Integreret klinik: Intern medicin II, kirurgi II og klinisk farmakologi

2020/2021

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Bestået 1., 2., 3., og 4. semester.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Intern medicin:

 • redegøre for manifestationer af sygdomsprocesser inden for hjertekarsygdomme, lungesygdomme, gastroenterologi, infektionsmedicin, geriatri, hæmatologi, onkologi, endokrinologi, rheumatologi, neurologi og nefrologi
 • redegøre for sygdommes epidemiologi og patoanatomiske og patogenetiske forhold på organ-, celle- og molekylært niveau
 • diskutere og argumentere for ætiologiske og patogenetiske forhold ved sygdomme.

Kirurgi:

 • dokumentere indsigt i, hvordan kirurgiske sygdomme inden for fagene thoraxkirurgi, almen kirurgi, urologi, plastikkirurgi og neurokirurgi præsenterer sig, diagnosticeres og behandles i samarbejde med parakliniske fag
 • stille differentialdiagnoser baseret på anamnese samt objektive og parakliniske undersøgelser
 • redegøre for komplikationer, deres forebyggelse og behandling
 • beskrive tiltag til optimering af succesraten ved vanskelige forhold i sygdomsforløb.

Farmakologi:

 • gøre rede for regler om receptskrivning
 • kende til lovmæssige og administrative forhold omkring lægemidler
 • gøre rede for organisering af lægemiddelområdet, herunder krav til journalføring af
 • lægemiddelordinationer og lægemiddelkomitesystemet
 • kende til regler for opgørelser af medicinforbrug
 • kende til ordinationsret og lægemiddelordination til risikogrupper
 • gøre rede for retningslinjer for utilsigtede hændelser med lægemidler, fejl, mangler og compliance
 • forklare lægemiddelforgiftninger, illegale lægemidler og dopingmidler, lægemiddelbivirkninger og systemer til erkendelse af bivirkninger
 • forklare toksikologi og farmakas virkningsmekanismer som baggrund for behandling af de mest hyppige sygdomme
 • have kendskab til terapeutisk lægemiddelmonitorering (TDM)
 • gøre rede for interaktion mellem de hyppigst benyttede kosttilskud, naturlægemidler, alternative behandlingsformer og den lægeligt ordinerede medicin
 • gøre rede for betydning af patientens brug af kosttilskud, naturlægemidler og alternative behandlingsformer
 • kende regler for lægers pligt til at søge om tilladelse til at være tilknyttet en lægemiddelvirksomhed
 • kende til lovgivning om lægemiddelordination.

Færdigheder

Intern medicin:

 • optage en målrettet anamnese på patienter, der skal indlægges på medicinske afdelinger, med vægt på relevante biomedicinske, psykologiske og sociale fakta samt aldersspecifikke forhold, således at disse bliver identificeret
 • kommunikere, således at der kan oprettes og vedligeholdes en god relation til patienten
 • udføre en generel, aldersspecifik og symptom-/problemfokuseret objektiv undersøgelse
 • give diagnoseforslag og skrive journal med udgangspunkt i anamnese og objektiv undersøgelse
 • opstille forslag til et relevant, individuelt undersøgelsesprogram, samt på basis af dette vurdere mulige differentialdiagnoser
 • tolke parakliniske undersøgelser (mikrobiologiske dyrkningssvar, resultater af røntgenundersøgelser, klinisk biokemi og klinisk fysiologi samt patologiske undersøgelser) under hensyntagen til aldersbetingede fysiologiske ændringer
 • informere patienten om et prøvesvar eller en undersøgelse i tale og skrift
 • forstå patientens samlede situation og foretage medicinsk etiske overvejelser
 • opstille en rationel behandlingsplan og evaluere effekterne heraf
 • skrive epikrise
 • syne afdød.

Kirurgi:

 • optage målrettet anamnese på patienter, der indlægges på kirurgiske afdelinger, med vægt på relevante biomedicinske, psykologiske og sociale fakta samt aldersspecifikke forhold, så der oprettes og vedligeholdes en god relation til patienten
 • udføre en generel, aldersspecifik og symptom-/problemfokuseret objektiv undersøgelse
 • give diagnoseforslag og skrive journal med udgangspunkt i anamnese og objektiv undersøgelse
 • opstille forslag til et relevant undersøgelsesprogram samt på basis af dette vurdere differentialdiagnoser, herunder tolke svar på parakliniske undersøgelser
 • vurdere radiologiske og klinisk fysiologiske og nuklearmedicinske undersøgelsessvar
 • informere en patient tilfredsstillende om f.eks. et prøvesvar eller en røntgenundersøgelse i tale og skrift
 • kende til observation og behandling af patienter før, under og efter operation, herunder
  • observere, diagnosticere og behandle visse kritisk syge patienter, herunder respirations- og kredsløbstruede patienter på intensiv afdeling
  • behandle akutte og kroniske smerter
  • demonstrere færdigheder i genoplivning og kendskab til præhospitalsbehandling inkl. katastrofemedicin
 • opstille en rationel behandlingsplan og evaluere effekterne heraf.

Farmakologi:

 • skrive entydige, fejlfrie og ekspederbare recepter
 • kunne anvende rationel farmakoterapi i behandling
 • koble kendskab til terapeutisk lægemiddelmonitorering og utilsigtede hændelser.

Kompetencer

Intern medicin:

 • integrere tidligere indlært viden med henblik på at kunne håndtere mødet med den uvisiterede patient og dermed være i stand til at fungere som læge i klinisk basisuddannelsesstilling med dertil knyttet medicinsk ekspertviden og akademisk tilgang til problemstillinger
 • fastholde og uddybe kliniske færdigheder og dermed være i stand til at tage vare på patienter
 • kommunikere med patienten i respekt for individet og under inddragelse af psykologiske og etiske overvejelser samt kommunikere med samarbejdspartnere
 • kende sin funktion som leder i teams i forbindelse med f.eks. stuegang i stationær afdeling, skadestue eller ved hjertestop
 • samarbejde med partnere i sundhedsvæsenet og det sociale system
 • indgå i forebyggelsesprogrammer såvel i omsorg for den enkelte patient som til fremme af folkesundheden.

Kirurgi:

 • besidde grundlæggende kirurgiske færdigheder og kunne fungere i en klinisk basisuddannelsesstilling
 • integrere tidligere indlært viden med henblik på at kunne håndtere mødet med den uvisiterede kirurgiske patient og dermed være i stand til at fungere som læge i kirurgisk basisuddannelsesstilling med dertil knyttet medicinsk ekspertviden og akademisk tilgang til problemstillinger
 • fastholde og uddybe de kliniske færdigheder og dermed være i stand til at tage vare på kirurgiske patienter
 • kommunikere med patienten i respekt for individet og under inddragelse af psykologiske og etiske overvejelser samt kommunikere klart med samarbejdspartnere
 • fungere som leder i teams i skadestue eller i forbindelse med f.eks. stuegang i stationær afdeling eller ved hjertestop
 • samarbejde med partnere i sundhedsvæsenet og det sociale system
 • indgå i forebyggelsesprogrammer såvel i omsorg for den enkelte patient som til fremme af folkesundheden
 • vise indsigt i anæstesiologien som et tværgående fag, under anvendelse af viden fra relevante specialer
 • vurdere og reflektere over patologiske processer, diagnostiske metoder samt farmakologiske og andre behandlingsmuligheder i en bred klinisk sammenhæng.

Farmakologi:

 • forstå rationel anvendelse af lægemidler, den lovmæssige baggrund for lægemiddelanvendelse i bredeste forstand og den praktiske ordinationsproces.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnIntegreret klinik: Intern medicin II, kirurgi II og klinisk farmakologi
Prøveform
Skriftlig
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Hvis du overvejer at søge ind på uddannelsen, bedes du kontakte den decentrale studievejledning

Hvis du allerede er indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Helene Nørgaard.

Fakta om modulet

Engelsk titelInternal Medicine, Surgery II and Clinical Pharmacology
ModulkodeMEDMN14K6_1
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Medicin
InstitutKlinisk Institut
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet