Bachelorprojekt (Afledning og behandling af regn- og spildevand)

2020/2021

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på viden opnået i Byens forurening 2 samt Eksperimentel miljøteknologi eller tilsvarende sikkerhedskursus

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Bachelorprojektet gennemføres indenfor ét af tre nedenstående hovedområder, og inddrage aspekter af ét eller begge de to andre områder. Hvilket hovedområde der vælges, samt hvilke dele af de andre hovedområder der inddrages, defineres af de studerende i samarbejde med vejleder(e). Opdelingen fremgår af projektets forord eller lignende

 • Afledning af regn- og spildevand fra byer

I projektet gennemføres analyse af et eksisterende afløbssystems funktionalitet under belastning, for eksempel under tør- og/eller regnvejrsforhold. Analysen gennemføres under hensyntagen til gældende praksis, lovgivning og i forhold til fremtidig belastning. Der anvendes numeriske simuleringsværktøjer samt foretages feltmålinger og/eller laboratorie forsøg i det omfang det er nødvendigt for projektets gennemførsel

 • Kemiske og biologiske processer i spilde- og/eller regnvandssystemer

I projektet fokuseres på en procesteknisk problemstilling relateret til afledning af spildevand fra urbane områder. Den procestekniske problemstilling analyseres under hensyntagen til relevante hydrauliske fænomener. Projektet er kan byggest op om en eller flere af følgende metoder: Analyse af et eksisterende afløbssystems funktion; Eksperimentelle undersøgelser af metoder til reduktion af stofbelastningen fra afløbssystemer under regn, laboratorie- eller feltundersøgelser af biologiske, kemiske eller fysiske processer i afløbssystemer. Projektarbejdet skal kombinere felt- og/eller laboratorieforsøg med en konceptuel forståelse, fx ved udvikling eller anvendelse af numeriske modeller

 • Spildevandsrensning

Projektet fokuseres på et teknisk aspekt af rensning af kommunalt eller industrielt spildevand. Projektet benytter normalt én eller flere af følgende metoder: Eksperimentelle undersøgelser på eksisterende renseanlæg; Laboratorieundersøgelser af biologiske, kemiske eller fysiske processer; Modellering af eksisterende renseanlæg eller af individuelle biologiske, kemiske eller fysiske processer. Der redegøres endvidere for de relevante renseteknologiske teorier, det være sig af biologisk, kemisk eller fysisk karakter

Læringsmål

Viden

Studerende, der gennemfører modulet

 • Skal have kendskab til analyse- og dimensioneringsmetoder inden for afledning og behandling af regn- og spildevand
 • Skal kunne forstå interaktionen mellem afløbssystemer, renseanlæg og recipienter
 • Skal have kendskab til relevant lovgivning og praksis inden for afledning og behandling af regn- og spildevand
 • Skal have kendskab til metoder til vurdering af relevante løsningers gennemførsel og økonomi
 • Skal have viden om den videnskabelige metode og tilgang anvendt i projektarbejdet – samt mulige alternative metoder/tilgange

Færdigheder

 • Skal kunne vurdere funktionen af systemer til afledning og behandling af regn- og spildevand svarende til gældende praksis og lovgivning
 • Skal kunne anvende relevante modeller til beregning af belastning på udvalgte systemer
 • Skal kunne redegøre for den videnskabelige metode og tilgang anvendt i projektarbejdet samt dens fordele og ulemper – også set i forhold til alternative metoder/tilgange

Kompetencer

 • Skal kunne identificere eventuelle problemer ved eksisterende systemers drift og være i stand til at udarbejde forslag til forbedring af disse
 • Skal kunne gennemføre eksperimentelle, empiriske og/eller teoretiske undersøgelser der er nødvendige for løsning af en eller flere identificerede problemstillinger
 • Skal kunne formidle de opnåede resultater fra projektarbejdet i en projektrapport
 • Skal kunne samarbejde omkring problemfeltets projektarbejde og foretage en fremlæggelse af projektarbejdets resultater
 • Skal have opnået forståelse for den metodemæssige og videnskabsmæssige tilgang til håndtering af projektets problemstilling samt dens fordele og ulemper

Undervisningsform

Projektarbejde

Omfang og forventet arbejdsindsats

450 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBachelorprojekt (Afledning og behandling af regn- og spildevand)
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelBSc Project (Urban Drainage and waste water treatment)
ModulkodeK-BIO-B6-35
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig
CensornormC

Organisation

StudienævnStudienævn for Kemi, Miljø og Bioteknologi
InstitutInstitut for Kemi og Biovidenskab
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet