It, læring og organisatorisk omstilling i teori og praksis (praktikforløb)

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet har fokus på uddannelsens praktiske virkelighed og hovedkomponenten er et 3-4 måneders praktikforløb, hvor den studerende opholder sig på eller arbejder med en opgave (eller delopgave) for virksomheden på et akademisk niveau og indenfor uddannelsens grundlag af it, læring og organisatorisk omstilling. Formålet er at den studerende erfarer og får indsigt i den konkrete arbejdsvirkelighed, som uddannelsen er rettet i mod og får mulighed for at anvende og reflektere over sin faglighed i forhold til en konkret praksis. Forløbet på / med virksomheden skal deles med refleksionstid der samles i en praktikrapport, hvor teori og metode bruges til at belyse relevante perspektiver. I praktikrapporten skal indgå empirisk dokumentation for både opgave og proces, f.eks analyser af interview, workshop eller lignende foretaget med personer fra praktikstedet i forbindelse med løsning af en opgave, udarbejdelse af en undersøgelse eller tilsvarende. Der tilknyttes en faglig vejleder til forløbet. Studerende der er i praktik på samme sted og arbejder med samme fokus/opgave, kan vælge at skrive praktikrapport sammen. Det er muligt at være i et internationalt praktikforløb. Der udarbejdes en kontrakt hvis form og kriterier er bestemt af studienævnet, men skal som minimum specificere at den studerende skal have tid til at lave praktikrapport og skal kunne følge modulet: Kompetence- og uddannelsesudvikling i globaliseringsperspektiv.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

  • fagområde for praktikopgaven metoder og teorier i praksis med særlig vægt på sammenhængen til uddannelsen øvrige modulers fagområder,
  • samarbejdsformer i institutioner, virksomheds og organisationer.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • at beskrive, analysere og vurdere forskellige professionelle praksisser indenfor it, læring og organisatorisk omstilling, bl.a. set i relation til forskelle mellem private virksomheder, offentlige institutioner og det omgivne samfund,

  • Identificere, udrede, analysere og gennemføre og evaluere professionelle og tværdisciplinære indsatser og kritisk reflektere over egen rolle heri.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

  • kommunikere og formidle faglige problemstillinger, valg og løsninger til fagfæller, til kollegaer med andre baggrunde og lægfolk,

  • at indgå i og lede arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller inden for udannelsens fagområde (it, læring og organisatorisk omstilling),

  • at identificere egne læringsbehov i en praksiskontekst og strukturere egen læringsprocess i relation hertil.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnIt, læring og organisatorisk omstilling i teori og praksis (praktikforløb)
Prøveform
Skriftlig og mundtlig
Prøven foregår som en diskussion mellem den studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i et skriftligt arbejde som dokumenterer og formidler den studerendes arbejde med løsning af en faglig relevant, praktisk opgave i samspil med en institution, virksomhed eller organisation. Det skriftlige arbejde har form af: En praktikrapport, hvor emnet og problemstillinger aftales med praktikvejlederen. Praktikrapporten må højst være 25 sider for studerende, som skriver alene, ved grupper højst 7 sider mere pr. ekstra studerende (dvs. ved to personer højst 32 sider, ved tre personer højst 39 sider, osv. Øvetiden er normeret til 30 min. for den første studerende og 20 min. pr gruppemedlem derefter (dvs. 30 min. for studerende, som skriver alene, 50 min. ved to studerende og 70 min. ved tre studerende osv.) Der anlægges en helhedsvurdering hvor det skriftlige arbejde og den mundtlige præstation tillægges samme vægt. Eksamen kan afvikles via fysisk eller online tilstedeværelse (f.eks via skype eller videokonference).
ECTS20
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelIt, Learning and organisational change in theory and practice (academic internship)
ModulkodeKAIIOL201611
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS20
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for efteruddannelse i Læring og Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske Fakultet