Kandidatspeciale

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målet er, at den studerende kan tilrettelægge og gennemføre et selvstændigt videnskabeligt arbejde med et større historiefagligt materiale under anvendelse af relevante teoridannelser og metoder.

Kandidatspecialets emne skal så vidt muligt forbinde det centrale fag og sidefaget, men med hovedvægten i det cen-trale fag.

Specialestudiet munder ud i en specialeafhandling, der er et selvstændigt, afrundet arbejde med udgangspunkt i en afgrænset historie- eller tværfaglig problemstilling. Specialeafhandlingen kan have karakter af selvstændig grundforskning, eller den kan have tyngdepunkt i en selvstændig kritisk behandling af forskningslitteraturen.

Læringsmål

Viden

 

  • demonstrere viden om specialets emne, baseret på forskning på højeste internationale niveau,
  • forstå og forholde sig kritisk til denne viden og identificere nye videnskabelige problemstillinger,

Færdigheder

 

  • vurdere og vælge blandt de relevante videnskabelige teorier, metoder, redskaber og generelle færdigheder, samt opstille nye analysemodeller,
  • diskutere egne konklusioners pålidelighed og udsagnskraft og forholde sig til andres forskningsresultater in-den for emnet/problemstillingen,
  • formidle den tilegnede viden på en velstruktureret måde og i et klart og præcist sprog,

 

Kompetencer

 

  • demonstrere kompetence til at arbejde problemorienteret, til selvstændigt at tilrettelægge og færdiggøre et projekt inden for en given tidsramme,
  • selvstændigt tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering.

Undervisningsform

Specialeafhandlingen skrives under vejledning, men den studerende skal selv tilrettelægge og gennemføre speciale-studiet, dvs. selvstændigt vælge emne, problemstilling, analysemodel, kildemateriale mv. og gennemføre analysen.

Omfang og forventet arbejdsindsats

30 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKandidatspeciale
Prøveform
Skriftlig og mundtlig
Mundtlig evaluering med udgangspunkt i den skriftlige afhandling. Hvis afhandlingen er udarbejdet af en gruppe, eksa-mineres gruppen samlet, men med individuel bedømmelse af den mundtlige præstation. Afhandlingen kan også skri-ves individuelt med individuel eksamination.
Specialeafhandlingens omfang: Max. 80 og min. 50 normalsider for en individuel studerende. En afhandling udarbej-det af to eller flere studerende må fylde max. 50 normalsider pr. studerende og skal være på min. 40 normalsider pr. studerende. Et speciale kan dog ikke overskride en længde af 200 normalsider.
Den mundtlige evaluerings omfang: Max. 45 minutter ved specialeafhandlinger udarbejdet af 1 studerende. Ved speci-aleafhandlinger udarbejdet i grupper på 2 eller flere, eksamineres der i max. 45 minutter + 15 minutter for hver yderli-gere studerende.
Den mundtlige evaluering består af to dele: 1) en mundtlig præsentation med udgangspunkt i afhandlingen og 2) en eksamination.
Bedømmelse: Ekstern censur. Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen. Bedømmelsen vurderer i hvilken grad den stu-derende opfylder projektmodulets læringsmål og sker på grundlag af en helhedsvurdering af projektrapporten, frem-læggelsen, den fælles diskussion og de individuelle spørgsmål. Projektrapporten, herunder at den er tilfredsstillende, hvad angår krav til formuleringsevne og sproglig korrekthed, indgår i det samlede bedømmelsesgrundlag, men der gives ikke en selvstændig karakter for den.
ECTS30
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMaster's Thesis
ModulkodeKAHIS201711
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS30
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Historie
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet