M06 Moderne periode efter ca. 1900

2021/2022

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Der udbydes en eller flere seminarrækker indenfor perioden fra ca. 1900 med en specifik kronologisk, geografisk og/eller tematisk afgrænsning.

Undervisningens organisering og afvikling, samt krav og forventninger til den studerendes arbejdsindsats, herunder hvordan den studerende opfylder de anførte forudsætninger for at kunne gå til eksamen, udfoldes nærmere i semesterbeskrivelsen.

Litteratur- og informationssøgning indgår i undervisningen, således at den studerende præsenteres for en række værktøjer, både analoge og digitale, til systematisk søgning af litteratur og information og til vurdering af kvaliteten af det fundne.

Opøvelsen af kompetenceviden og -bevidsthed er ligeledes en del af modulet. Den studerende introduceres således til metoder, der kan understøtte en refleksionsproces i forhold til erhvervelse af akademiske kompetencer.

Læringsmål

Viden

 • Viden om og indsigt i moderne samfunds og kulturers historie.
 • Forståelse for og refleksion over teorier og metoder til at analysere moderne samfunds og kulturers historie.

Færdigheder

 • Anvende historiefaglige teorier, begreber og metoder til at forklare væsentlige træk i moderne samfunds historie og relatere økonomiske, politiske, sociale og kulturelle forandringsprocesser til hinanden.
 • Formulere en historisk problemstilling, vælge og begrunde metode og evt. teori, litteratur og evt. kilder til belysning af problemstillingen, samt gennemføre en analyse.
 • Vurdere den videnskabelige holdbarhed af andres tolkninger af problemstillingen, herunder tage stilling til deres kilde- og teoretisk-metodiske grundlag.
 • Systematisk indhente information og kunne redegøre for anvendte litteratursøgningsmodel og redskaber anvendt til at søge litteratur og indhente information.

Kompetencer

 • Selvstændigt bidrage til og i samarbejde med andre udføre et projekt inden for en given tidsfrist.
 • Skitsere og anvende en litteratursøgningsmodel, der er gennemtænkt og argumenteret i forhold til emne/problemstilling.
 • Formidle den tilegnede viden i skriftlig og mundtlig form.
 • Reflektere over egen læring og kompetenceudvikling.

Undervisningsform

Undervisningen vil være seminarer med oplæg fra underviser(e) og studerende, øvelser og diskussion, efterfulgt af problemorienteret projektarbejde i grupper under vejledning inden for seminarets emneområde.

Der tilbydes relativt mindre vejledning til studerende, som vælger at lave projektarbejde alene.

Omfang og forventet arbejdsindsats

15 ECTS

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • Godkendelse af en af den studerende, individuelt udarbejdet kompetenceportfolio. Udformning og muligt indhold af denne portfolio udfoldes nærmere i semesterbeskrivelsen.

Prøver

Prøvens navnM06 Moderne periode efter ca. 1900
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Mundtlig evaluering, der tager udgangspunkt i en projektrapport. Hvis projektrapporten er udarbejdet af en gruppe, eksamineres gruppen samlet, men med individuel bedømmelse af den mundtlige præstation. Projektrapporten kan også skrives individuelt med individuel eksamination.

Projektrapporten skal vedlægges et bilag, hvori projektarbejdets litteratur- og informationssøgningsproces beskrives og vurderes, og hvori kvalitet og relevans af den fundne litteratur vurderes. Bilaget med litteratur-og informationssøgningsproces tæller ikke med i beregningen af projektets sidetal.

Projektrapportens omfang: Max. 20 normalsider for 1 studerende. Hvis projektrapporten skrives som gruppeprojekt er maximum på 30 sider for 2 studerende, 40 sider for 3 studerende og 50 sider for 4 eller 5 studerende.

Den mundtlige evaluerings omfang: Max. 30 minutter for 1 studerende, 40 minutter for 2 studerende, 50 minutter for 3 studerende, og 60 minutter for 4 studerende og 70 minutter for 5 studerende.

Den mundtlige evaluering består af to dele:
1) en mundtlig præsentation med udgangspunkt i projektrapporten og
2) en eksamination.

Den mundtlige præsentation tager udgangspunkt i en kilde eller et væsentligt delemne i projektet og nuancerer og perspektiverer ved at relatere til en bred historisk kontekst. Den efterfølgende eksamination tager udgangspunkt i det samlede pensum.
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelM06 History after c. 1900
ModulkodeHISBA21M06
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Historie
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Pensum omfatter såvel brede værker/et bredt værk som videnskabelige artikler og/eller kilder, i alt ca. 700 sider.

Herudover består pensum af den litteratur og de kilder, den studerende anvender i projektrapporten, svarende til ca. 800 sider.

Samlet pensum: Ca. 1500 sider.

Pensum indgår i grundlaget for den mundtlige prøve.