Modul 12: Speciale

2021/2022

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Det er en forudsætning for indgåelse af specialekontrakten, at alle tidligere eksamener er bestået.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målet er at de studerende får erfaring med selvstændigt at tilrettelægge og gennemføre et større arbejde, at de opnår stor fagligt dybde indenfor et afgrænset område indenfor it-ledelse, får erfaring med anvendelse af udvalgte forsk-ningsmetoder, samt trænes i at arbejde selvstændigt og erhverve kompetencer i at opstille nye analyse- og løsnings-modeller på et videnskabeligt grundlag.
Indhold:
Der er følgende indholdsmæssige krav til projektet:
1. Emne: Emnemæssigt skal projektarbejdet behandle væsentlige problemstillinger forbundet med it-ledelse, og fungerer normalt som en naturlig forlængelse af den specialisering der er påbegyndt på forrige semester, således der skal opnås stor faglig dybde indenfor et afgrænset område. Projektarbejdet skal omfatte opstilling af nye ana-lyse- og løsningsmodeller på et videnskabeligt grundlag med relevans for it-ledelses praksis.
2. Forskningsmetode: Metodisk skal projektarbejdet baseres på anvendelse en eller flere anerkendte forskningsmetoder.
3. Tværfagligt: De studerende kan inddrage relevante elementer fra deres bacheloruddannelse, og benytte disse elementer til at kvalificere deres behandling af de ledelsesmæssige problemstillinger der fokuseres på.
4. Praksis: Projektet skal omfatte interaktion med praksis, og behandle problemstillinger der er relevante for praksis.
5. Omfang: Projektet må maksimalt fylde 80 normalsider.

Læringsmål

Viden

De studerende skal inden for et afgrænset område opnå viden om it-ledelse, der er base-ret på højeste internationale forskning (kompetence #1 og #6/#7).
- De studerende skal opnå viden om videnskabelige teorier, metoder og redskaber, der anvendes indenfor forskning i informationssystemer og it-ledelse (kompetence #3).

Færdigheder

De studerende skal opnå indgående færdigheder indenfor et udvalgt område som knytter sig til it-ledelse i praksis (kompetence #3 og #6/#7).
- Kunne forstå og reflektere over it-ledelse på et videnskabeligt grundlag, samt identificere relevante videnskabelige problemstillinger indenfor it-ledelse (kompetence #2).
- Kritisk kunne vurdere og vælge blandt videnskabelige teorier, metoder, redskaber og færdigheder indenfor it-ledelse, samt opstille nye it-ledelsesmæssige analyse- og løs-ningsmodeller (kompetence #4).
- Opnå færdigheder i at anvende udvalgte forskningsmetoder (kompetence #3).
- Kunne formidle forskningsbaseret viden og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger med både fagfæller og ikke-specialister, herunder fx andre ledere, kun-der, leverandører, brugere samt tekniske specialister indenfor udvikling og drift af it-systemer (kompetence #5).
- Selvstændigt kunne igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde samt påtage sig et professionelt ansvar for både processen og resultatet. Tværfagligheden skal blandt andet udmønte sig i, at de skal kunne anvende generelle samfundsvidenskabelige teorier og metoder til analyse af problemstillinger angående informationssystemer og le-delsen af disse, og drage nytte af deres generelle forståelse for hvordan både offentlige og private virksomheder fungerer (kompetence #8).
- Selvstændigt kunne tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering. Dette omfatter både den mere langsigtede faglige udvikling og specialisering (fx: vil jeg arbejde med it-linieledelse, ledelse af it-udviklingsprojekter, eller it-baseret forretningsudvikling), og den specifikke kortsigtede og afgrænsede faglige udvikling og specialisering som er nødvendig for at kunne løse en ny udviklingsopgave, som forudsætter ny viden, kompetence eller færdigheder (kompetence #9).

Kompetencer

Modulet bidrager til at opbygge it-ledelsesmæssige og forskningsmetodiske kompetencer

Undervisningsform

Specialet skrives normalt indenfor det område der er valgt på forrige semester og bygger således videre på den påbe-gyndte specialisering og faglige fordybelse. Specialet skrives under vejledning, men den studerende skal selv tilrette-lægge sit specialestudium forstået på den måde, at den studerende selv vælger problemstilling og selv finder relevant litteratur.
Ved specialestudiets start udfylder og underskriver den specialestuderende en kontrakt. Studienævnet eller en af studielederen udpeget koordinator godkender kontrakten, inklusive opgaveformuleringen(emnet) for specialet, og tildeler en specialevejleder.
Herefter arbejder den studerende selvstændigt med specialestudiet. Arbejdet med den valgte problemstilling diskuteres løbende med specialevejlederen, men i perioder vil den studerende skulle arbejde på egen hånd, og den stude-rende er selv ansvarlig for, at arbejdet skrider planmæssigt frem.
Den studerende skal fremlægge resultatet af specialestudiet i form af en specialeafhandling, som er et selvstændigt afrundet arbejde.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnModul 12: Speciale
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS30
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelModule 12: Thesis
ModulkodeKAITL201512
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS30
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Digitalisering
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet