Organisation, information og arbejde

2021/2022

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Indhold: 

Kurset præsenterer teorier om teknologiske og videnmæssige relationer mellem sociale grupper i organisationer, om automatisering og arbejdsprocesser, og socio-tekniske analytiske modeller, og præsenterer metoder til analyse af socio-tekniske relationer. Kurset omfatter følgende emner:

 • Grundlæggende socio-teknisk teori om redskaber og teknologiers indflydelse på opgaver, arbejde og aktiviteter, og videnskabelig arbejdsmåder i teknologianalysen.
 • Aktivitetsteori, organisationsteori, teknologisociologi, arbejdssociolog, og informationsteori.
 • Analytiske modeller og tilgange til undersøgelser af implementering af informationsteknologi i organisationer, og organisationers anvendelse og tilegnelse af teknologi
 • Introduktion til kvalitative interview som metode til at undersøge samspil mellem organisation, information og arbejde 

Formål:

Målet er at opbygge en teoretisk forståelse af relationer mellem informationsteknologi og arbejdsopgaver og -processer i byggeorganisationer, for at skabe grundlag for analyser af digitaliseringens betydning for byggeriet. Kurset har fokus på hvordan informationsteknologier påvirker arbejdsopgaver og arbejdsprocesser i byggeriet og hvordan forskelle i professionel praksis, opgaver og interesser, påvirker parternes meningstilskrivning og anvendelse af informationsteknologi.

Begrundelse: 

Byggeprocesser som er karakteriseret af stor kompleksitet, og udpræget arbejdsdeling både mellem organisationer og indenfor de enkelte organisationer. Derfor har aktører i et byggeprojekt forskellige behov og synspunker på format, tidlighed,og adgang til data og information, ligesom informationsteknologier påvirker arbejdsprocesserne i byggeriet forskelligt. Da effekterne af IKT på opgaveløsning og vidensproduktionen i byggeprojektet er forskellig, er kravene til projektorganisationen differentieret og ofte modsætningsfyldte. Kurset udvikler teoretisk forståelse af hvordan IKT påvirker arbejdsfunktioner og -opgaver i byggeriet og af hvordan arbejdsdeling og organisering af byggeprocesser påvirker implementering og håndtering af IKT. 

Læringsmål

Viden

 • Have grundlæggende teoretisk baseret viden om den gensidige påvirkning af teknologi og arbejdsprocesser, og kendskab til typiske problemstillinger i forbindelse med organisering af arbejdsprocesser og anvendelse af teknologi i organisationer 
 • Kunne redegøre for teorier der kan anvendes til analyse af informationsteknologiens rolle i organisationer, og for udvikling af viden og kompetence i relation til informationsteknologi
 • Have viden om socio-tekniske teorier, og om analysemodeller der kan anvendes til undersøgelse af byggeorganisationers anvendelse og produktion af information, med blik på differentieringen i tilegnelse, anvendelse og effektivitet i teknologianvendelsen. 

Færdigheder

 • Skal kunne planlægge og gennemføre analyser af samspillet mellem organisation, information, og arbejde i byggeorganisationer/byggeprojekter
 • Skal kunne anvende relevante socio-tekniske teorier og begreber til analyse af digitalisede arbejdsprocesser og aktiviteter i konkrete byggeorganisationer/-projekter
 • Skal kunne analysere relationer mellem personer og grupper i en organisation, med blik for forskelle i mål, funktion, magt, viden, interesser og motiver 

Kompetencer

 • Skal kunne diskutere og udvælge relevante teorier/metoder til analyse af et konkret problem omhandlende information og arbejdsopgaver i byggeriet
 • Demonstrere forståelse for socio-tekniske problemstillinger i relation til byggeorganisationers implementering og anvendelse af digitale teknologier
 • Gøre rede for betydningen af sociale forhold, viden og kompetencer og organisering for effektiviteten af teknologianvendelse hos forskellige grupper i byggeriet 

Undervisningsform

Forelæsninger, studiekredse og workshops

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats. 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnOrganisation, information og arbejde
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Individuel mundtlig eller skriftlig prøve. Prøveformen fastsættes ved semesterstart.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelOrganization, Information and Work
ModulkodeB-LIB-K1-6
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet