Formueret III

2020/2021

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Ingen ud over de generelle adgangskrav til uddannelsen, dog anbefales det at undervisningen i Formueret II er fulgt.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formueret III består af fagelementerne: tingsret, konkursret, kaution, eksekutionsret og panteret.

Tingsret: Den studerende skal opnå grundig, grundlæggende færdigheder i materiel tingsret. Den studerende skal kunne anvende disse færdigheder på konkrete problemstillinger i samspil med fagets øvrige fagelementer. Faget indeholder tinglysningssystemet, retsvirkningerne af tinglysning; legitimationsvirkning, prioritetsvirkning og gyldighedsvirkning.

Kaution: Den studerende skal opnå grundige, grundlæggende færdigheder i dele af kautionsretten. Den studerende skal og kunne anvende disse færdigheder på konkrete problemstillinger i samspil med fagets øvrige fagelementer. Faget indeholder kaution, herunder de forskellige kautionsformer.

Konkursret: Den studerende skal opnå grundig, grundlæggende færdigheder materiel konkursret. Den studerende skal kunne anvende disse færdigheder på konkrete problemstillinger i samspil med fagets øvrige fagelementer. Faget indeholder konkursens indtræden og retsvirkninger, aktiver og passiver i konkurs samt omstødelse i konkurs.

Eksekutionsret: Den studerende skal opnå grundig, grundlæggende færdigheder materiel eksekutionsret. Den studerende skal og kunne anvende disse færdigheder på konkrete problemstillinger i samspil med fagets øvrige fagelementer. Faget indeholder pengekrav, aktiver, eksekutionens parter, tvangsauktion.

Panteret: Den studerende skal opnå grundig, grundlæggende færdigheder materiel eksekutionsret. Den studerende skal og kunne anvende disse færdigheder på konkrete problemstillinger i samspil med fagets øvrige fagelementer. Faget indeholder panterettens regler og principper for fast ejendom og løsøre samt overgang af fordringer herunder omsætningsgældsbreve.

Læringsmål

Viden

  • Grundlæggende tingsret, konkursret, eksekutionsret og panteret
  • Reglerne om personskifte i skyldforhold
  • Retsværnsregistre
  • Tinglysningssystemet
  • Tredjemandskonflikter vedrørende løsøre
  • Dobbeltsalg
  • Køberens beskyttelse over for sælgerens kreditorer ved løsørekøb
  • Sælgerens beskyttelse over for køberens kreditorer ved løsørekøb
  • De almindelige obligationsretlige betingelser for og retsvirkninger af personskifte i gensidigt bebyrdende retsforhold,
  • De almindelige principper for modregning
  • Stiftelser af kaution og garanti
  • Kautionsformer
  • Ændring af kautionsforholdet
  • Indtræden af konkurs
  • Ligebehandlings- og urådighedsprincippet i konkurs
  • Konkursmassen
  • Kreditorgrupper
  • Konkursorden og konkursprivilegier
  • Omstødelse i konkurs
  • Aktiver i konkurs
  • Passiver i konkurs
  • Modregning i konkurs
  • Anmeldelsesret i konkurs
  • Forholdet til panthavere og andre rettighedshavere
  • Fundamentet for eksekution
  • Parternes stilling ved eksekution
  • Genstanden for eksekution
  • Arrest og forbud
  • Samspillet mellem eksekution og øvrige formueretlige regler
  • Indholdet af panterettigheder
  • Pantebrevstyper
  • Forholdet mellem panthaver og pantsætter
  • Tilbehørspanteret
  • Virksomhedspant
  • Underpant i løsøre
  • Håndpant
  • Ophør af panteret

Færdigheder

  • Identificere formueretlige problemer
  • Kvalificere formueretlige problemer
  • Redegøre for almindelige og specieller formueretlige principper
  • Anvende relevante retsregler og retsgrundsætninger på fakta
  • Rubricere formueretlige begreber
  • Argumentere for og imod forskellige løsninger af formueretlige spørgsmål
  • Skelne mellem irrelevante og relevante fakta
  • Operere med flere formueretlige discipliner
  • Formulere sig klart og velstruktureret om formueretlige spørgsmål, og
  • Anvende korrekt formueretlig terminologi

Kompetencer

  • I et vist omfang selvstændigt at deducere løsningen på komplekse formueretlige problemer
  • Anvende juridisk metode på obligations- og tingsretlige spørgsmål og
  • Kvalificere og relatere juridiske problemstillinger i forhold til obligations- og tingsretlige regler og principper

Undervisningsform

  • Forelæsninger
  • Studenterinstruktioner

Omfang og forventet arbejdsindsats

  • 540 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnFormueret III
Prøveform
Skriftlig
5 timers eksamen
ECTS10
Tilladte hjælpemidler• Tilladte hjælpemidler til skriftlig eksamen: Alle
• Internetadgang: Ingen
• Der må kun medbringes én elektronisk enhed til eksamen (fx én bærbar computer eller én tablet i alt)
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Prøvens navnFormueret III
Prøveform
Mundtlig
20 minutters eksamen
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelLaw of Property and Law of Contract III
ModulkodeBA-JU-13-13
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS20
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnJuridisk Studienævn
InstitutJuridisk Institut
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

OBS litteratur er først endelig 3 uger før semesterstart!

  • Bo von Eyben, Peter Mortensen og Ivan Sørensen: Lærebog i Obligationsret II, Thomson Reuters Forlag, (kapitel 13 afsnit 4), seneste udgave
  • Anders Ørgaard: Konkursret, Jurist- og Økonomiforbundets Forlag, seneste udgave
  • Claus Rohde: Digital tinglysning, Pejus Forlag, seneste udgave 
  • Peter Mortensen: Sikkerhed i fast ejendom, Pejus Forlag, (kapitel I, III, V, VI, VII, VIII), seneste udgave
  • Anders Ørgaard: Sikkerhed i løsøre, Thomson Reuters Forlag, (kapitel 1-7), seneste udgave
  • Anders Ørgaard: Eksekutionsret – materiel foged- og auktionsret, Jurist- og Økonomiforbundets Forlag, seneste udgave
  • Hans Viggo Godsk Pedersen: Kaution, DJØF Forlag, (kapitel 1-6), seneste udgave
  • Nis Jul Clausen og Camilla Hørby Jensen: Sikkerhed i fordringer, Karnov Group, (kapitel 1, kapitel 2 afsnit 2.1-2.9 og kapitel 3), seneste udgave