Boligforhold, boligmarked og boligpolitik

2021/2022

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Hensigten er at tilvejebringe en grundig indføring i boligforhold og boligmarked, samt boligpolitik først og fremmest i Danmark, men også i et internationalt perspektiv. Kurset skal kvalificere den studerende til at forstå, hvordan boligmarkedet fungerer og hvilke former for regulering, som påvirker forholdene på de forskellige delmarkeder: hhv. markederne for ejer-, private leje-, almene og andelsboliger. Kurset skal des- uden gøre de studerende i stand til at reflektere over og analysere, hvordan delmarkederne fungerer her- under forskelle, ligheder og relationer imellem dem, samt hvorfor boligpolitikken er et konfliktfyldt områ- de. Endeligt sætter kurset de studerende i stand til at diskutere og problematisere en række af de mest aktuelle boligrelaterede tematikker og problematikker.

Kurset skal give de studerende en indføring i boligmarkedets aktuelle efterspørgselsside og ud- budsside i et historisk og europæisk perspektiv. Der vil være et fokus på, hvordan den samfundsøkonomi- ske udvikling og den førte boligpolitik regulerer befolkningens boligforhold og boligøkonomi og således påvirker borgernes adgang til at få en bolig, boligudgifternes størrelse samt boligens kvalitet. De enkelte boligsektorers rolle i Danmark, samspillet mellem dem og udviklingen i deres rammebetingelser vil blive belyst. Endeligt berører kurset en række konkrete boligrelaterede tematikker såsom regionale og lokale forskelle på boligmarkedet, boligpræferencer, betydningen af stigende mangfoldighed i byer og boligområ- der, segregation og forskellige former for indsatser for at forbedre boliger og boligområder, samt dynamik- kerne i dem, herunder boligsociale helhedsplaner og områdeløft.

Læringsmål

Viden

Indsigt i og overblik over boligforholdene i Danmark i et aktuelt, velfærdspolitisk og historisk perspektiv. Kan fremlægge den boligpolitiske diskurs i Danmark med særlig vægt på de sidste 20 år. Kan beskrive de enkelte ejerformer og redegøre for udfordringer og udviklingspotentialer set i relation til beboersam- mensætning, lokalisering, boligbehov og boligpoli- tisk diskurs.

Færdigheder

Relatere, sammenligne og diskutere forskellige ejer- forhold, udlejningsforhold og interesseorganisatio- ner på boligområdet, samt aktuelle boligrelaterede tematikker.

Kompetencer

Kan analysere sammenhænge mellem generel sam- fundsudvikling og forandringerne på boligmarkedet, herunder boligsociale konsekvenser. Kan tilrette- lægge og gennemføre analyser af boligforhold, bo- ligpræferencer og byudvikling til brug for lokale udviklingsstrategier.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBoligforhold, boligmarked og boligpolitik
Prøveform
Mundtlig
Modulet afsluttes med en individuel mundtlig eksamen med udgangspunkt i kursuspensum, der bedømmes efter gældene karakterskala med intern censur.
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelHousing conditions, housing market and housing policy
ModulkodeKABBB20174
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Sociologi
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet