Interaktionsrum i kunst og teknologi

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet afvikles som en række eksperimenter med interaktive installationer, der er målrettet bestemte brugergrupper eller et bestemt publikum i bestemte rumlige sammenhænge. Det kan f.eks. være pladser eller scener i byens rum, arkitektoniske rammer, lokalmiljøer, udstillingsrum m.v., hvor kunstneriske installationer opsættes og testes med henblik på at give deltagerne forskellige oplevelser, f.eks. skabelse af sociale relationer, læringsoplevelser, sensoriske og æstetiske oplevelser, aktion-reaktionsmønstre og lignende. Der undersøges og anvendes forskellige interaktive teknologier for at realisere semesterprojektet.

Fag:

I forbindelse med modulet vil der blive udbudt følgende fag:

 • Interaktionsrum i kunst og teknologi
 • Kunstnerisk og videnskabelig metode IV

Andre fag kan blive udbudt inden for følgende områder:

 • Interaktionsdesign
 • Audio Design
 • Digital Repræsentation II

Læringsmål

Viden

Formålet med modulet ”Interaktionsrum i kunst og teknologi” er at give den studerende en introduktion til problemområder og design af løsninger i forhold til kropsliggjort interaktion (”embodied interaction”) i interaktive rum, steder og installationer.

I dette modul skal den studerende opnå: Grundlæggende viden om

 • skabelse af interaktive rum og installationer, der fremmer kropsliggjort interaktion og forståelsen af det pågældende sted
 • teknologier, der understøtter interaktion og aktiv deltagelse, målrettet bestemte brugergrupper
 • mekaniske og elektroniske teknologier, der kan bruges til at skabe oplevelser og interaktion
 • kvalitative og kvantitative metoder og værktøjer til behandling af auditiv, taktil og visuel information, der skal støtte deltagernes interaktion med installationen
 • problemanalyse, problemformulering og integreret problemløsning guidet af aktør- eller brugerinvolvering og empiriindsamling på grundlæggende niveau

Færdigheder

Færdigheder i at

 • identificere og formulere en kunstnerisk problemstilling inden for temaet ”Interaktionsrum i kunst og teknologi”, som er rettet mod bestemte brugergrupper eller et bestemt publikum
 • analysere problemstillingen og udvikle alternative koncepter for en defineret problemstilling inden for en defineret kontekst
 • anvende lyd og andre teknologier i forbindelse med design af indhold til interaktive installationer og rum
 • identificere, udvikle og beskrive samspillet mellem lyd, lys og rumlige virkninger, materialevalg og teknologiske løsninger med henblik på at opnå et klart æstetisk udtryk og fremme den kropsliggjorte interaktion
 • vælge egnede metoder til udvikling af artefakter indenfor temaet ”Interaktionsrum i kunst og teknologi”
 • Afvikling af afgrænsede brugerinvolveringsprocesser
 • Anvendelse af forskellige typer af empiriindsamling til brug i projektarbejdet

Kompetencer

Kompetencer i at

 • skabe interaktive rum og installationer
 • anvende empiri indhentet gennem brugerinvolvering og anden empiri i projektarbejdet
 • anvende interaktive teknologier, herunder styring af medier, lys og lyd
 • placere egne kunstneriske løsninger i en sammenhæng (i forhold til moderne, sociokulturelle krav og konsekvenser, kunstteoretiske og æstetiske dimensioner m.v.)
 • beskrive det færdige design på et professionelt niveau og formidle dette til eksterne samarbejdspartnere.

Undervisningsform

Arbejdsmetode: Projektarbejde i grupper

Eksamen

Prøver

Prøvens navnInteraktionsrum i kunst og teknologi
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Eksamen afvikles som en samtale mellem de(n) studerende, eksaminator og den eksterne censor på baggrund af de(n) studerendes projektrapport, som kan være en rapport eller portefølje, samt det produkt, som de(n) studerende har udarbejdet. Projekteksamen vil også omfatte andre emner fra modulfagene.

Aflevering: i grupper eller individuelt

Omfang: det skriftlige arbejde må ikke overstige 10 sider pr. studerende (15 sider ved individuelle rapporter).

Eksamensvarighed: 20 minutter pr. studerende og 10 minutter til bedømmelse og karaktergivning pr. gruppe, dog maksimum 2 timer.
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelInteraction Spaces in Art and Technology
ModulkodeKOTBA202012
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogEngelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet