Brugerbehov og metode

2021/2022

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formål

Modulet går i dybden med brugerbehov med udgangspunkt i personer med forskellige funktionsevner, forskellige metoder til indsamling af viden om brugerbehov samt en bredere forståelse af, hvilke arkitektoniske løsninger der er universelt design i praksis.

Modulet undersøger brugerdefinitioner og brugerbehov i forhold til forskellige funktionsevner i detaljen og producerer et nuanceret katalog over brugerbehov, som repræsenterer diversiteten i brugerbehov.

Endvidere afprøves flere metoder til at afdække brugerbehov og de studerende forholder sig i en kritisk analyse til forskellige generelt anvendte metoder. Herunder også metoder for anvendelse af indsamlet viden og erfaringer i deres egen praksis.

Derudover tilbyder modulet fordybelse i fagområderne dagslys og akustik, både som centrale elementer i forbindelse med universelt design og tilgængelighed og i relation til de afdækkede brugerbehov, som er modulets kernefaglige fokus., Der undervises også i metoder til at vurdere og inkludere dagslys og akustik i den studerendes egen praksis.

Indhold

Modulet giver overblik over:

 • Brugerdefinitioner
 • Detaljeret viden om forskellige brugerbehov
 • Akustik og dagslys som universelt design- og tilgængelighedsparametre
 • Forskellige metoder til afdækning af brugerbehov
 • Betydningen af metodevalg for vidensindsamling i egen praksis

Modulet består af forelæsninger, praktiske øvelser, workshops og ekskursioner. En del af undervisningen finder sted uden for klasserummet, on-site i bygningscases el.lign. Modulet afsluttes med aflevering af en skriftlig gruppeopgave. Øvelser, diskussioner og opgave tager udgangspunkt i både litteratur og cases.

Opgavetema

Analyse og dybdegående studie af udvalgte brugerbehov, som resulterer i et fælles katalog, der bruges videre i studieforløbet. Derudover indgår kritisk analyse af metoder for afdækning af brugerbehov baseret på litteratur og praksis.

Læringsmål

Viden

Studerende, der gennemfører modulet:

 • Have nuanceret viden om specifikke brugerbehov.
 • Have viden om forskellige metoder til vidensindsamling om brugerhov.
 • Have fagspecifik viden om dagslys og akustik i relation til universelt design og tilgængelighed.
 • Have viden om metoder for samarbejde med brugerinformanter og anvendelse af indsamlet viden om brugerbehov.
 • Viden om relevante beslægtede fagområder og forskningsfaglige miljøer, relateret til brugerhov, brugerforståelse og kritisk metodeanalyse.
 • Introduceres til tværfaglige og fagspecifikke problemstillinger ift. UD i byggeriet (problemorienteret kompetence)
 • Introduceres til egne læringsmuligheder fra modulopgave til modulopgave (metakognitiv kompetence)
 • Introduceres til analyse af egen faglighed i relation til andre fagligheder ift. UD i byggeriet (metakognitiv kompetence)

Færdigheder

Studerende, der gennemfører modulet:

 • Kan forholde sig kritisk analytisk til metodeanvendelse i relation til vidensindsamling om brugerbehov.
 • Kan forholde sig analytisk til anvendelse og kvalitetsvurdering af viden om brugerbehov.
 • Kan forstå og formidle forholdet mellem fagspecifik viden om fx dagslys og akustik, og begreberne universelt design og tilgængelighed i praksis.
 • Kan trække på nuanceret viden om brugerbehov i egen praksis.
 • Er i besiddelse af en generel forståelse for betydningen af metodevalg.
 • Lærer om og benytter kvalitative metoder til problemanalyse (problemorienteret kompetence)
 • Kan identificere faglige samarbejdsroller og –ansvar (interpersonel kompetence)
 • Kan identificere metoder for projektplanlægning (strukturel kompetence)
 • Kan identificere videnskabelig formidlingsmetoder (strukturel kompetence)
 • Kan identificere samarbejde på tværs af hele byggekæden (metakognitiv kompetence)

Kompetencer

Studerende, der gennemfører modulet:

 • Kan vurdere teorier og metoder inden for vidensindsamling om brugerbehov.       
 • Kan vurdere og analysere centrale problemstillinger, udfordringer og løsninger relateret til viden om brugerhov.
 • Kan på et teoretisk og praktisk grundlag foretage en kritisk vurdering af centrale problemstillinger og diskussioner i relation til metoder for vidensindsamling om brugerbehov.
 • Kan indsamle og kvalitetsvurdere viden om brugerbehov og anvende den indsamlede viden i egen praksis.

Undervisningsform

Forelæsninger, plenumundervisning, workshops, on-site casestudier, interview-øvelser, skriftlig opgaveløsning og selvstudie.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 10 ECTS svarende til 300 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBrugerbehov og metode
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
De studerende skal sideløbende med undervisning og selvstudie, skrive et PBL­‐projekt. Projektet skal skrives gruppevis.
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelUser Needs and Methodologies
ModulkodeB-UDT-M1-2
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig
CensornormA

Organisation

StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet