Modul 15: Innovation og forandring 4: Brugerfokuseret innovation og design.

2021/2022

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Modul 3, 7 og 11 eller tilsvarende.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Tema. IT som et pædagogisk værktøj: Dette semester fokuserer på udvikling og anvendelse af IT som et pædagogisk værktøj. Herunder hvordan pædagogiske processer kan nytænkes gennem anvendelse af IT, og hvordan IT kan anvendes til at facilitere læring samt styrke kreativitet og innovation.

Omhandler hvordan man kan skabe innovative design processer baseret på en høj grad af brugerinvolvering. Fx hvordan man kan inddrage både fagprofessionelle (fx lærere eller pædagoger) og borgere (fx børn) i design af nye IT baserede systemer der understøtter læring.

Læringsmål

Viden

Bidrag til kompetenceprofil, nr. 1: Skal have viden om teori, metoder og praksis inden for ”IT og digitalisering”, nærmere bestemt vedr. brugerfokuseret innovation og design i forbindel-se med digitalisering, herunder hvordan man kan analysere og forstå arbejdspraksis inden for et domæne, designe forslag til, hvordan arbejdspraksis kan forbedres blandt andet vha. innovativ anvendelse af teknologi, og hvordan de fremtidige brugere af teknologien kan inddrages i sådanne processer.
Bidrag til kompetenceprofil, nr. 2: Skal kunne forstå og reflektere over teorier, metoder og praksis relateret til brugerfokuseret innovation og design. Denne forståelse og refleksion omfatter både teori, metode og praksis, der indgår i de studerendes egen værktøjskasse (fx teorier, metoder og praksis, der kan bringes i anvendelse, når man skal digitalisere offentlige sagsgange eller serviceydelser) samt teori, metoder og praksis inden for den sektor eller område, der konkret arbejdes med (fx metoder og praksis inden for undervisningssektoren).

Færdigheder

Bidrag til kompetenceprofil, nr. 4: Skal kunne vurdere teoretiske og praktiske problemstillin-ger samt begrunde og vælge relevante analyse- og løsningsmodeller, herunder hvordan man ved at kombinere nyudviklet innovativ teknologi og ændringer i arbejdspraksis kan opnå substantielle forbedringer, fx i pædagogiske processer i undervisningssektoren.
Bidrag til kompetenceprofil, nr. 5: Skal, som en del af det at arbejde med brugerfokuseret innovation og design, kunne formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller til fag-fæller, brugerrepræsentanter, beslutningstagere og andre interessenter.

Kompetencer

Bidrag til kompetenceprofil, nr. 6: Skal gennem indsigt i væsentlige forhold omkring bruger-fokuseret design og innovation kunne deltage i komplekse og udviklingsorienterede situati-oner i forbindelse med udvikling af digitale løsninger.
Bidrag til kompetenceprofil, nr. 7: Skal selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt sam-arbejde med en professionel tilgang. Typisk vil kandidaterne skulle samarbejde med højt specialiserede faggrupper i forbindelse med udvikling og implementering af ny teknologi.
Bidrag til kompetenceprofil, nr. 8: Skal kunne identificere egne læringsbehov i forbindelse med design af IT-baserede løsninger, der understøtter arbejdspraksis inden for et nyt
domæne (fx undervisningsområdet) med henblik på at forstå arbejdets natur, de udfordringer der er, og hvordan man ved hjælp af IT kan forbedre arbejdspraksis inden for det pågældende domæne.

Undervisningsform

Kurset afvikles som en række forelæsninger og udgør en del af udgangspunktet for projekt-arbejdet på dette semester. Der vil derfor være tæt sammenhæng mellem indholdet i dette kursus og de studerende projektarbejde, og en væsentlig del af læringen foregår således også gennem projektarbejdet. Det tilstræbes, at de studerendes erfaringer og udfordringer med at anvende de konkrete metoder og teorier i projektarbejdet inddrages i kurset, og bruges som udgangspunkt for erfaringsudveksling, diskussion og yderligere læring.
Modulet afvikles som en kombination af forelæsninger, hvor teorier og metoder præsenteres, og opgaveløsning. Undervisning baseres på en kombination af lærebøger og videnskabe-lige artikler således, at de studerende på udvalgte områder får adgang til international forskning, introduceres for klassiske artikler inden for området, samt generelt lærer at læse og anvende videnskabelige artikler inden for dette fag.
Som en del af undervisningen inddrages cases især fra offentlige virksomheder, som illustrerer relevante problemstillinger og gerne ved, at praktikere præsenterer en case, de selv har deltaget i, og de overvejelser de har gjort sig i forbindelse med dette.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnModul 15: Innovation og forandring 4: Brugerfokuseret innovation og design.
Prøveform
Mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelModule 15: Innovation and Change 4: User-centred Innovation and Design
ModulkodeBAID201415
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Digitalisering
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet