Kærlighedens psykologi

2020/2021

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Kandidatstuderende på universitetet.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Dette valgfag sigter imod at forstå kærlighed som et psykologisk og eksistentielt fænomen. Kærlighedens væsen udgør et af de helt store filosofiske spørgsmål, som har præget såvel vestlig som østlig idéhistorie. I lighed med en række af psykologiens genstande, er kærlighed ikke én ting, men forstås på forskellige måder afhængigt af disciplinært udgangspunkt. Denne teoretiske og begrebslige diversitet er omdrejningspunktet for nærværende valgfag, som fremfor at reducere et mangefacetteret og komplekst fænomen, indgår i en kritisk diskussion med en række aspektuerede bud på hvordan kærlighed kan forstås. Et gennemgående tema er dog kærlighedens centrale betydning for menneskelivet, samt at denne er væsentlig at tage højde for i psykologfagligt arbejde af både klinisk og forskningsmæssig karakter. 

Kurset er inddelt i tre moduler, hvoraf den har et introducerende præg, samt forsøger at begribe kærlighedens eksistentialitet; den måde hvorpå kærlighedserfaringer er knyttet til spørgsmål om subjektivitet og vores væren i verden. Hvordan kan påstanden, at kærligheden er ”genuin menneskelig erfaring” (Singer, 2009c; Jollimore, 2011) kvalificeres? Denne diskussion sættes i relation til sorg, hvor i gennem den intime forbindelse mellem spørgsmål vedrørende subjektivitet, relationalitet og endelighed aktualiseres.

Den anden modul præsenterer en række forskellige bud på hvordan kærligheden er blevet undersøgt og begrebsliggjort indenfor psykologiens forskellige fagfelter. Det psykoanalytiske og tilknytningsteoretiske begrebsapparat kan i høj grad læses som forsøg på begribe kærlighedens personligheds- og udviklingspsykologiske betydning, fra infantilitet, til nære relationer i voksenlivet. Tilknytningsteorien vokser ligeledes frem med et ben i evolutionspsykologien, og indfører hermed en empirisk tilgang til kærlighed, som de seneste decenniers neuropsykologiske fremgange har videreført. Kærlighedspsykologiens bestræbelse på en taksonomisk inddeling af fænomenet, samt de metodiske fordele og ulemper ved dette foretagende bliver ligeledes præsenteret.

Den sidste modul udfylder en opsamlende funktion og går i aktiv dialog med indholdet i tidligere forelæsninger. Modulet indledes med en diskussion om kærligheden som et kulturelt farvet fænomen, der er underlagt nogle bestemte samfundsmæssige betingelser. Det senmoderne kærlighedsliv kan her anskues som et prisme, hvorigennem udbredte sociokulturelle tendenser kan synliggøres, og des relationelle konsekvenser afspejles. Her efter undersøges hvordan kærlighedens dramaer udspilles i det terapeutiske rum, og grundlæggende begreber i terapeutisk arbejde hermed introduceres på baggrund af kursets øvrige indhold. Undervisningsrækken afsluttes med en paneldebat mellem inviterede repræsentanter for udvalgte grene af psykologien som, samt en spørgetime.

Til modulet er knyttet et kursus. Kurset omfatter et psykologisk tema, der tages op og behandles problemorienteret på tværs af de traditionelle opdelinger af psykologien i discipliner. Det indeholder:

  • Teori om det annoncerede tema belyst ud fra mindst tre forskellige psykologiske discipliner
  • Teori til belysning af erkendelsesteoretiske aspekter af temaet
  • En historisk belysning af temaet i psykologien
  • Belysning af forskellige tilgange til empirisk undersøgelse af temaet.

Læringsmål

Viden

Viden om:

-          Kærlighedens idéhistoriske, teoretiske og begrebsmæssige udvikling.

-          Kærlighed som ”humanistisk” fænomen.

-          Psykoanalytiske, tilknytningsteoretiske, neuro- og evolutionspsykologiske forståelser af kærlighed.

-          Kærlighedens sociokulturelle aspekter.

-          Forskellige aspekter af kærlighedens betydning for klinisk psykologisk arbejde

Færdigheder

Færdigheder i:

-          Analysere psykologiske problemstillinger på baggrund af de forskellige psykologiske discipliners tilgange til og syn på kærlighed.

-          At reflektere over kærlighedens betydning i klinisk psykologisk arbejde.

Kompetencer

Kompetencer til:

-          At argumentere for fordele og ulemper ved forskellige discipliners teoretiske, metodiske og empiriske forståelse af kærlighed, og tilgange til det som psykologisk fænomen.

-          At forholde sig refleksivt til kærlighedslivets forskellige aspekter som ”hermeneutisk bagtæppe” for psykologfagligt arbejde.

Undervisningsform

Afhængigt af antal tilmeldte studerende afholdes enten forelæsninger eller seminarundervisning. Undervisningens studenteraktive momenter planlægges herefter, men kommer til at involvere gruppearbejde i summe- og matrixregi. Herudover forventes en høj grad af aktiv deltagelse i den løbende undervisning, samt afholdelse af studenteroplæg den niende undervisningsgang.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKærlighedens psykologi
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Valgfaget bestås ved tilfredsstillende aktiv deltagelse, hvilket indebærer 75% tilstedeværelse samt indløsning af samtlige opgaver, som stilles i løbet af kurset.

Sidetal: 5-7 sider.

Pensumramme: 500 sider obligatorisk litteratur.

Re-eksamen:
Prøven har form af en individuel, skriftlig hjemmeopgave. Problemstilling skal være godkendt af underviser.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelThe psychology of love
ModulkodeKAPSY201534
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
3. semester
Valgmodul
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Psykologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet