Interaktionsdesign 5: kvalitativ metode

2021/2022

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på viden opnået på 1. -4. semester

Modulets indhold, forløb og pædagogik

MÅL          
Dette kursusmodul har til formål at give den studerende indblik i og oversigt over kvalitative metoder, deres videnskabsteoretiske forudsætninger og deres praktiske anvendelsesmuligheder i interaktionsdesign. Modulet giver en dybdegående introduktion til metoder til indsamling af kvalitative data herunder etnografiske studier, strukturerede og semi-strukturerede interviews, case studier, observation og dagbøger, samt metoder til analyse af kvalitative data, f.eks. datakodning, tematisk analyse, og grounded theory. Herunder introduceres og diskuteres grundbegreberne generaliserbarhed, reliability, intern validitet og ekstern validitet, samt metodernes videnskabsteoretiske fundament. Kurset introducerer desuden til kvalitative metoders konkrete anvendelser i interaktionsdesign, og opøver de studerendes evne til at udvælge og anvende kvalitative metoder.

Læringsmål

Viden

  • Skal kunne redegøre for kvalitative metoder, deres kernebegreber, anvendelser, styrker, svagheder, og begrænsninger
  • Skal kunne demonstrere indsigt i forskelle og ligheder mellem forskellige kvalitative metoder ift. deres konkrete anvendelsesmuligheder, generaliserbarhed, reliability, intern validitet og ekstern validitet
  • Skal kunne demonstrere viden om anvendelsen af kvalitative metoder til belysning af problemstillinger vedrørende interaktionsdesign

Færdigheder

  • Skal kunne anvende kvalitative metoder til at belyse centrale problemstillinger vedrørende interaktionsdesign empirisk og analytisk
  • Skal kunne formulere, vurdere og formidle centrale problemstillinger inden for den kvalitative metodes begreber, anvendelse og begrænsninger
  • Skal kunne argumentere på et metodisk og metodologisk videnskabeligt grundlag

Kompetencer

  • Skal kunne gennemføre en konkret kvalitativ undersøgelse i relation til en problemstilling vedrørende interaktionsdesign, og være i stand til at argumentere for valg af konkret metode, samt reflektere over dennes styrker og svagheder

Undervisningsform

Undervisningen tilrettelægges i henhold til de generelle undervisningsformer for uddannelsen, jf. § 17.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Det forventes at den studerende bruger 27,5 timer per ECTS, hvilket for denne aktivitet betyder 137,5 timer.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnInteraktionsdesign 5: kvalitativ metode
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Kontakt: Studienævn for datalogi via cs-sn@cs.aau.dk eller 9940 8854

 

Fakta om modulet

Engelsk titelInteraction Design 5: Qualitative Methods
ModulkodeDSNIXDB502
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Datalogi
InstitutInstitut for Datalogi
FakultetDet Tekniske Fakultet for IT og Design