Selskabsret

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Den studerende skal med baggrund i anvendelsen af den almene juridiske metode og dansk og EU-retlig regulering af selskaber blive i stand til selvstændigt og i team-sammenhæng at identificere og analysere selskabsretlige problemstillinger og i tillæg hertil at kunne udarbejde og formidle løsningsforslag i forhold til alment forekommende selskabsretlige problemstillinger.

Selskabsretlige grundbegreber, EU-retlig forankring, identifikation, retlig karakteristik af aktie- og anpartsselskaber, stiftelse af kapitalselskaber, tegning, kapitalandele, kreditorbeskyttelse, egne kapitalandele, udbytte, kapitalejerlån, kapitaltab, generalforsamling, ledelse af selskabet, årsrapport, erstatning, likvidation, fusion og koncerner, virksomhedsformerne og valget mellem disse.

Læringsmål

Viden

 • De hyppigst forekommende danske virksomheds-/selskabsformer og væsentlige momenter for valget mellem dem, herunder fx, men ikke udtømmende, spørgsmålet om deres juridiske grundlag og forholdet til myndighederne, kapitalkrav og hæftelsesforhold, beslutningsmåden indadtil, ophør, salg af virksomheden/selskabet og evt. ændring af virksomheds-/selskabsform
 • De centrale emner i dansk kapitalselskabsret, herunder fx, men ikke udtømmende, den historiske udvikling i kapitalselskabsretten og indflydelsen herpå fra EU-retten og i tilknytning hertil det retlige grundlag for kapitalselskabsretten, oprettelse af kapitalselskaber, tilførsel af kapital; kapitalafgang, kapitalandelene, vedtægter, forretningsorden, ejeraftaler, selskabsorganerne – sammensætning og opgaver, generalforsamlingen, ledelsens interne forhold, ledelsens eksterne forhold, koncerner og holdning, medarbejderne, selskabslovens regler om årsrapporten, omstruktureringer af selskaber samt selskabers solvente ophør
 • På overordnet niveau: viden om international, herunder især europæisk, selskabsret og betydningen heraf for danske selskabers grænseoverskridende aktiviteter (udenlandske selskabsformer, væsentlige internationale selskabsretlige traditioner og principper)
 • På grundlæggende niveau: viden om EU-selskabsretten samt problemstillinger knyttet til lovvalg og værneting i international selskabsret

Færdigheder

 • Identificere det retlige indhold af en selskabsretlig problemstilling med tilknytning til de ovenfor under ”viden” anførte temaer og beskrive denne i selskabsretlig terminologi, herunder at analysere relevant faktum og jus
 • Anvende selskabsrettens lovgivning korrekt
 • Relatere danske virksomheders selskabsretlige problemstillinger i forhold til international, fortrinsvis europæisk, selskabsret
 • Arbejde selvstændigt inden for rammerne af et team med en selskabsretlig teoretisk og/eller praktiske problemstilling som udgangspunkt og herved udvikle en model for også i andre sammenhænge at kunne arbejde med andre, herunder også internationale, selskabsretlige problemstillinger (eksemplaritet)

Kompetencer

 • Anvende juridisk metode på selskabsretlige problemstillinger
 • Kvalificere og relatere juridiske problemstillinger i forhold til selskabsrettens regler og principper
 • Foretage analyser og begrundede valg af relevante selskabsretlige løsningsmuligheder på teoretiske og/eller praktiske selskabsretlige problemstillinger, herunder under hensyntagen til konsekvenserne af den eller de valgte modeller samt under hensyntagen til den praktiske implementering af de valgte løsninger
 • Evaluere metoder i forbindelse med egen tilegnelse af selskabsretlige kompetencer og løsning af selskabsretlige problemstillinger

Undervisningsform

 • Forelæsninger
 • E-sessions
 • Cases og opgaver
 • Gruppearbejde i forbindelses med synopsis

Omfang og forventet arbejdsindsats

 • 270 timer

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • Den studerende deltager i synopsis-dagen
 • Synopsis afleveres rettidigt

Prøver

Prøvens navnSelskabsret
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
20 minutter pr. studerende x antal i gruppen.

Eksaminationen består af 2 dele:
- En individuel eksamen, hvor den enkelte studerende trækker et spørgsmål fra det samlede pensum og eksamineres individuelt heri foran gruppen. Hertil afsættes ca. 15 min. pr. studerende.
- En gruppeeksamen, hvor de studerende i fællesskab fremlægger synopsen og eksamineres heri. Hertil afsættes ca. 5 min. pr. studerende x antal i gruppen.

GRUPPER OG EMNE
Ved fagets start har de studerende på forhånd inddelt sig i grupper af 3-5 studerende.
Grupperne placeres på forhånd i ét af 6 selskabsretlige temaer og vælger herefter et selskabsretligt problem/emne. Et ide-katalog vil være tilrådighed.

SYNOPSIS-DAG
Gruppens foreløbige synopsis præsenteres på en såkaldt synopsis-dag, hvor grupperne hver i sær fremlægger synopsen på ca. 20 minutter for en opponent gruppe. Herefter giver opponent gruppen feedback på gruppens arbejde på ca. 10 minutter.

SYNOPSIS
Synopsen skal bestå af en kortfattet præsentation af emnet og en fastlagt og afgrænset problemstilling. En synopsis omfatter en udbygget indholdsbeskrivelse/-oversigt med en indledende analyse og diskussion. Synopsen er at betragte som en ramme for uddybende diskussion – ikke en færdig rapport.

Synopsen bør indeholde fagets navn, titel på synopsen, navnene på teamets medlemmer, studienummer. Synopsen må max. være på 5 sider (hver max. 2.400 anslag inkl. mellemrum). Forside, litteraturliste og bilag tæller ikke med i de 5 sider. Bilag medtages kun helt undtagelsesvist.

Der er ikke knyttet egentlig vejledning til synopsis-arbejdet.
ECTS10
Tilladte hjælpemidlerSelve synopsen
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Faget er samlæst med Selskabsret for jura, 6. semester.

Fakta om modulet

Engelsk titelCompany Law
ModulkodeBA-EJ-18-16
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
Modulet udbydes første gang foråret 2021
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnJuridisk Studienævn
InstitutJuridisk Institut
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

OBS litteratur er først endelig 3 uger før semesterstart!

 • Erik Werlauff, Selskabsret, nyeste udgave
 • Andre materialer - op til 50 sider offentliggøres med links, filer eller henvisninger på Moodle