaterne vil skulle gennemføre og lede efter endt uddannelse, og giver de studerende mulighed for at anvende den viden og de færdigheder de lærer i kurserne på en realistisk, men mindre case. Læringsmålene herfor er tidligere beskrevet under modul 5, 6 og 7, så i den efterfølgende tabel beskrives kun de yderligere læringsmål for selve semesterprojektet.

Undervisningsform

Modulet gennemføres som problemorienteret projektarbejde, der er tæt integreret med samtlige kurser på semestret. Der skabes tæt sammenhæng mellem projektarbejde og kurser, således at kurserne dels understøtter det problemorienterede projektarbejde, dels ved at kurserne inddrager de studerendes erfaringer og udfordringer med at anvende de konkrete metoder og teorier og bruger disse som udgangspunkt for erfaringsudveksling, diskussion og yderligere læring.
Der afholdes en midtvejsevaluering som et formelt review hvor udvalgte centrale arbejdsprodukter gennemgås og kvalitetssikres.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnModul 8: Semesterprojekt: Procesdesign og værdiskabelse gennem IT
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Prøvens navnModul 6: Design af it-baserede systemer
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
På grund af den tætte sammenhæng med M8: semesterprojektet, og på grund af at det faglige indhold i modulet fylder forholdsvis meget i projektarbejdet, eksamineres M6 gennem projekteksamen, og der afholdes ikke en særskilt eksamen i dette modul.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelModule 8: Semester project: Process design and value creation through IT
ModulkodeKAITL20158
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS20
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Digitalisering
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet