Kandidatspeciale

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Den studerende udarbejder som afslutning på studiet et kandidatspeciale om et emne, som hun/han vælger frit inden for uddannelsens rammer. Kandidatspecialer kan udarbejdes individuelt eller i fællesskab af indtil 3 studerende. Specialeemnet godkendes af Studienævnet for Psykologi. Emnet forelægges nævnet i form af en kort, foreløbig problemformulering, begrundelse for emnevalget, forslag til litteratur m.v. samt forslag til tidsplan. Ved godkendelsen fastsættes en frist for afleveringen af specialet. Der henvises i øvrigt til Det Humanistiske Fakultets regler for kandidatspecialer, som findes på fakultetets hjemmeside.

Modulet omfatter udvikling og gennemførelse af en selvstændig empirisk eller teoretisk undersøgelse herunder:

 • Anvendelse af psykologisk teori og empiri i undersøgelsesøjemed
 • Opstilling af en forskningsmæssigt relevant problemformulering og anvendelse af egnet forskningsmetodik
 • Udvikling af forskningsdesign med tilhørende databeskrivelse, dataindsamling, behandling og analyse eller for teoretiske undersøgelsers vedkommende adækvate designs til udvælgelse, analyse og syntese af teoretisk og empirisk litteratur
 • Metateoretisk og kontekstreflekteret anvendelse/inddragelse af teori
 • Kildekritisk tilgang til faglitteratur og især for teoretiske undersøgelsers vedkommende kritisk stillingtagen til de behandlede teoriers empiriske grundlag
 • Diskussion af undersøgelsens fund/resultater inkl. validering og bedømmelse af undersøgelsens generaliserbarhed, pålidelighed og gyldighed, alt sammen ud fra videnskabelige normer
 • Konklusion på og perspektivering af egen undersøgelse

 

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om

 • og forståelse af den psykologiske problemstilling der undersøges på et niveau så relevante del-problemer identificeres og undersøges på videnskabeligt grundlag
 • og forståelse af den psykologiske problemstilling der undersøges i specialet på højeste internationale forskningsniveau

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i

 • at anvende sin viden om psykologisk relevant teori, empiri og forskningsmetode i forbindelse med en selvstændig empirisk eller teoretisk undersøgelse
 • at opstille en fokuseret problemformulering med relevante forskningsspørgsmål samt overskue konsekvenserne af disse for valg af forskningsmetode
 • at udforme et relevant forskningsdesign og anvende det til dataindsamling og - bearbejdelse eller for teoretiske undersøgelsers vedkommende opstille adækvate designs til udvælgelse, analyse og syntese af teoretisk og empirisk litteratur

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til

 • at sætte sin undersøgelse ind i en relevant teoretisk kontekst og reflektere over sit teorivalg på metaniveau
 • kritisk at gennemgå relevant faglitteratur og især for teoretiske undersøgelsers vedkommende forholde sig kritisk til de undersøgte teoriers empiriske grundlag
 • at diskutere og validere sin undersøgelse ud fra videnskabelige normer og på videnskabeligt niveau
 • at perspektivere sin undersøgelse i forhold til psykologisk praksis og på videnskabeligt niveau

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKandidatspeciale
Prøveform
Mundtlig
Prøven foregår som en samtale mellem den studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i en af den/de studerende udarbejdet kandidatspeciale.
Pensum består af selvvalgt litteratur, der godkendes af vejleder, og som er tilstrækkeligt til at
belyse og besvare specialets problemformulering i forhold til læringsmålene, og som er på et
videnskabeligt niveau.
Kandidatspecialet kan efter den studerendes valg udformes efter et af følgende to formkrav:

A
Et speciale i form af et projekt, hvor det samlede sidetal er mindst 35 og højst 70 sider pr. studerende, dog højst 80 sider ved individuelt udarbejdede specialer.
Résumé: Der udarbejdes et resumé på engelsk på mindst 1 og højst 2 sider.

B
Et speciale bestående af en artikel og en rammesættende del, hvor det samlede sidetal er
mindst 35 sider og højst 70 sider pr studerende, dog højst 80 sider for individuelle specialer.

Specialet skal indeholde:
a) en artikel udformet efter almindelige normer for videnskabelige tidsskrifter på området.
Artikeldelen skal være mellem 15 og 20 sider pr studerende, dog max 25 sider. For individuelle
projekter må artikeldelen være max 20 sider.
og
b) et afsnit, hvor den studerende uddyber den forskningsmæssige baggrund for artiklen,
særlige aspekter af den udforskede problemstilling, yderligere perspektiver på problemstillingen
eller lignende samt et resumé på engelsk på mindst 1 og højst 2 sider, hvis dette ikke
er en del af artiklen. Den rammesættende del skal være mindst 20 sider, både for individuelle
projekter og grupperapporter.

For begge typer af skriftlige specialeafhandlinger gælder følgende omkring eksamen:
Normeret prøvetid:
En studerende: 45 minutter inkl. votering og karaktergivning.
To studerende: 45 minutter plus 30 minutter inkl. votering og karaktergivning
Tre studerende: 45 min. plus 55 minutter inkl. votering og karaktergivning.
ECTS30
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierDer foretages en samlet bedømmelse af projektrapporten (inklusive résumé) og den mundtlige præstation. Vælges form B indgår foruden den mundtlige præstation både artikeldelen og den rammesættende del i bedømmelsen.

Prøven skal dokumentere, at modulets mål er indfriede. For at opnå karakteren 12 skal den studerende demonstrere:

- Meget sikker, selvstændig og udtømmende anvendelse (herunder, hvis det er relevant,
gennem kombination) af den godkendte litteratur

- På overbevisende, meget sikker og selvstændig måde at kunne anvende og – når det er
nødvendigt – kombinere sin viden om psykologisk relevant teori, empiri og forskningsmetode
i forbindelse med sin undersøgelse

- Opstilling af en fokuseret problemformulering med relevante forskningsspørgsmål, der
potentielt skal kunne generere ny videnskabelig viden samt fuldt overskue konsekvenserne
af disse for valg af forskningsmetode

- Udformning af et i forhold til forskningsspørgsmålene fuldt dækkende forskningsdesign
og at kunne anvende det til dataindsamling og –bearbejdelse eller for teoretiske undersøgelsers vedkommende at kunne opstille fuldt adækvate designs til udvælgelse, analyse og syntese af teoretisk og empirisk litteratur

- Overbevisende at kunne sætte sin undersøgelse ind i en relevant teoretisk kontekst og
præcist og i omfattende grad præcist at kunne reflektere over sit teorivalg på metaniveau

- Kritisk gennemgang af relevant faglitteratur og selvstændigt at kunne foreslå integrationsmuligheder
inden for denne, samt især for teoretiske undersøgelsers vedkommende
at kunne forholde sig kritisk til de undersøgte teoriers empiriske grundlag

- Evne til på udtømmende vis at diskutere sin undersøgelse ud fra videnskabelige normer

- Evne til kritisk at kunne validere sin egen undersøgelse

- Evne til overbevisende at kunne perspektivere sin undersøgelse i forhold til psykologisk
praksis

- Evne til at kunne formidle sine resultater på en måde, der lever op til alle videnskabelige
normer, og samtidig er sprogligt tilgængelig.

Fakta om modulet

Engelsk titelMaster’s Thesis
ModulkodeKAPSY201510
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
4. semester
ECTS30
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Psykologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet