Litteraturhistorisk emnestudium

2021/2022

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter:

 • introduktion til tysk litteratur-, kultur- og teksthistorie
 • udvalgte litterære værker fra det tysksprogede område
 • litteraturteori og litteraturvidenskabelige metoder 
 • et projektbaseret emnestudie inden for et udvalgt emne inden for området.

Læringsmål

Viden

 • tysk litteratur- og kulturhistorie fra 1750 til nutiden
 • grundlæggende forståelse af teksters periodicitet
 • litteraturteori, herunder i litteraturvidenskabelige analysemetoder
 • litteraturvidenskabelige teorier og metoder og forståelse af forskellige metoders forudsætninger, muligheder og begrænsninger og af deres anvendelighed i forhold til forskellige teksttyper
 • et udvalgt emne inden for området gennem et projektbaseret emnestudie.

Færdigheder

 • at kunne analysere tysksprogede litterære tekster med henblik på en beskrivelse af tekstens placering i en social- og kulturhistorisk kontekst
 • at analysere tekster med særlig vægt på periodespecifikke træk
 • at formidle viden om litterære tekster og litteraturvidenskabelige problemstillinger i en adækvat form
 • at definere og analysere litteraturvidenskabelige problemstillinger
 • at anvende litteraturvidenskabelige teorier og metoder.

Kompetencer

 • på videnskabeligt niveau at arbejde med problemanalyse, -afgrænsning og -bearbejdning samt forståelse af litteraturvidenskabelige problemkomplekser
 • at udvikle egen litteraturanalyse- og fortolkningskompetence i forhold til tysksproget litteratur gennem selvstændig læsning, dialog og refleksion
 • på videnskabeligt niveau at reflektere over forholdet mellem tekster og deres kulturelle forankring.

Undervisningsform

 • forelæsninger
 • klasseundervisning
 • projektarbejde
 • workshops
 • opgaveløsning (individuelt og i grupper)
 • lærerfeedback
 • faglig refleksion
 • porteføljearbejde.

Omfang og forventet arbejdsindsats

15 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnLitteraturhistorisk emnestudium
Prøveform
Skriftlig og mundtlig
Prøven foregår som en samtale mellem den/de stude¬rende, eksaminator og censor med udgangspunkt i en af den/de studerende udarbejdet pro¬jektrapport. Projektrapporten skal være på tysk og betragtes som de studerendes fælles ansvar.
Sidetal: Projektrapporten må højst være på 15 sider pr. stude¬rende, højst 20 sider ved individuelle projekter.
Normeret prøvetid: Prøvetiden er normeret til 20 minutter pr. studerende og 10 minutter pr. gruppe til votering og karaktergivning, dog højest i alt to timer ved store grupper, 30 minutter i alt ved individuelle prøver. Disse angivelser er inklusive tid til votering og karaktergivning.
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelLiterary History Theme Studies
ModulkodeBATYSK201615
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Engelsk, Tysk og Kulturforståelse
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske Fakultet