Valgmodul i IKT og læring: Computational Thinking – design- og deltagelsespraksisser

2020/2021

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Alle valgmoduler kan følges som enkeltfag.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet lægger vægt på at bringe teoretisk viden om Computational Thinking og designprocesser i spil med metodisk viden om undervisnings- og læringsdesign igennem deltagernes egne undervisnings- og læringskontekster og oprettelsen af et fælles designkollaboratorium.

Modulet vil således, gennem designeksperimenter, teknologihacks, kreative kodepraksisser og udformning af læringsdesigns udforske de didaktiske, pædagogiske og læringsmæssige potentialer og muligheder – men også udfordringer og begrænsninger – der ligger i at sætte Computational Thinking i spil i undervisnings- og læringssituationer.

Læringsmål

Viden

Målet med modulet er at deltagerne tilegner sig viden om designteori, designmetoder og designpraksis ift. Computational Thinking:

  • tilegne sig viden om og forståelse af teori og metoder inden for feltet ikt og læring: Computational Thinking – design- og deltagelsespraksisser og praksis knyttet hertil
  • identificere, forholde sig til og reflektere over valgmodulets specifikke videnskabelige grundlag inden for feltet ikt og læring.

Færdigheder

Målet for den studerendes udvikling af færdigheder indenfor ikt og læring: Computational Thinking – design- og deltagelsespraksisser er, at den studerende skal kunne:

  • anvende videnskabelige metoder og redskaber inden for ikt og læring: Computational Thinking – design- og deltagelsespraksisser med udgangspunkt i valgmodulets specifikke tema
  • vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger inden for valgmodulets specifikke tema
  • formidle og diskutere faglige problemstillinger og løsningsmodeller, der knytter sig til valgmodulets specifikke tema.

Kompetencer

Målet for den studerendes dannelse af kompetencer indenfor ikt og læring: Computational Thinking – design- og deltagelsespraksisser er, at den studerede skal kunne:

  • selvstændigt igangsætte, gennemføre, styre og udvikle designopgaver inden for feltet ikt og læring, herunder at skabe sig erfaring med teknikker og metoder inden for valgmodulets specifikke tema.
  • Deltage aktivt i kollaborative ikt-baserede processer.

Undervisningsform

Se under § 17 i studieordningen.

Omfang og forventet arbejdsindsats

ECTS-point: 5 = 5 x 27,5 = 137,5 timers studenterbelastning i alt

Eksamen

Prøver

Prøvens navnValgmodul i IKT og læring: Computational Thinking – design- og deltagelsespraksisser
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven bestås ved tilfredsstillende, aktiv deltagelse i undervisningen inden for valgmodulets temaramme (den enkelte studerendes aktive deltagelse). Krav om tilfredsstillende, aktiv deltagelse, herunder krav om tilstedeværelse og afløsningsopgaver, aftales på forhånd mellem studienævnet og en af studienævnet udpeget fagansvarlig. Der gives skriftlig feedback til deltagerne.

Ved manglende tilfredsstillende, aktiv deltagelse i undervisningen bruger den studerende et eksamensforsøg. Den studerende har mulighed for at gå til reeksamination. Reeksamen består i udarbejdelse af en mindre skriftlig fremstilling og eventuelt produkt(er) inden for et emne, der omfatter den i studieåret udbudte undervisning i relation til valgmodulet i ikt og læring: Computational Thinking – design- og deltagelsespraksisser. Redegørelsen må være på højst 6 sider pr. studerende, ved grupper dog højst 30 sider i alt og ved en individuelt udarbejdet fremstilling højst 7 sider.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelElective in ICT and Learning: Computational Thinking – Design- and Participatory Practices
ModulkodeMILVM20205
ModultypeKursus
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedAnden placering
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Masteruddannelsen i IKT og Læring
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet