Bachelorprojekt

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Bachelorprojektet udarbejdes i løbet af uddannelsens 6. semester. Bachelorprojektet skal demonstrere den studerendes evne til på kvalificeret vis at formulere, analysere og bearbejde problemstillinger inden for et afgrænset fagligt emne, der afspejler hovedvægten i uddannelsen. BA projektet vælges frit inden for uddannelsens dimensioner: Sprog og diskurs; kultur og interkulturel kommunikation samt internationale politiske forhold og relationer. I sit valg af problemstilling kan de(n) studerende vælge at tage udgangspunkt i det projektkursusmodul, som skal gennemføres på semestret: Regionalt baserede studie eller vælge frit blandt uddannelsens genstandsområder. Den studerende skal kunne formidle sine resultater og sin viden korrekt og adækvat mundtligt og skriftligt på engelsk.

Emnet for bachelorprojektet godkendes af studienævnet. Emnet forelægges nævnet i form af en kort problemformulering. Ved godkendelsen fastsættes en frist for afleveringen af projektet. For sen aflevering tæller som et eksamensforsøg.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå

Viden om og forståelse af

  • teori, metode og praksis inden for et eller flere af fagområderne sprog og diskurs; kultur og interkulturel kommunikation samt internationale politiske forhold og relationer.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå

Færdigheder i:

  • at anvende ovennævnte fagområders videnskabelige metoder og redskaber samt kunne anvende generelle færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for fagområdet/erne.

  • at reflektere over teori, metode og praksis inden for et eller flere af ovennævnte fagområder.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå

Kompetencer til

  • at vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante analyse- og løsningsmodeller.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBachelorprojekt
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven har form af en mundtlig prøve med udgangspunkt i det skriftlige arbejde, hvad enten dette er udarbejdet individuelt eller i samarbejde med andre. Projektrapporten/det skriftlige arbejde betragtes som gruppens fælles ansvar. Projektrapporten udgør følgelig grundlaget for eksamination og bedømmelse, og der foretages en samlet bedømmelse af projektrapporten og den mundtlige præstation. Ved en mundtlig gruppeprøve skal den enkelte studerende eksamineres på en sådan måde, at det sikres, at der foretages en individuel bedømmelse af den studerendes præstation, jf. bekendtgørelsen § 4, stk. 2.(bek. nr. 666 af 24. juni 2012).
Resume: Der udarbejdes et resume på engelsk. Resumeet skal være på mindst én og højst to sider. Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet.
Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i en af den/de studerende udarbejdet projektrapport på mindst 15 sider og højst 20 sider pr. studerende, dog mindst 25 sider og højst 30 sider ved individuelle projekter.
I prøven skal den/de studerende demonstrere viden, færdigheder og kompetencer i overensstemmelse med de angivne læringsmål for modulet. Prøvetiden er normeret til 20 minutter pr. studerende og 10 minutter pr. gruppe til votering og karaktergivning, dog højst i alt to timer ved store grupper, 30 minutter i alt ved individuelle prøver.
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelBachelor Project
ModulkodeBASIS201426
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Sprog og Internationale Studier
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske Fakultet