Teorier om socialt arbejde, Teorier om sociale problemer, Teorier om socialpolitik

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Indhold
Teorier om socialt arbejde: Der fokuseres i undervisningen på socialt arbejdes teorier, perspektiver og metoder.

Teorier om sociale problemer: Der fokuseres i undervisningen på, hvordan anvendelsen af teorier med forskellige typer definitioner og forklaringer kan kvalificere analysen af sociale problemer.

Teorier om socialpolitik: Der fokuseres i undervisningen på principper, systemer og filosofier, herunder velfærdsstatens idealer, fremvækst og rolle samt processer i samfundet, der har negative velfærdskonsekvenser.

Mål
Teorier om socialt arbejde: Målet for undervisningen er at udvikle den studerendes viden om, færdigheder og kompetencer i forhold til kritisk analyse af socialt arbejdes perspektiver, teorier og metoder samt disses udvikling og anvendelse i praksis.

Teorier om sociale problemer: Målet for undervisningen er, at studerende kan anvende begreber og teori til beskrivelse, forståelse, analyse og forklaring af sociale problemer.

Teorier om socialpolitik: Målet for undervisningen er at sætte den studerende i stand til at analysere velfærdsstatens løsningsstrategier overfor centrale problemstillinger, herunder social ulighed, fattigdom, social differentiering, marginalisering og ekskludering.

Læringsmål

Viden

Ved bedømmelsen af fagene Teorier om socialt arbejde, Teorier om sociale problemer, og Teorier om socialpolitik lægges vægt på, at den studerende har tilegnet sig viden om:

 • socialt arbejdes teorier, perspektiver og praksis
 •  definitioner af sociale problemer, teorier om forståelse og forklaring af sociale problemer samt undersøgelser, der belyser sociale problemer
 •  velfærdspolitikkens overordnede mål og velfærdssystemets virkemåde

Færdigheder

Ved bedømmelsen af fagene Teorier om socialt arbejde, Teorier om sociale problemer, og Teorier om socialpolitik lægges vægt på, at den studerende har tilegnet sig færdigheder i:

 • at kunne identificere, redegøre og kritisk analysere teorier og perspektiver på socialt arbejde
 • at kunne redegøre for og reflektere over socialt arbejde som begreb og praksisfelt og forskellige teoretiske grundlag for at udføre socialt arbejde
 • at  kunne anvende forskellige teorier om sociale problemer til at forstå og forklare konkrete sociale problemer
 • at kunne identificere og analysere processer på mikro-, meso- og makroniveau som skaber og opretholder sociale problemer. Skal herunder kunne anvende begreberne statistiske og kausale sammenhænge samt risiko
 • at kunne demonstrere indsigt, anvende og gennemføre kritiske analyser af velfærdssystemet og aktuelle velfærdsordninger i et komparativt perspektiv
 • at  kunne redegøre for og udvise helhedsforståelse af velfærdssystemets virkemåde under anvendelsen af tværfaglige synsvinkler (økonomi, sociologi, politologi) med henblik på løsningsmodeller

Kompetencer

Ved bedømmelsen af fagene Teorier om socialt arbejde, Teorier om sociale problemer, og Teorier om socialpolitik lægges vægt på, at den studerende har tilegnet sig kompetencer til:

 • kritisk at kunne analysere konkret socialt arbejde og de anvendte teorier og forholde sig kritisk til teoriernes forklaringskraft
 • at kunne bidrage til at analysere, udvikle og/eller gennemføre en sammenhængende indsats i socialt arbejde, teoretisk, metodisk og redskabsmæssigt
 • at kunne udvælge og anvende teorier, der giver de bedste muligheder for at beskrive og analysere konkrete sociale problemer
 • at kunne udarbejde en analyse af konkrete sociale problemer, deres omfang, risikoen for at pådrage sig problemerne og mulige årsager til dem.
 • at kunne omsætte og bruge viden om velfærdspolitikkens overordnede mål og velfærdssystemets virkemåde i forhold til brugerne/klienterne, samt hvordan systemerne bidrager til at imødekomme brugerne/klienternes behov
 • at kunne anvende teoretiske og praktiske kompetencer til at forstå og analysere velfærdsstatens rolle og funktionsmåder i forskellige samfundstyper samt omsætte og bruge viden om, hvad der forårsager forandringer i velfærdssystemets funktionsmåder.

Undervisningsform

Undervisningen består af forelæsninger med inddragelse af forskningsresultater og cases, øvelsesopgaver, diskussioner, kombineret med forskellige former for studenteraktiviteter.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Teorier om socialt arbejde: 10 ECTS
Teorier om sociale problemer: 10 ECTS
Teorier om socialpolitik: 10 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnTeorier om socialt arbejde, teorier om sociale problemer, teorier om socialpolitik
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Modulerne Teorier om socialt arbejde, Teorier om sociale problemer og Teorier om socialpolitik udprøves med en pensumeksamen med individuel bedømmelse på baggrund af gruppebaseret skriftlig projektrapport.
ECTS30
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelTheories of social work, Theories of social problems, Theories of social policy
ModulkodeKASOA20171
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS30
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Socialt Arbejde
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet