Valgfag

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målet med valgfagene er at muliggøre udbygning eller perspektivering af det psykologfaglige genstandsområde gennem teoretisk eller empirisk arbejde med emneområder inden for eller relateret til psykologien.

Valgfag fremgår af valgfagskataloget, som knytter sig til bachelor- og kandidatuddannelsen i psykologi på Aalborg Universitet. Ikke alle valgfag udbydes hvert semester. Studienævnet beslutter hvert år i forbindelse med godkendelsen af semesterplanerne, hvilke valgfag der udbydes. Beskrivelsen af valgfagene fremgår af de løbende publicerede semesterplaner.

Med studienævnets forhåndsgodkendelse kan valgfag tages på andre uddannelser. Målbeskrivelser for fag udbudt ved andre uddannelser fremgår af de pågældende uddannelsers studieordninger/semesterbeskrivelser.

 

Læringsmål

Viden

Når et valgfagsmodul på psykologiuddannelsen ved AAU er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om og forståelse af

  • relevante begreber og tematikker inden for valgfaget.

Færdigheder

Når et valgfagsmodul på psykologiuddannelsen ved AAU er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i at

  • beskrive og redegøre for relevante begreber og tematikker inden for valgfaget
  • beskrive og redegøre for relevante metodiske og analyse tilgange i forhold til valgfagets emne
  • reflektere over ovenstående i konkrete afgrænsede sammenhænge og
  • forklare sammenhænge, analysere og/eller udføre valgfagsrelevante procedurer under vejledning.

Kompetencer

Når et valgfagsmodul på psykologiuddannelsen ved AAU er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til at

  • anvende ovenstående viden og færdigheder til teoretisk og metodisk at undersøge relevante psykologiske problemstillinger på en selvstændig, velargumenteret, nuanceret og kritisk måde.

Undervisningsform

Undervisning og arbejdsform vil variere med valgfagets indhold og fokus.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnValgfag
Prøveform
Skriftlig
Prøven kan være en fri hjemmeopgave, en bunden 24 timers eller en bunden 72 timers opgave, hvor den studerende på baggrund af en stillet opgaveformulering skal besvare et eller flere spørgsmål inden for fagområdet, eller den kan stilles/udarbejdes fra kursets start. Dette fremgår af undervisningstilbuddet. Besvarelsen skal demonstrere de læringsmål, som er angivet i modulbeskrivelsen ovenfor.

Pensumramme: Valgfag på 5 ECTS er sædvanligvis baseret på et pensum pa ca. 500 sider.

Afvigelse herfra vil i givet fald fremgå af undervisningstilbuddet.
Sidetal: Afsluttende opgaver kan aflægges i grupper på op til 3 deltagere, med mindre andet
fremgår af undervisningstilbuddet.

Valgfag pa 5 ECTS afsluttes sædvanligvis med en opgave på
• max. 7 sider ved 1 studerende
• max.11 sider ved 2 studerende og
• max.14 sider ved 3 studerende.

Afvigelse herfra vil fremgå af undervisningstilbuddet.
Afløsning: Prøven kan afløses ved tilfredsstillende aktiv deltagelse i kurset, hvilket indebærer 75 % tilstedeværelse samt indløsning af samtlige opgaver, som stilles i løbet af kurset.
Besvarelsen bedømmes af eksaminator.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelModules of choice
ModulkodeSIPSY201810
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
BA-sidefag (6. sem.)
Valgmodul
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Psykologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet