Modul 22: Bachelorprojekt

2021/2022

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

At man har deltaget i de øvrige moduler på uddannelsen, dog ikke at modul 21 er afsluttet.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Tema: Bachelorprojekt. De studerende kan på dette semester specialisere og fordybe sig, og skrive bachelorprojekt, inden for et af de temaer, som er omfattet af de tidligere semestre. Derudover tilbydes valgfag rettet mod de primære kandidatuddannelser, som bacheloruddannelsen er rettet mod.

Består af et studieprojekt, som omhandler en central problemstilling inden for et af de tidligere semestres tema. Projektet skal omfatte interaktion med praksis og være baseret på anvendelse af de metoder, der er undervisest i og teori, der er relevant for den valgte problemstilling.

Læringsmål

Viden

Giver generelt de studerende mulighed for at specialisere og fordybe sig og styrker herigen-nem især læringen vedr.:
Bidrag til kompetenceprofil, nr. 1: Gennem projektarbejdet tilegner de studerende sig yder-ligere og mere specialeret viden om de anvendte teorier, metoder og praksis inden for ”IT og digitalisering”, ”Ledelse og organisation” og ”Innovation og forandring”.
Bidrag til kompetenceprofil, nr. 2: Gennem projektarbejdet bliver de studerende i stand til at identificere og analysere en nærmere afgrænset problemstilling og som følge heraf forstå og reflektere over teori, metode og praksis.

Færdigheder

Bidrag til kompetenceprofil, nr. 3: Gennem projektarbejdet styrkes de studerendes kompe-tencer vedr. anvendelse af videnskabelige metoder og redskaber.
Bidrag til kompetenceprofil, nr. 4: Gennem projektarbejdet og valget af teori og metode opnår de studerende kompetence ift. at begrunde og vælge relevante analyse- og løsnings-modeller.
Bidrag til kompetenceprofil, nr. 5: Gennem projektarbejdet styrkes de studerendes evner til at formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller i forbindelse med både interne faglige diskussioner, kommunikation med vejleder, kommunikation med eksterne partnere, og rapportskrivning og formidling af projektets resultater.

Kompetencer

Bidrag til kompetenceprofil, nr. 6: Gennem projektarbejdet trænes de studerende i at kunne håndtere komplekse og udviklings-orienterede situationer.
Bidrag til kompetenceprofil, nr. 7: Gennem projektarbejdet styrkes de studerendes evne til selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang.
Bidrag til kompetenceprofil, nr. 8: Som en del af projektarbejdet skal de studerende kunne identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring, fx i forbindelse med at gennemføre litteraturstudier eller undersøgelser for at kunne afdække den problemstilling, der arbejdes med i projektet.

Undervisningsform

Projektarbejdet er brudt op i en række eksplicitte faser med veldefinerede arbejdsprodukter, som evalueres af vejleder.

De enkelte grupper modtager endvidere kontinuerlig feedback på deres arbejdsproces, og der er stort fokus på, at de studerende lærer at indgå i og styre projekter.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnModul 22: Bachelorprojekt
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelModule 22: Bachelor project
ModulkodeBAID201422
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Digitalisering
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet