Socialt arbejdes kontekster i tid og rum, retlig regulering

2019/2020

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Det forudsættes, at modul 1 og modul 2 er bestået.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Indhold
Socialt arbejdes kontekster i tid og rum: Der fokuseres i undervisningen på aktuelle umiddelbart modsætningsfyldte tendenser til på den ene side øget deltagelse, medborgerskab og tilpasning af indsatser til den enkelte og på den anden side standardisering og anden form for procesregulering. Desuden fokuserer undervisningen på, hvordan forskellige typer af kategoriseringer af socialt udsatte borgere spiller sammen og skaber specifikke opfattelser af ’klienten’, samt hvilken betydning dette har for socialt arbejdes praksis i forskellige institutionelle, sociale og historiske kontekster.

Retssociologi og retlig regulering: Der fokuseres i undervisningen på retssociologiske emner med speciel relevans for socialt arbejde herunder begreberne ret og retsanvendelse, sammenhæng mellem retten og samfundsudviklingen, rettens årsager og virkninger, retlige normers samspil og sammenstød med andre normer og strukturer i socialt arbejde, aktører i den retlige regulering af socialt arbejde, samt internationale retsnormer og deres indflydelse på socialt arbejde i en dansk kontekst.

Mål
Socialt arbejdes kontekster i tid og rum: Målet for undervisningen er at give den studerende mulighed for at analysere dansk og nordisk socialt arbejde i en historisk og international kontekst og på den baggrund skabe grundlag for, at den studerende udvikler kritisk og videnskabelig refleksion over specifikke opfattelser af sociale problemer, socialpolitiske programmer og iværksættelsen af specifikke typer af socialt arbejde i udvalgte områder af socialt arbejde.

Retssociologi og retlig regulering: Målet for undervisningen er, at den studerende opnår indsigt i retssociologiske teorier og perspektiver på retssystemets udvikling og retsanvendelsen i sammenhæng med samfundsudviklingen, samt karakteristika ved og konsekvenser af retlige reguleringsformer med specielt henblik på socialt arbejde.

Læringsmål

Viden

Ved bedømmelse af fagene Socialt arbejde – tid og rum, og Retssociologi og retlig regulering lægges vægt på, at den studerende har tilegnet sig viden om:

  • den historiske og rumlige udvikling af specifikke opfattelser af sociale problemer, af socialt udsatte borgere, socialpolitiske programmer og iværksættelsen af specifikke typer af socialt arbejde
  • retlige begreber og reguleringsformer inden for det sociale arbejde

Færdigheder

Ved bedømmelse af fagene Socialt arbejde – tid og rum, og Retssociologi og retlig regulering lægges vægt på, at den studerende har tilegnet sig færdigheder i:

  • at kunne analysere og have overblik over dansk og nordisk socialt arbejde i en historisk og international kontekst, herunder specifikke opfattelser af sociale problemer, socialpolitiske programmer og iværksættelsen af specifikke typer af socialt arbejde
  • at kunne analysere retlige, administrative og økonomiske krav og socialfaglige indsigters betydning for organiseringen på det sociale felt

Kompetencer

Ved bedømmelse af fagene Socialt arbejde – tid og rum, og Retssociologi og retlig regulering lægges vægt på, at den studerende har tilegnet sig kompetencer til:

  • at kunne anvende sin forståelse for rettens samspil med andre reguleringsmekanismer til at analysere konsekvenser for sociale klienter og socialt arbejdes former  
  • at kunne inddrage og anvende det sociale arbejdes særlige kontekst i analyse, planlægning, ledelse og/eller udførelse af socialt arbejde
  • at kunne anvende og omsætte viden om umiddelbart modsætningsfyldte tendenser til involvering af borger/klient og regulering af det sociale arbejdes processer, effekter og metoder

Undervisningsform

Socialt arbejdes kontekster i tid og rum: Modulet er et fokusmodul. Undervisningen består af fælles undervisningsgange på tværs af fokusområder og undervisningsgange på de enkelte fokusområder. Undervisningsformen består hovedsageligt af forelæsning og diskussioner med inddragelse af forskningsresultater, cases og studenteraktiviteter.

Retssociologi og retlig regulering: Undervisningen består af forskningsbaserede forelæsninger og dialog.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Socialt arbejdes kontekster i tid og rum: 10 ECTS
Retssociologi og retlig regulering: 5 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSocialt arbejdes kontekster i tid og rum, retlig regulering
Prøveform
Skriftlig og mundtlig
Mundtlig intern eksamen med individuel bedømmelse på baggrund af skriftlig formidlingstekst.
Det er en forudsætning for at gå til eksamen at den studerende har deltaget aktivt i kurset og bestået en mundtlig præsentation.
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelSocial Work context in time and space, Sociology of law
ModulkodeKASOA20173A
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Socialt Arbejde
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet