Teoretisk forløb inden for det interaktive, digitale medieområde

2021/2022

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omhandler det interaktive, digitale medieområdes teoretiske og metodiske grundlag. Modulets hovedkomponent er et teoretisk og metodisk orienteret forløb, hvor den studerende selvstændigt arbejder med en aktuel problemstilling inden for det interaktive, digitale medieområdets videnskabelige felt. Hensigten er, at den studerende oparbejder en bevidsthed om og indsigt i det at diskutere og formidle en videnskabelige problemstilling. Den studerendes arbejde udmøntes i en videnskabelig artikelform, der indplacerer den videnskabelige problemstilling i et genstandsfelt, redegør for den teoretiske og metodiske ramme samt det akademiske bidrag. 

I tilknytning til modulet udbydes:  

  • et fagligt seminar med fokus på den akademiske proces 

Der tildeles en vejleder til understøttelse af forløbet  

Studienævnet kan på baggrund af en faglig vurdering tillade at modulet afløses gennem ophold ved andet universitet i et omfang svarende til 30 ECTS 

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

  • teori og/eller metode på højeste internationale niveau inden for det valgte emne   

  • det valgte emnes videnskabelige grundlag og forudsætninger   

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • at mestre teori og metode inden for interaktive digitale medier og på den baggrund opstille nye teori- og/eller analysemodeller   

  • at kunne reflektere over det valgte emnes videnskabelige grundlag  

  • at kunne diskutere og formidle problemstillinger inden for interaktive digitale medier i et videnskabeligt artikelformat  

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

  • selvstændigt at igangsætte et arbejde inden for interaktive digitale medier, der forudsætter nye løsningsmodeller   

  • at styre en kompleks faglig udviklingsproces for egen faglig specialisering   

  • kritisk at reflektere over det problembaserede projektarbejdes betydning for egen faglig læring  

Undervisningsform

Der henvises til §17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnTeoretisk forløb inden for det interaktive, digitale medieområde
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og intern medbedømmer med udgangspunkt i den udfærdigede artikel (projektet), hvad enten denne er udarbejdet individuelt eller i samarbejde med andre. Artiklen betragtes som gruppens fælles ansvar. Artiklen udgør grundlaget for eksamination og bedømmelse, og der foretages en samlet bedømmelse af artiklen og den mundtlige præstation.

Litteraturgrundlag: Minimum 1500 standardsider vejledergodkendt, selvvalgt litteratur i tilknytning til projektet.

Sidetal: Projektrapporten skal minimum være på minimum 15 sider og maximum 20 sider pr. studerende

Normeret prøvetid: Prøvetiden er normeret til 20 minutter pr. studerende og 10 minutter pr. gruppe til votering og karaktergivning, dog højst i alt to timer ved store grupper, 30 minutter i alt ved individuelle prøver.
ECTS30
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelTheoretical course in the interactive digital media field
ModulkodeKAIDM202011
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
KA 3. semester

Valgmulighed 3 af 3
ECTS30
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet