Metode I

2021/2022

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Ingen ud over de generelle adgangskrav til uddannelsen.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Indhold: Kurset giver deltagerne en indføring i GIS som kvantitativt analyseredskab, herunder statistisk beskrivelse og analyse. Endvidere præsenteres de studerende for en gennemgang af eksisterende, offent-ligt tilgængelige datakilder samt databanker med særlig samfundsvidenskabelig interesse, herunder deres brug i relation til GIS. Endelig diskuteres fordele og ulemper, samt manipulerende elementer ved forskellige udformninger af kortfremstillinger.

Mål: Kurset har til formål at give de studerende en indføring i og et basalt kendskab til analysen af kvantita-tive data gennem brugen af GIS, herunder brugen af GIS i relation til brugen af andre samfundsvidenskabe-lige metoder: hvilke styrker og svagheder har GIS, og hvordan kan forskellige metoder kombineres? Kurset skal endvidere sikre, at de studerende er i stand til kritisk at forholde sig til datakilder og deres anvendel-sesmuligheder, samt anvendelsen af registre og anden form for eksisterende data.

Læringsmål

Viden

  • Bredt overblik over centrale danske og internatio-nale datakilder.
  • Viden om styrker og svagheder ved GIS som kvanti-tativt metodisk værktøj.
  • Viden om virkemidler i udformningen af kort.

Færdigheder

  • Kunne fremstille kort på basis af rådata samt kunne reflektere over fordele og ulemper ved valg i for-bindelse med udformningen af kort.
  • Være i stand til at sammenligne og diskutere forde-le og ulemper ved brugen af konkrete dataanalyser og ved tilgængelige databanker i forhold til konkre-te problemstillinger.

Kompetencer

  • Kritisk kunne vurdere anvendeligheden af statistiske analyser på grundlag af forskellige datakilder samt anvendelsen af GIS som analytisk redskab.
  • Kritisk kunne evaluere udformningen af kort, her-under valg og fravalg.

Undervisningsform

Kurset foregår som blanding af øvelser og enkelte forelæsninger.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMetode I
Prøveform
Skriftlig
Skriftlig ugeeksamen, med udgangspunkt i kursuspensum, som bedømmes efter gældende karakterskala med intern censur. Eksamen afholdes i samme uge og med samme afleveringstidspunkt som eksamen i Modul 1, og der stilles en opgave, der tematisk berører samme tema som eksamensopgaven i Modul 1. Re-eksamen har en varighed af 3,5 dage, såfremt denne alene vedrører modul 2.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMethod I
ModulkodeKABBB20172
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig
CensornormIntern censur

Organisation

StudienævnStudienævn for Sociologi
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet