Bachelorprojekt

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • viden om og forståelse af et udvalgt emne inden for mindst et af tyskstudiets fagområder
 • det eller de valgte emner(s) kontekst på omfattende niveau.

Færdigheder

 • sikker problemanalyse, -afgrænsning og -bearbejdning, herunder i valg af ana­lyse­metoder og centrale teorier
 • videnskabelige analysemetoder og centrale teorier inden for det eller de valgte emne(r)
 • at fremstille sine resultater i en velargumenteret, velformuleret og sprog­ligt passende og korrekt skriftlig form
 • mundtligt at præsentere og diskutere videnskabelige problemstillinger på et nuanceret og kommunikativt velfungerende tysk.

Kompetencer

 • at strukturere egen læring
 • at reflektere over sammenhæng mellem anvendte teorier og metoder i forhold til læringsudbyttet
 • at reflektere over projektarbejdets kvalitet
 • faglig kommunikation og formidling
 • selvstændigt at kunne fortsætte egen kompetenceudvikling inden for området.

Undervisningsform

Se § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBachelorprojekt
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i en af den/de studerende udarbejdet projektrapport på tysk. Projektrapporten betragtes som gruppens fælles ansvar.

Sidetal: Projektrapporten skal være på mindst 15 sider og højst 20 sider pr. studerende, dog højst 30 sider ved individuelt udarbejdede opgaver.

Resume: Der udarbejdes et resume på dansk. Resumeet skal være på mindst 1 og må højst være på 2 sider (indgår ikke i de for bachelorprojektet fastsatte minimum- og maksimumsidetal pr. studerende). Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet.

Normeret prøvetid: Prøvetiden er normeret til 20 minutter pr. studerende og 10 minutter pr. gruppe til votering og karaktergivning, dog højest i alt to timer ved store grupper, 30 minutter i alt ved individuelle prøver. Disse angivelser er inklusive tid til votering og karaktergivning.
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelBachelor Project
ModulkodeBATYSK2015
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Engelsk, Tysk og Kulturforståelse
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske Fakultet