Litteratur og mediehistorie

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter:

 • detaljeret overblik over britisk og amerikansk (og i mindre grad andre engelsksprogede landes) litteratur-, tekst- og kulturhistorie
 • et dybtgående studie i et udvalgt tekstkorpus inden for dette felt.

Modulet omfatter følgende studieaktiviteter:

Kursusundervisning, vejledning og selvstændige studier inden for fagområdet.

Til modulet er knyttet et modulpensum af primærtekster på ca. 1200 normalsider. Den studerende sammensætter et individuelt synopsiskorpus bestående af primærtekster fra modulpensum, supplerende primærtekster og relevant sekundærlitteratur, som har en tematisk, periodemæssig, genremæssig, kulturhistorisk eller anden relevant sammenhæng.

Den studerendes synopsiskorpus godkendes af den tildelte vejleder.

Læringsmål

Viden

 • detaljeret overblik over britisk og amerikansk (og i mindre grad andre engelsksprogede landes) tekst- og kulturhistorie
 • dybtgående viden om et sammenhængende tekstkorpus inden for dette felt
 • viden om præsentationsteknik og generelle principper for god formidling af faglig viden under hensyntagen til forskellige målgrupper.

Færdigheder

 • sikker anvendelse af tekst-, litteratur- og kulturvidenskabelige teorier og metoder i forhold til forskellige teksttyper
 • på et teoretisk/videnskabeligt grundlag at forholde sig kritisk analytisk til at givet fagligt materiale og derudfra selvstændigt at kunne prioritere og supplere dette
 • sikker færdighed i at definere og analysere tekst-, litteratur- og kulturvidenskabelige problemstillinger
 • sikker færdighed i at strukturere, bearbejde og præsentere et afgrænset emne eller en udvalgt problemstilling inden for det valgte synopsisemne.

Kompetencer

 • på et teoretisk/videnskabeligt grundlag at forholde sig kritisk reflekterende til et givet fagligt materiale og herudfra selvstændigt at kunne prioritere og supplere dette
 • at forholde sig kritisk-analytisk til egen viden og herudfra selvstændigt at kunne vælge og tilrettelægge et fordybelsesområde
 • at evaluere vidensressourcer selvstændigt og kritisk
 • kritisk perspektivering af emnet.

Undervisningsform

Se § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnLitteratur - og mediehistorie
Prøveform
Skriftlig og mundtlig
En individuel intern kombineret skriftlig og mundtlig prøve i: Litteratur- og mediehistorie (Literary and Media History).

Den studerende udarbejder en skriftlig synopsis på højst 3 sider, som indeholder:

1.
En kort emneafgrænsning, som skitserer emneområdet og de problemstillinger, som undersøges, den teoretiske ramme og den metodiske tilgang

2.
En litteraturliste over teksterne i den studerendes valgte synopsiskorpus; det skal fremgå, hvilke tekster der kommer fra det obligatoriske pensum, og hvilke der ikke gør det

3.
En disposition for den studerendes oplæg ved den mundtlige eksamen.

Den mundtlige prøve har form af en fremlæggelse af resultaterne af den studerendes studier i synopsisemnet og en efterfølgende diskussion heraf.

Prøvetiden er normeret til 30 minutter, inkl. tid til votering og karaktergivning. Den studerendes fremlæggelse må højst vare 10 minutter.

Omprøve afholdes efter samme retningslinjer, med udgangspunkt i ny eller revideret synopsis.

Der foretages en samlet bedømmelse af den skriftlige synopsis og den mundtlige præstation, med hovedvægt på den mundtlige præstation.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelLiterary and Media History
ModulkodeKAENG201
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogEngelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Engelsk, Tysk og Kulturforståelse
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske Fakultet