Kandidatafhandling

2020/2021

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Den studerende skal have bestået alle moduler på de tidligere semestre med mindst 02.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Fagindhold og sammenhæng med øvrige moduler/semestre:

• Afhandlingen er styret af en for uddannelsen relevant problemformulering udviklet af den stu-derende.

• Besvarelsen er afgrænset, således at afhandlingens analyser og diskussioner er relevante, nød-vendige og dækkende for at kunne besvare problemformuleringen.

• Der er konsistens mellem problemformulering, afgrænsning, disposition, analyse og konklusion, således at besvarelsen fremstår logisk i lyset af problemformuleringen.

• Der er en diskussion af og begrundelse for valg og fravalg både med hensyn til emneafgræns-ning, teori, metode og empiri (hvis empiri indgår).

• Afhandlingen reflekterer kritisk over de(n) valgte teori(er), metode(r) og empiri (hvis empiri indgår) samt vurderer deres anvendelighed for besvarelsen af problemformuleringen.

• Der er konsistens, således at valg og anvendelse af teori og empiri indgår i samspil med hinan-den og kompletterer vidensproduktionen. (Gælder empiriske afhandlinger).

• Der er dokumentation og/eller argumentation for påstande i analyse og konklusion.

• I analysen indgår overvejelser om, hvordan afhandlingens egne resultater ligner og/eller adskil-ler sig fra andre lignende undersøgelser på området.

• Analysen fokuserer på et velafgrænset problem, dvs. går i dybden og skaber syntese på bag-grund af teorier og evt. empiri.

• Afhandlingen viser forståelse af sammenhænge inden for emnets kontekst samt perspektiverer og generaliserer egne resultater til andre lignende situationer uden for den aktuelle kontekst.

Læringsmål

Viden

Kandidatafhandlingen skal dokumentere viden, færdigheder og kompetencer til at anvende videnskabelige teorier og metoder under arbejdet med et fagligt afgrænset emne.

(Viden)

• Identificere videnskabelige problemstillinger inden for feltet.

• Reflektere over problemstillinger relateret til international marketing på et videnskabeligt grundlag.

Færdigheder

• Anvende teorier om international marketing på konkrete problemstillinger, enten fra et empirisk el-ler teoretisk udgangspunkt.

• Udvælge relevant teori, metode og redskaber og på et videnskabeligt grundlag opstille løsningsmo-deller.

• Analysere problemstillinger relevante for medarbejdere og ledelse.

• Formidle forskningsbaseret viden.

• Diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger med både fagfæller og ikke-specialister.

Kompetencer

• Styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løs-ningsmodeller.

• Planlægge og udvikle udviklingsprojekter inden for international marketing.

• Foretage vurderinger og træffe valg i en kompleks sammenhæng.

• Selvstændigt igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professio-nelt ansvar.

• Argumentere på et videnskabeligt grundlag.

• Selvstændigt tage ansvar for egen faglige udvikling og specialisering.

Undervisningsform

Arbejdet med kandidatafhandlingen, herunder problemformulering, metodevalg og litteratursøgning, foretages selvstændigt af den studerende. Problemformuleringen bør dog godkendes af vejleder. Arbejdet kan foregå individuelt eller i grupper.

Omfang og forventet arbejdsindsats

30 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKandidatafhandling
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
60 min. per person eller maks. 3 timer
ECTS30
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMaster's thesis
ModulkodeKAEIM20188
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS30
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAAU Business School
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet