Bachelorprojekt

2020/2021

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på viden opnået på uddannelsens 1.-5. semester

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Studerende, der gennemfører modulet, tilegner sig følgende:

Læringsmål

Viden

 • have indgående viden om den samlede ejendomsdannelsesproces og i relation til alle typer bestemt fast ejendom

 • have indgående viden om den samlede udstykningslovgivning

 • have viden om de regler, metoder, data og procedurer, der danner grundlag for vedligeholdelse af den danske matrikel samt registrering af ejerlejligheder og bygninger på fremmed grund

 • have viden om de regler, metoder, data og procedurer, der danner grundlag for skelfastlæggelse i Danmark

Færdigheder

 • have færdigheder i at analysere, planlægge og udføre større matrikulære forandringer og ejerlejlighedsopdeling på baggrund af henvendelser fra lodsejere

 • have analytiske og praktiske færdigheder i at gennemføre skelfastlæggelse inkl. at foretage matrikulær måling og skelkonstatering

 • udfærdige og tilvejebringe – samt have analytiske og praktiske færdigheder i at vurdere nødvendigheden og omfanget af – den nødvendige dokumentation til dels gennemførsel af offentligretlig høring i forbindelse med matrikulære sager; og dels til at sikre registreringen af matrikulære forandringer i både matriklen og tingbogen

 • have færdigheder i at indhente og vedligeholde relevante ejendomsdata i praktisk matrikulært arbejde, både ved anvendelse af ejendomsregistre, historiske ejendomsdata og ved brug af landmåling

 • have færdigheder i at håndtere lodsejerkontakt på en professionel og etisk forsvarlig måde

Kompetencer

 • kunne gennemføre og rådgive i forbindelse med omlægning af jorder mellem faste ejendomme

 • kunne rådgive om mulighederne for benyttelse af en given bestemt fast ejendom

 • kunne undersøge, udføre og reflektere over matrikulære ændringer, inkl. skelfastlæggelse, herunder under inddragelse af matrikulært historisk materiale

 • kunne benytte forskellige ejendomsrelaterede datasamlinger i forskelligartede rådgivningsopgaver

 • kunne rådgive ved opdeling af ejendomme i ejerlejligheder

   

Undervisningsform

Problemorienteret projektarbejde i grupper med vejledning

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBachelorprojekt
Prøveform
Speciale/afgangsprojekt
ECTS20
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelBSc Project
ModulkodePLLANB20601
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Planlægning og Landinspektøruddannelsen
InstitutInstitut for Planlægning
FakultetDet Tekniske Fakultet for IT og Design