Modul 11: Semesterprojekt: Forskningsmetode og faglig fordybelse

2021/2022

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Det forudsættes, at de studerende har gennemført øvrige moduler på uddannelsen

Modulets indhold, forløb og pædagogik

At opbygge viden, kompetence og færdigheder vedr. it-ledelse og informationssystemer samt forskning indenfor dette område.
Indhold:
1. Projektet er en forberedelse til udarbejdelse af specialet på det afsluttende semester, fx i form af identifikation af forskningsspørgsmål og fordybelse i et specifikt emne som der arbejdes videre med i det afsluttende speciale..
2. Projektet skal omfatte et systematisk litteraturstudie der emnemæssigt knytter sig til it-linjeledelse, it-projektledelse eller it-baseret innovation og forretningsudvikling.
3. Fokus er på at kunne gennemføre en analyse af, og skabe forståelse for, en it-ledelsesmæssig problemstilling på et videnskabeligt grundlag og ikke på at kunne opstille nye løsningsmodeller.
4. Projektet afrapporteres i artikelform.
5. Omfang: Projektet må maksimalt fylde 30 normalsider.

Læringsmål

Viden

De studerende skal opnå stor faglig dybde indenfor et afgrænset område (kompetence #1, #6 og/eller #7)
- De studerende skal opnå viden om, hvordan forskningsbaseret viden formidles skriftlig og mundtligt, både til fagfæller og ikke-specialister (kompetence #5).

Færdigheder

De studerende skal kunne tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering og kunne tilrettelægge et forløb, hvorigennem de tilegner sig den ønskede viden, kompetence, og færdigheder (kompetence #9).
- Kunne forstå og reflektere over it-ledelse og informationssystemer på et videnskabeligt grundlag samt identificere relevante videnskabelige problemstillinger indenfor it-ledelse og informationssystemer (kompetence #2).
- Mestre de videnskabelige metoder og redskaber der anvendes indenfor forskning i it-ledelse og informationssystemer (kompetence #3).
- Kunne arbejde tværfagligt i den forstand, at de kan inddrage generelle samfundsviden-skabelige teorier til yderligere at belyse it-ledelsesmæssige problemstillinger (kompeten-ce #8)
- Kritisk kunne vurdere og vælge blandt videnskabelige teorier, metoder, redskaber og færdigheder indenfor it-ledelse og informationssystemer (#4).
- De studerende skal kunne gennemføre, dokumentere og formidle et omfattende litteraturstudie (kompetence #1).

Undervisningsform

Modulet gennemføres som problemorienteret projektarbejde.
Der afholdes en midtvejsevaluering som et formelt review hvor udvalgte centrale arbejdsprodukter gennemgås og kvalitetssikres.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnModul 11: Semesterprojekt: Forskningsmetode og faglig fordybelse
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelModule 11: Semester project: Research method and disciplinary immersion
ModulkodeKAITL201511
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Digitalisering
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet