Projektmodulet

2021/2022

Modulets indhold, forløb og pædagogik

 

Modulet omfatter et projektbaseret emnestudie inden for mindst et af uddannelsens fagområder.

 

 

 

Læringsmål

Viden

  • omfattende og nuanceret viden om den teoretiske og empiriske baggrund for den valgte problemstilling
  • detaljeret viden om det i projektet behandlede fagområde samt beherskelse af de til fag-området knyttede kompetencer og færdigheder
  • præcis og nuanceret indsigt i den i projektet behandlede teori og de i projektet valgte metoder.

Færdigheder

  • selvstændigt at formulere, analysere og belyse en teoretisk og empirisk relevant engelskfaglig problemstilling
  • at tilrettelægge projektarbejdets vidensproduktion med udgangspunkt i den valgte problemformulering.

Kompetencer

  • at forholde sig kritisk-analytisk til egen viden og herudfra selvstændigt at kunne vælge og tilrettelægge et fordybelsesområde
  • at evaluere vidensressourcer selvstændigt og kritisk
  • at anvende de i projektet valgte metoder på en bevidst, kritisk og reflekteret måde
  • at formidle projektarbejdets resultater systematisk og overskueligt, såvel skriftligt som mundtligt.

Undervisningsform

Modulet omfatter følgende studieaktiviteter: Kursusundervisning, projektvejledning og selvstændigt projektarbejde.

Omfang og forventet arbejdsindsats

15 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProjektmodulet
Prøveform
Skriftlig og mundtlig
Prøven tager udgangspunkt i en skriftlig projektrapport, udarbejdet individuelt eller af en gruppe studerende i samarbejde. Studerende som har udarbejdet projektrapport i fællesskab, går til ek-samen som gruppe. Projektrapporten betragtes som gruppens fælles ansvar. Projektrapporten udgør grundlaget for eksamination og bedømmelse, og der foretages en samlet bedømmelse af projektrapporten og den mundtlige præstation. Ved en mundtlig gruppeprøve skal den enkelte studerende eksamineres på en sådan måde at det sikres, at der foretages en individuel bedøm-melse af den studerendes præstation.

Projektrapporten må være på højst 15 sider pr studerende i projektgrupper, højst 20 sider ved individuelt udarbejdede projekter.

Hvis eksaminator og censor i enighed vurderer, at projektrapporten har så store faglige mangler, at den ikke kan være udgangspunkt for eksamination, aflyses den mundtlige prøve. Dette skal meddeles de/den studerende senest 48 timer før det planlagte prøvetidspunkt.

Prøvetiden er normeret til 20 minutter pr. studerende plus 10 minutter pr. gruppe, dog højest i alt to timer. Prøvetiden for individuelle projekter er 30 minutter. Disse angivelser er inklusive tid til votering og karaktergivning.

Den enkelte studerende i en gruppe har mulighed for at få meddelt bedømmelsen i enrum. Hvis dette ønskes, skal det meddeles eksaminator ved eksaminationens påbegyndelse.
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelProject Module
ModulkodeKAENG20182
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Engelsk, Tysk og Kulturforståelse
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske Fakultet