Modul 1: Eksternt Regnskab

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulets formål er at give den studerende viden, færdigheder og kompetencer inden for de teorier, regler og bestemmelser, der regulerer virksomheders eksterne regnskabsaflæggelse.

Eksternt regnskab beskæftiger sig med måling og rapportering af oplysninger om virksomheders indtjenings- og kapitalforhold til investorer, kreditorer og andre eksterne interessenter, der efterspørger oplysningerne til beslutningsformål.

Læringsmål

Viden

Ved modulets afslutning forventes den studerende at:

 • Kunne demonstrere forskningsbaseret viden om brugernes beslutningsmodeller og informationsbehov, alternative overskud- og kapitalbegreber og årsregnskabets underliggende begrebsramme.
 • Kunne demonstrere viden om de forskningsmetoder, som danner grundlag for den empiriske og normative regnskabsforskning.
 • Kunne demonstrere viden om de forskellige regelsæt, der regulerer regnskabsaflæggelsen i love og standarder, og hvordan regelsættende implementeres i udarbejdelsen af årsrapporter.
 • Kunne forstå og reflektere over regelsættenes præcisering af definitioner, indregningskriterier og målegrundlag samt de konsekvenser, som reguleringens formue (balance-)orienterede overskud- og kapitalbegreber får for virksomheders regnskabsaflæggelse i praksis.

Færdigheder

Ved modulets afslutning forventes den studerende at:

 • Kunne identificere de centrale problemer, som opstår i forbindelse med udarbejdelse af årsrapporter og de områder af det gældende regelsæt, som bør inddrages i deres løsning.
 • Kunne anvende begrebsrammen som grundlag for indregning, måling og præsentation af væsentlige regnskabsposter i årsrapporten.
 • Kunne forholde sig kritisk til indholdet af udarbejdede årsrapporter og om nødvendigt stille forslag til ændringer.
 • Kunne gennemføre en analytisk bearbejdning af årsrapportens generelle oplysninger med henblik på dækning af forskellige regnskabsbrugeres specifikke informationsbehov.
 • Kunne formidle faglige problemstillinger i relation til udarbejdelsen af koncernregnskaber og til forskelle i moder- og koncernregnskabers informationsværdi for brugerne.

Kompetencer

Ved modulets afslutning forventes den studerende at:

 • Kunne identificere, analysere og fremkomme med løsningsforslag til håndtering af komplekse regnskabsmæssige problemstillinger ved anvendelse af fagets begreber, teorier og metoder.
 • Kunne indgå i samarbejde med specialister i andre funktioner i en organisation med henblik på løsning af regnskabsmæssige problemstillinger, som omfatter flere funktioner.
 • Kunne vedligeholde og udbygge sin viden indenfor eksternt regnskab efter afsluttet studium.

Undervisningsform

Modulet indeholder forelæsninger og opgaveløsning og foregår på dansk

Omfang og forventet arbejdsindsats

Der undervises 1 – 2 gange pr. måned fra kl. 9 - 18. Det kræver en betydelig forberedelsesindsats i form af læsning af pensum og opgaveløsning.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnEksternt Regnskab
Prøveform
Skriftlig
24-timers skriftlig eksamen.
Nærmere detaljer om formkrav, aflevering, eksamen mm. gøres tilgængeligt i modulets Moodle-rum.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

STUDIESEKRETÆR (ved praktiske spørgsmål)

Helle Rank Nørgaard
Tlf. 9940 8028
Mail: hrn@business.aau.dk

KOORDINATOR (ved faglige spørgsmål)

Ekstern Lektor Jakob Vangsgaard
Mail: jbv@business.aau.dk

Fakta om modulet

Engelsk titelModule 1: External Accounting
ModulkodeSRD580066D
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedAnden placering
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for MBA og HD
InstitutInstitut for Økonomi og Ledelse
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet