Sociodemografi

2021/2022

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Ingen ud over de generelle adgangskrav til uddannelsen

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modul 1: Sociodemografi

Mål: Målet med kurset er at give de studerende en grundlæggende viden om demografiske metoder og om sociodemografiske processer. Kurset skal gøre de studerende i stand til at anvende demografiske metoder til at beskrive og afdække grundlæggende befolkningsbevægelser i form af de demografiske komponenter: fertilitet, mortalitet og migration. De studerende skal kunne foretage sammenligninger mellem såvel områ-der som mellem lande og kunne analysere årsager til og konsekvenser af bevægelserne med inddragelse af sociodemografiske teorier. De studerende skal kunne reflektere og anvende kohorteanalyser og kunne reflektere over betydningen af såvel 1. som 2. demografiske transition i forhold til givne problemstillinger. Disse demografiske indsigter skal de studerende endvidere kunne reflektere i forhold til geografiske pro-cesser og udtryk.

Indhold: Kurset giver de studerende en indføring i basale beregningsmetoder, og hvordan samspillet mel-lem de demografiske komponenter har betydning for befolkningens udvikling over tid. Anvendelsen og tolkningen af de enkelte mål indlæres gennem konkrete øvelser integreret i kursets enkelte dele. Der læg-ges desuden vægt på en argumentation for relevansen af de sociodemografiske perspektiver i relation til analyser af spatiale forandringer. Der præsenteres udvalgte overordnede teorier om den sociodemografi-ske udvikling især med henblik på udviklingen i Danmark og Europa.

Gennemførelsen af modulet skal give de studerende følgende viden, færdigheder og kompetencer

Læringsmål

Viden

  • Indsigt i og overblik over anvendelsen af demografi-ske beregninger.
  • Gengive og redegøre for i hvilke situationer, de enkelte mål er de mest relevante at anvende.

Færdigheder

  • Anvende demografisk metode.
  • Reflektere og anvende kohorteanalyser.
  • Relatere, sammenligne og diskutere tolkninger af de beregnede mål.

Kompetencer

  • Kritisk reflektere og vurdere sociodemografiske perspektivers rækkevidde og forklaringskraft.
  • Reflektere demografiske indsigter i forhold til geo-grafiske processer og udtryk.

Undervisningsform

Kurset afvikles som forelæsninger med tilhørende øvelser.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSociodemografi
Prøveform
Skriftlig
Skriftlig ugeeksamen, med udgangspunkt i kursuspensum, som bedømmes efter gældende karakterskala med intern censur. Eksamen afholdes i samme uge og med samme afleveringstidspunkt som eksamen i Modul 2, og der stilles en opgave, der tematisk berører samme tema som eksamensopgaven i Modul 2. Re-eksamen har en varighed af 3,5 dage, såfremt denne alene vedrører modul 1.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelSocio Demographics
ModulkodeKABBB20171
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Sociologi
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet