Geometrisk vejprojektering

2021/2022

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Kurset bygger på viden opnået gennem kursusmodulet Vej- og trafikteknik eller lignende.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Skal have viden om de danske vejreglers begreber og metoder for vejplanlægning i by og på land
 • Skal have viden om en vejs projektfaser
 • Skal kunne redegøre for forskellige hastighedsbegreber
 • Skal have viden om vejens tværprofilelementer og disses betydning for kapacitet, trafiksikkerhed mv.
 • Skal have viden om tracering af veje og design af tilslutningsanlæg
 • Skal have viden om planlægning og design af vejafvandingssystemer
 • Skal kunne forstå opbygningen af en vejbefæstelse og de enkelte lags funktioner
 • Skal have viden om grundlæggende funktionalitet i et vejprojekteringssystem
 • Skal have viden om opbygning af et digitalt vejprojekt
 • Skal kunne forstå gennemførelse af jordberegning og jorddisponering
 • Skal kunne forstå 1- og 2-plans kryds og disses varianter samt kunne redegøre for de enkelte kryds fordele og ulemper
 • Skal have viden om vejudstyr, såsom autoværn, vejbelysning, afmærkning og vejbeplantning

Færdigheder

 • Skal kunne opbygge vejmodeller i et CAD-program
 • Skal kunne fremstille projektmateriale ved brug af vejfagets standard
 • Skal kunne optimere et vejtracé med hensyn til jordbalance, vejæstetik mv. 
 • Skal kunne benytte korrekt fagterminologi i forbindelse med fagets emner

Kompetencer

 • Skal kunne lokalisere tvangspunkter og bindinger, der fastlægger og begrænser en vejkorridor 
 • Skal kunne vurdere en linjeførings geometriske bestemthed 
 • Skal kunne bestemme designparametre for et vejtracé samt kunne gennemføre linjeførings- og længdeprofilberegninger
 • Skal kunne fastlægge og begrunde overgangskurver og overhøjder
 • Skal kunne vælge normaltværprofil afpasset vejtype, trafik og økonomi
 • Skal kunne vurdere tilstedeværelsen af nødvendig sikkerhedszone 
 • Skal kunne vælge krydstype afpasset vejtype, trafik og arealhensyn
 • Skal kunne udforme en rundkørsel eller et kanaliseringsanlæg på grundlag af forudgående kapacitetsberegninger

Undervisningsform

Forelæsninger, eventuelt suppleret med workshops, præsentationsseminarer, laboratorieforsøg mm.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats. 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnGeometrisk vejprojektering
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Individuel mundtlig eller skriftlig prøve. Prøveformen fastsættes ved semesterstart.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelGeometric Highway Design
ModulkodeB-VT-B5-2
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet