Frivilligt socialt arbejde og civilsamfundets rolle i den danske velfærdsstat

2020/2021

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Det er en forudsætning, at modul 1 og modul 2 er bestået.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Mål

Formålet med valgfaget er at gøre den studerende i stand til at kaste et kritisk, teoretisk informeret og empirisk velfunderet blik på, hvordan socialt arbejde udføres i den frivillige sektor og inddrages i velfærdsløsninger både i - og på tværs af – sektorgrænser mellem stat, marked og civilsamfund. Mange KSA-dimittender kommer enten til at arbejde med, udvikle eller være i professionel berøring med løsningsmodeller indenfor socialt arbejde, der involverer frivillige og civilsamfundsorganisationer. Derfor udgør et kritisk, teoretisk og empirisk blik ind i denne verden et værdifuldt kompas når strategier, praksismodeller, og udviklingsmuligheder for denne type organiseringsformer skal vurderes og implementeres. I den forbindelse er valgfagets formål desuden at præsentere de studerende for temaer og problemstillinger der særligt knytter sig til det frivillige sociale arbejdes vilkår og praksis, såsom hvad der kendetegner frivilliges motivation og deltagelsesmønstre samt hvor, og på hvilke måder, det frivillige sociale arbejde bidrager til at løse sociale problemer og bidrage til den samlede samfundsmæssige velfærd. Som det tredje er formålet med valgfaget at de studerende opbygger en forståelse for det frivillige sociale arbejdes rolle og status i en aktuel dansk velfærdsstat sammenholdt med dette arbejdes historiske og internationale rolle og status. Endelig har valgfaget det mere pædagogiske sigte at dygtiggøre de studerende i at reflektere kritisk i plenum og holde oplæg foran en mindre gruppe ”peers”.

I forhold til de overordnede læringsmål for KSA er valgfaget dels orienteret mod, hvordan sociale problemer defineres og søges løst gennem inddragelse af frivillige/frivilligt socialt arbejde. Desuden skal vi se på, hvordan og hvorvidt socialt arbejde og frivilligt socialt arbejde ligner hinanden (eller differentierer) som aktivitets- og organiseringsformer. Endelig diskuteres de politiske og bredere institutionelle mulighedsstrukturer der understøtter eller begrænser det frivillige sociale arbejdes rolle i en nutidig velfærdsstat. Derved bygger valgfaget videre på de studerendes læring fra henholdsvis modul 1 og 2 og bidrager dermed til noget af den progression og kohærens som efterlyses blandt såvel undervisere som studerende i forhold til KSA som helhed.

Indhold
I overensstemmelse med valgfagets formål rummer undervisningsgangene dels en generel introduktion til fænomenet frivilligt socialt arbejde og det bredere fænomen, civilsamfund, som det frivillige sociale arbejde relaterer sig til. Introduktionen vil sætte fænomenerne i en historisk og international kontekst, for dermed at skærpe de studerendes blik for det særlige ved den aktuelle danske kontekst og situation. I forhold til de nyere tendenser i retning af tværsektorielle organiseringsformer, såsom samskabelse, strategiske partnerskaber og socialt entreprenørskab, introduceres først til den klassiske skelnen mellem stat, civilsamfund og marked. Derefter diskuteres, med afsæt i konkrete case-studier, såkaldte ”hybride” organiseringsformer, der går på tværs af de tre sektorer.

De tre bærende elementer for valgfaget vil være:
- Frivilligt socialt arbejdes status, rolle og praksis i en aktuel kontekst (herunder, hvad der kendetegner bestemte organiserings- og praksisformer).
- Potentialer og problemer ved bestemte måder at organisere frivilligt socialt arbejde på i forhold til sociale problemer

- Potentialer og problemer ved at inddrage frivillige på specifikke sociale områder i hybride organiseringsformer.
 

I forlængelse af det pædagogisk formål med valgfaget, at styrke de studerendes tryghed ved at deltage i fælles diskussioner og holde oplæg, rummer alle undervisningsgange hyppige diskussionsøvelser som forud for undervisningen er formidlet digitalt via moodle, således at alle har haft mulighed for at reflektere over deres svar med afsæt i pensum. For at træne de studerendes færdigheder og tryghed ved at holde oplæg, rummer alle undervisningsgange, med undtagelse af den første introducerende forelæsning, et studenterbaseret oplæg, hvor en eller to studerende fremlægger en case på frivilligt socialt arbejde og lægger op til diskussion af denne case. Endelig bygges videre på de teoretiske, analytiske og bredere akademiske færdigheder de studerende har erhvervet i løbet af M1 og M2, idet valgfaget afløses ved at skriftlig, case-baseret, projektopgave.

Læringsmål

Viden

  • Frivilligt socialt arbejde som interaktions- og organiseringsform i en aktuel velfærdstatslig kontekst
  • Frivilligt socialt arbejde som praksisform inden for det sociale arbejde
  • Civilsamfundet som fænomen og forskningsfelt i et historisk og internationalt perspektiv
  • Tværsektorielle organiseringsformer der inddrager frivilligt socialt arbejde
  • Kritiske tilgange til at forstå frivilligt (socialt) arbejde som fænomen og objekt for politisk begejstring
  • Centrale tendenser i forhold til frivilliges deltagelsesmønstrer og motiver

Færdigheder

  • At beskrive, analysere og diskutere fordele og ulemper ved konkrete organiseringsformer hvor frivillige/frivilligt socialt arbejde indgår.
  • Holde selvtilrettelagte oplæg og moderere en diskussion i plenum

Kompetencer

  • At forholde sig kritisk og velfunderet til potentialer og begrænsninger ved forskellige organiseringsmodeller inden for socialt arbejde der inddrager frivillige eller frivillige organisationer.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnFrivilligt socialt arbejde og civilsamfundets rolle i den danske velfærdsstat
Prøveform
Skriftlig
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelVoluntary Social Work and the Role of Civil Society in the Danish Welfare State
ModulkodeKASOA20173B4
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Socialt Arbejde
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet