Vejanlæg i det åbne land

2021/2022

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Anbefalede faglige forudsætninger:

Modulet bygger på viden opnået gennem 1. – 4. semester af bacheloringeniøruddannelsen i byggeri og anlæg samt viden, der opnås gennem Geometrisk vejprojektering, Kort og planer for det åbne land samt Vejens opbygning, fundering og belægning.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Studerende, der har gennemført modulet:

Læringsmål

Viden

 • Skal have viden om digitale projekteringsdata 
 • Skal kunne forstå de danske vejreglers sammensætning og anvendelse 

Færdigheder

 • Skal kunne læse og fortolke et topografisk kort til indplacering af en ny vejstrækning 
 • Skal kunne identificere og behandle de bindinger, som projektområdet og gældende lovgivning og planer sætter for indplacering af et vejanlæg 
 • Skal kunne planlægge og dokumentere en besigtigelse af projektlokaliteten 
 • Skal kunne vælge, begrunde og designe normaltværprofil og krydstyper ved vejanlæg i det åbne land 
 • Skal kunne anvende et professionelt computerstøttet projekteringsværktøj til beregning, tegningsfremstilling og præsentation af vejprojekter 
 • Skal kunne udforme og skitseprojektere et vejanlæg og analysere samspillet mellem projektet og geotekniske forhold 
 • Skal kunne gennemføre jordberegning og optimere vejtracéets jordbalance 
 • Skal kunne detailprojektere et kryds mellem større veje med angivelse af vejafmærkning og andet vejudstyr 
 • Skal kunne fremstille projektmateriale, herunder tekniske tegninger til brug ved areal- og rådighedserhvervelse, til myndighedsbehandling og til udbud 
 • Skal kunne konsekvensvurdere forskellige løsninger ud fra miljømæssige, trafikale, vejgeometriske og vejæstetiske forudsætninger 
 • Skal kunne skrive en teknisk rapport med korrekt anvendelse af vej- og trafikteknisk terminologi samt kunne fremstille materiale til projektpræsentation for offentligheden 

Kompetencer

 • Skal kunne sammenstille, afveje og kommunikere løsningsvurderinger baseret på forskellige hensyn 
 • Skal kunne redegøre begrundet for projektmangler og –forbehold samt angive, hvordan nødvendigt supplerende materiale kan tilvejebringes 
 • Skal kunne formidle de opnåede resultater fra projektarbejdet i en projektrapport 
 • Skal kunne samarbejde omkring problemfeltets projektarbejde og foretage fælles fremlæggelse af projektarbejdets resultater 

Undervisningsform

 • Projektarbejde med vejledning, eventuelt suppleret med forelæsninger, workshops, præsentationsseminarer, laboratorieforsøg m.m. 

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 15 ECTS svarende til 450 timers studieindsats. 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVejanlæg i det åbne land
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøveform:

Mundtlig prøve baseret på fremlæggelsesseminar og projektrapport.
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelDesign of Highways in Rural Areas
ModulkodeB-VT-D5-1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet