Det Sociale Arbejdes Felt

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Indhold
Semesteret  har tre konstituerende fag, som tilsammen udgør det sociale arbejdes felt:

Teorier om socialt arbejde:
Der fokuseres i undervisningen på socialt arbejdes teorier, perspektiver og metoder.

Teorier om sociale problemer:
Der fokuseres i undervisningen på, hvordan anvendelsen af teorier med forskellige typer definitioner og forklaringer kan kvalificere analysen af sociale problemer.

Teorier om social policy:
Der fokuseres i undervisningen på velfærdsstatens idealer, fremvækst og rolle samt processer i samfundet, der har negative velfærdskonsekvenser.

Mål
De faglige mål skal forstås inden for de enkelte fag, på tværs af fag og som problemorienterede projektmål –vægtet PBL progression.

Mål for de enkelte fag:
Teorier om socialt arbejde:
Målet for undervisningen er at udvikle den studerendes viden om, færdigheder og kompetencer i forhold til kritisk analyse af socialt arbejdes perspektiver, teorier og metoder samt disses udvikling og anvendelse i praksis.

Teorier om sociale problemer:
Målet for undervisningen er, at studerende kan anvende begreber og teori til beskrivelse, forståelse, analyse og forklaring af sociale problemer.

Teorier om social policy:
Målet for undervisningen er at sætte den studerende i stand til at analysere velfærdsstatens løsningsstrategier overfor centrale problemstillinger, herunder social ulighed, fattigdom, social differentiering, marginalisering og ekskludering.

Mål på tværs af fag:
Det er semesterets ambition at de studerende i deres problembaserede projekter skal vise, hvordan de tre konstituerende fag kan kobles i analyser af komplekse sociale problemstillinger.

Problemorienteret mål:
Gennem projektarbejdet skal den studerende på et grundlæggende niveau vise at PBL er forstået som et  læringsprincip, og hvordan denne tilgang konkret er anvendt i projektet? Endvidere skal den enkelte studerende i en portfolio beskrive, hvilken betydning PBL har haft på tilegnelse af viden, færdigheder og kompetencer i det konkrete modul.

Portfolio

Læringsmål

Viden

 • teorier om socialt arbejdes perspektiver og praksis
 • definitioner af sociale problemer, teorier om forståelse og forklaring af sociale problemer samt undersøgelser, der belyser sociale problemer
 • velfærdspolitikkens overordnede mål og velfærdssystemets virkemåde
 • viden om problemorienterede elementer i PBL (Link til PBL )- se bilag om dimensioner i PBL.

Færdigheder

 • at kunne identificere, redegøre og kritisk analysere teorier og perspektiver på socialt arbejde
 • at kunne redegøre for og reflektere over socialt arbejde som begreb og praksisfelt og forskellige teoretiske grundlag for at udføre socialt arbejde
 • at kunne anvende forskellige teorier om sociale problemer til at forstå og forklare konkrete sociale problemer
 • at kunne identificere og analysere processer på mikro-, meso- og makroniveau som skaber og opretholder sociale problemer.
 • at kunne demonstrere indsigt, anvende og gennemføre kritiske analyser af velfærdssystemet og aktuelle velfærdsordninger i et komparativt perspektiv
 • at kunne redegøre for og udvise helhedsforståelse af velfærdssystemets virkemåde under anvendelsen af tværfaglige synsvinkler (økonomi, sociologi, politologi) med henblik på løsningsmodeller
 • at kunne anvende PBL  som styringsprincip i et projekt med anvendelse af teorier fra de konstituerende fag

Kompetencer

 • kritisk at kunne analysere konkret socialt arbejde og de anvendte teorier og forholde sig kritisk til teoriernes forklaringskraft
 • at kunne udarbejde en analyse af konkrete sociale problemer, deres omfang,og mulige årsager til dem.
 • at kunne omsætte og bruge viden om velfærdspolitikkens overordnede mål og velfærdssystemets virkemåde i forhold til brugerne/klienterne
 • at kunne anvende teoretiske og praktiske kompetencer til at forstå og analysere velfærdsstatens rolle og funktionsmåder i forskellige samfundstyper samt omsætte og bruge viden om, hvad der forårsager forandringer i velfærdssystemets funktionsmåder.
 • kompetence til at reflektere over egen læring og faglige udvikling samt samarbejdets betydning herfor på et grundlæggende niveau (portfolio).

Undervisningsform

Undervisningen består af forskningsbaserede forelæsninger, casearbejde, klyngeseminarer diskussioner, kombineret med forskellige former for studenteraktiviteter. Første semester er tilrettelagt således af det meste undervisning er placeret i starten af semesteret, og projekt arbejdet placeret i slutningen.

PBL er den overordnede læringsform, og inden for de enkelte læringsmål lægges der ligeledes vægt på forskellige og udvalgte dimensioner af PBL. Bedømmelsen af PBL læringsmål gennem uddannelsen er en progressiv vægtning gennem de forskellige semestre fra et grundlæggende niveau, et udfoldet niveau, et avanceret niveau og et kompetent niveau. Herudover skal den enkelte studerende gennem en individuel portfolio redegøre for den personlige forståelse og anvendelse af PBL som et læringsprincip.

PBL

Omfang og forventet arbejdsindsats

Teorier om socialt arbejde: 10 ECTS
Teorier om sociale problemer: 10 ECTS
Teorier om socialpolitik: 10 ECTS

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • Den studerende har afleveret en individuel portfolio til vejleder/ koordinator inden projektaflevering.

Prøver

Prøvens navnDet Sociale Arbejdes Felt
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Fagene Teorier om socialt arbejde, Teorier om sociale problemer og Teorier om socialpolitik udprøves med en mundtlig intern eksamen med individuel bedømmelse på baggrund af gruppebaseret skriftlig projektrapport samt individuel afprøvning af pensum.
ECTS30
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Link til portfolio
Link til PBL

Fakta om modulet

Engelsk titelField of Social Work
ModulkodeKASOA20201
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS30
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Socialt Arbejde
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet