Bachelorprojekt

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet består af et problembaseret projektarbejde inden for et selvvalgt emne inden for uddannelsens fagområde. Det er et krav, at projektet inddrager fremmedsprogsområdet i væsentlig grad. Desuden er der fokus på akademisk skriftlig fremstilling på fremmedsproget.

Læringsmål

Viden

  • et udvalgt emne inden for uddannelsens fagområde med inddragelse af fremmedsprogsområdet.

Færdigheder

  • at anvende principper for problembaseret læring og projektarbejde i relation til det udvalgte emne med høj grad af sikkerhed og selvstændighed
  • at formidle, begrunde og diskutere valg af videnskabsteoretisk tilgang, metode og teori i relation til det valgte problem
  • sikker anvendelse af relevant teori og metode i relation til den valgte problemstilling
  • selvstændigt og uddybende at analysere den udvalgte problemstilling
  • at formidle viden i en sikker form, som overholder principperne for akademisk skriftlig og mundtlig fremstilling på fremmedsproget.

Kompetencer

  • selvstændigt at indgå i (tvær)fagligt samarbejde omkring komplekse opgaver og problemstillinger med en professionel tilgang
  • at strukturere en arbejdsproces omkring en specifik opgave i en gruppe i en professionel sammenhængselvstændigt at fortsætte egen kompetenceudvikling inden for området
  • kontinuerligt at udvikle kompetencer inden for PBL
  • at være bevidst om egne kompetencer og progression inden for PBL samt hvordan kompetencerne kan omsættes til praksis i en professionel sammenhæng. 

Undervisningsform

Se studieordningen § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBachelorprojekt
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
En ekstern kombineret skriftlig og mundtlig projektprøve på fremmedsproget i: Bachelorprojekt (engelsk/spansk/tysk) (Bachelor’s Project) (English/Spanish/German).

Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i en af den/de studerende udarbejdet projektrapport samt et individuelt udarbejdet refleksionsark efter gældende bestemmelser.

Projektrapporten betragtes som gruppens fælles ansvar. Projektrapporten udarbejdes på fremmedsproget. Projektrapporten må højst være på 25 sider pr. studerende, dog højst 30 sider ved individuelle projekter.

Resume: Der udarbejdes et resume på dansk. Resumeet må højst være på to sider (indgår ikke i de for bachelorprojektet fastsatte minimum- og maksimumsidetal pr. studerende). Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet.

Normeret prøvetid: 20 min. pr. studerende og 10 minutter pr. gruppe til votering og karaktergivning, dog højst i alt to timer ved store grupper, 30 minutter i alt ved individuelle prøver.

Omprøve afholdes efter de gældende regler for projektprøve som angivet i den til enhver tid gældende eksamensordning.
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelBachelor Project
ModulkodeBAINV2022
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for International Virksomhedskommunikation
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske Fakultet