Socialt arbejde - aktører, videnskabsteori og forskningsmetode, organisation

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Indhold
Socialt arbejde – aktører: Der fokuseres i undervisningen på forskellige aktørpositioner og -perspektiver og disses betydning for praksis og udvikling af socialt arbejde.

Organisation: Der fokuseres i undervisningen på teorier om bureaukrati, organisationers socialfaglige indre liv og kultur og teorier om organisationers forhold til og samarbejde med sin omverden. Der sættes perspektiv på organisationsudvikling og -forandring.

Videnskabsteori og forskningsmetoder: Der fokuseres i undervisningen på at give de studerende et overblik over en række forskellige designtyper og dataindsamlingsmetoder. Desuden præsenteres og diskuteres forskellige videnskabsteoretiske positioneringer og problemstillinger.

Mål
Socialt arbejde – aktører: Målet for undervisningen er at udvikle den studerendes forståelse af og teoretiske viden om aktører i socialt arbejde samt disse aktørers betydning for udviklingen af socialt arbejde.

Organisation: Målet for undervisningen er at sætte den studerende i stand til at analysere det sociale arbejde i dets organisatoriske kontekst. Den studerende trænes i at analysere organisationer som komplekse sociale systemer, der indgår i et samspil med andre organisationer i privat, offentlig og frivillig kontekst.

Videnskabsteori og forskningsmetoder: Målet for undervisningen er at sætte den studerende i stand til at tilegne sig og vurdere eksisterende undersøgelser og forskning med relevans for det sociale arbejde samt selvstændigt at gennemføre undersøgelser og evalueringer.

Læringsmål

Viden

Ved bedømmelsen af fagene Socialt arbejde – aktører, Organisation, og Videnskabsteori og forskningsmetoder lægges vægt på, at den studerende har tilegnet sig viden om:

  • den socialfaglige og organisatoriske kontekst, som påvirker forskellige centrale aktører i det sociale arbejde
  • forskellige aktører, deres positioner og perspektiver, samt disses betydning for udviklingen af det sociale arbejde
  • videnskabsteoretiske grundlagsproblemer og metodologier

Færdigheder

Ved bedømmelsen af fagene Socialt arbejde – aktører, Organisation, og Videnskabsteori og forskningsmetoder lægges vægt på, at den studerende har tilegnet sig færdigheder i:

  • at kunne analysere forskellige aktørpositioner og disse positioners betydning for det sociale arbejde
  • at kunnereflektere over konkrete undersøgelsers videnskabsteoretiske grundlag og anvendte dataindsamlings- og analysemetoder
  • at kunne anvende forskellige dataindsamlings- og analysemetoder

Kompetencer

Ved bedømmelsen af fagene Socialt arbejde – aktører, Organisation, og Videnskabsteori og forskningsmetoder lægges vægt på, at den studerende har tilegnet sig kompetencer til:

  • at analysere og udvikle en sammenhængende indsats i socialt arbejde under inddragelse af organisatoriske aspekter og med bevidsthed om forskellige aktørperspektiver på indsatsen
  • at undersøge/evaluere og analysere socialt arbejde og velfærdsydelser i såvel dansk som international sammenhæng gennem empiriske studier under anvendelse af og med begrundelse for forskellige typer af adækvate dataindsamlings- og analysemetoder
  • at tilegne sig og kritisk vurdere eksisterende undersøgelser og forskning med relevans for det sociale arbejde samt formidle forskning på det sociale arbejdes felt

Undervisningsform

Undervisningsformen består i forskningsbaserede forelæsninger og diskussioner med inddragelse af cases, studerendes praksis og projektarbejder.

 

 

 

Omfang og forventet arbejdsindsats

Socialt arbejde – aktører: 10 ECTS
Organisation: 10 ECTS
Videnskabsteori og forskningsmetoder: 10 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSocialt arbejde - aktører, videnskabsteori og forskningsmetode, organisation
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Mundtlig ekstern eksamen med individuel bedømmelse på baggrund af skriftlig projektrapport.
ECTS30
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelSocial Work - actors: Philosophy of social science, social sciens methods and organizational theory
ModulkodeKASOA20172
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS30
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Socialt Arbejde
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet