Modul 1: Informationsteknologi, programmering og databasesystemer

2021/2022

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Ingen udover de generelle adgangskrav til uddannelsen. Modulet er målrettet studerende med en ikke-datalogisk baggrund og forudsætter ikke programmeringsmæssig viden, kompetencer eller færdigheder.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med modulet er dels at bibringe de studerende forståelse for it-relaterede begreber, dels at bibringe de studerende basale færdigheder, kompetencer og viden ang. programmering og anvendelse af databasesystemer.
Målet er dels, at de studerende selv kan udføre denne type opgaver, men i højere grad at de som forretningsanalyti-kere, projektledere og it-ledere har forståelse for denne type processer og de udfordringer, der er forbundet hermed, og dermed bedre kan kommunikere og samarbejde med egentlige systemudviklere. Samtidig opnår de studerende bedre forudsætninger for at lede it-udviklingsprojekter som blandt andet omfatter denne type processer.
Indhold:
1. Informationsteknologi: Introduktion til informationsteknologi, herunder computere, netværk, databaser og pro-grammer.
2. Programmer: Definerer hvad et program er, hvad det består af, og hvordan det afvikles på en computer.
3. Programmeringsprocessen: Definerer hvad programmering er, hvordan man udarbejder et program, hvilke aktivi-teter processen består af, de typiske udfordringer man møder, samt hvilke principper, metoder, teknikker, ”best practices” og værktøjer der anvendes.
4. Algoritmer og datastrukturer: Algoritmer, herunder forskellige former for kontrolstrukturer, samt, data, datatyper og datastrukturer.
5. Abstraktion og programarkitektur: Anvendelse af abstraktion, herunder procedure-, funktions- og klasse-begreber.
6. Databasesystemer og deres anvendelse.
7. Specielle problemstillinger knyttet til konfigurering, tilpasning og udvidelse af ERP-systemer.
 

Læringsmål

Viden

At de studerende opnår viden om basale it relaterede begreber, herunder at de ved hvad et program er, hvilke elementer et program består af, og hvordan det afvikles på en computer, at de ved hvad data er, og hvordan data opbevares og anvendes i databasesystemer (kom-petence #7).
- At de studerende opnår viden om programmeringsprocessen således, at de forstår, de akti-viteter processen består af, de udfordringer der kendetegner processen, og væsentlige prin-cipper, metoder, teknikker, værktøjer og ”best practices” som anvendes under programme-ringsprocessen (kompetence #7).
- At de studerende opnår viden om de specifikke forhold som kendetegner konfigurering, tilpasning og udvidelse af standard ERP systemer (kompetence #7).

Færdigheder

At de studerende kan analysere, forstå og nedbryde en given programmeringsopgave mhp. at forstå opgavens omfang, kompleksitet og risici (kompetence #7).
- At de studerende kan medvirke til at skabe de nødvendige rammer for, at programmerings-opgaver kan gennemføres produktivt og med høj kvalitet, og at de kan kombinere forret-ningsforståelse og programudvikling, fx ved at de kan vurdere og prioritere alternative tek-niske løsninger i forhold til forretningsmæssige behov og krav (kompetence #7).
- At de studerende opnår tilstrækkeligt med programmeringsmæssige færdigheder til, at de systematisk og selvstændigt kan udføre programmeringsopgaver relateret til konfigurering og tilpasning af standard ERP-systemer, herunder programmering baseret på anvendelse af de 4. gl. udviklingsomgivelser som typisk er knyttet til standard ERP-systemer (kompetence #7).
- At de studerende kan formidle og diskutere ledelsesmæssige (fx plan-lægningsrelaterede) eller faglige (fx alternativ implementering af konkrete brugerkrav) problemstillinger, der har betydning for programmeringsprocessen, med både specialister (fx programmører) og ikke-specialister (fx kunder og brugere) (kompetence #5).
- At de studerende kan gennemføre tværfagligt samarbejde med deciderede tekniske specialister, der har programmering som deres primære opgave, og med kunder og brugere (kompetence #8).

Kompetencer

Modulet bidrager primært til kompetence #7, især den del der vedrører, at kandidaterne kan gennemføre udviklings-opgaver relateret til konfigurering og tilpasning af standard ERP-systemer. Modulet bidrager også til kompetence #7 ved at bibringe kandidaterne viden om tekniske og programmeringsmæssige aspekter og udfordringer, således at de overordnet kan vurdere niveauet af tekniske kompleksitet som et givent design indebærer, kommunikere med egent-lige tekniske specialister om den mest hensigtsmæssige måde at honorere givne krav på ud fra både forretningsmæs-sige og tekniske perspektiver, og dermed medvirke til at designe it-baserede systemer som er både innovative, nyttige og realiserbare.
Modulet bidrager også til kompetence #5 i den forstand, at viden om IT og programmeringsprocessen gør det lettere at diskutere professionelle problemstillinger med deciderede tekniske specialister, til kompetence #6 på den måde at viden om IT og de tekniske aktiviteter forbundet med it-udviklingsprojekter styrker forudsætningerne for at kunne lede denne type aktiviteter og indgå i et tværfagligt samarbejde med deciderede tekniske specialister (kompetence #8).

Undervisningsform

Kurser afvikles som en kombination af forelæsninger og opgaveløsning, hvor de studerende bl.a. skal udvikle mindre programmer i fællesskab.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnModul 1: Informationsteknologi, programmering og databasesystemer
Prøveform
Skriftlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelModule 1: Information technology, programming and database systems
ModulkodeKAITL20151
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig
CensornormIntern - mundtlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Digitalisering
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet