Planlægning, estimering og risici

2021/2022

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Bestået 2.semester på ’Ledelse og informatik i byggeriet’.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Indhold:

Estimeringer og regnskaber af alle slags kræver forståelse af komplekse sammenhænge i byggeprocessen. Eksempelvis indsigt i konkrete faglige praksis og rutiner, lønaftaler, forretningsforhold - og der fordres færdigheder i at håndtere forskelle i vurderinger og estimeringer, samt viden om hvad og hvordan datagrundlaget produceres, hvad der påvirker dette og hvordan estimater påvirker, influerer og forhandles af de involverede. 

Når tids- og materialeforbrug i et byggeprojekt estimeres, eller planer udarbejdes, er det nødvendigt at vide hvordan forskellige forhold og faktorer øver indflydelse på projektets forbrug af tid, ressourcer og aktiviteter og hvordan forskellige dele af et projekt påvirker helheden. Mulighederne for at foretage præcise estimeringer og vurderinger ændres som projektet udvikler sig, og estimeringer er således relateret til både tidspunkt og beslutningsgrundlag. Risikovurderinger er væsentlige eftersom et byggeprojekt vil have en række omkostninger som er dårligt beskrevne, vanskelige at bedømme eller er behæftet med usikkerhed da de afhænger af eksterne forhold, af komplekse faktorer eller er produkter af forløb der går forud i tid. 

Processen med at estimere og nedbryde et projekt i mindre dele der kan ’tages i regning’, kræver at man kommer i dybden med relationer mellem byggeprocessens forskellige elementer. Kurset præsenterer viden om forhold der har indflydelse på hvilke og hvordan aktiviteter i et projekt tages i regning. Der vil blive præsenteret metoder til kalkulation (successiv kalkulation, RBE, RCF, m.m.), og diskuteret datagrundlag, teknologisk kompleksitet, m.m samt årsager til at budgetter og tidsplaner ikke holder. Endvidere ses på hvordan byggeriets forskellige dele repræsenteres i byggeriets dokumenter og på relationerne mellem disse.

Kurset lægger vægt på at udvikle viden om de materielle sammenhænge i byggeprocessen, og deres repræsentation i budgetter, planer og beregninger. Kurset præsenterer regelsæt og økonomisk-sociologiske forhold der har indflydelse på estimeringer og kalkulationer, og vil gøre dig i stand til at læse og fortolke planer og kalkulationer, samt vurdere beregninger af arbejds- og materialeomkostninger for et byggeprojekt (udbudsmateriale).

Formål:

Kurset skal imødekomme behov for refleksiv viden om estimering og økonomiske kalkulationer, udarbejdelse af planer og vurdering af risici i byggeriet - og for de forhold der øver indflydelse på forbruget af tid, ressourcer og kvantiteter i byggeprojekter. 

Begrundelse:

For at kunne afgive og vurdere udbud/tilbud - og dermed at vinde byggekontrakter og sikre rentabilitet – må de priser, kvantiteter og tidsfaktorer der indskrives i planer og budgetter kunne estimeres med en vis sikkerhed. Og samfundet fordrer flere og flere beregninger og kalkulationer; kvalitet, energi, bæredygtighed, livscyklusvurdering, social ansvarlighed, etik, m.m. skal registreres, kalkuleres og dokumenteres. 

Læringsmål

Viden

  • Har forskningsbaseret viden om metoder til priskalkulationer, risikoanalyse, planlægning og budgettering af byggeri, og økonomisk-sociologiske forholds betydning for planer og kalkulationer
  • Har videnskabelig viden om økonomisk sociologi, herunder interesserelationer, faglig praksis og videnmæssige forholds betydning for vurderinger og estimeringer af ressource og tidsforbrug 
  • Har viden om metoder til vurdering af datagrundlaget for estimeringer, planlægning og budgettering af ressourceforbrug i et byggeprojekt

Færdigheder

  • Kan identificere og redegøre for hvordan tid, økonomi, kvalitet og andre delområder i planlægning og estimering af ressourceforbrug i byggeprojekter hænger sammen og påvirker hinanden
  • Kan anvende og kritik vurdere de kalkulationsmetoder, estimeringer af ressourceforbrug, og økonomiberegninger der anvendes i byggeriet
  • Kan identificere centrale risiko-aspekter i byggeplaner, kalkulationer og budgetter 

Kompetencer

  • Kan foretage en kritisk vurdering af estimeringer af forbrug af ressourcer og tid ved budgettering af byggeprojekter, og redegøre for alternative metoder og vurderinger
  • Kan identificere og kritisk vurdere planer, deres rolle og effekter i forbindelse med et byggeprojekt, herunder inddrage af overvejelser over risiko-forhold og foreslå alternative principper og metoder i planlægningen
  • Kan redegøre for regelgrundlag og principielle spørgsmål ved priskalkulationer og mængdeberegninger ifm tilbudsgivning på byggeprojekt

Undervisningsform

Forelæsninger, workshops og øvelser. 

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats. 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnPlanlægning, estimering og risici
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Prøveformen fastsættes ved semesterstart.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelPlanning, Estimation and Risks
ModulkodeB-LIB-K3-11
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet