Obligatorisk Modul - 1. semester

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Uddannelsens første studieår er tænkt som fundamentet for det videre arbejde, idet der på første år undervises i uddannelses kerneområder.

Modulets formål er at sikre den studerende en grundlæggende viden på højt niveau indenfor strategi og organisation, økonomisk styring og ledelse, virksomheders økonomiske omgivelser samt marketing i et strategisk perspektiv.

I løbet af det almene forløb første semester vil du stifte bekendtskab med følgende områder:

 • Strategi og Organisation
 • Økonomisk Styring og Ledelse
 • Virksomheders Økonomiske Omgivelser
 • Marketing i et Strategisk Perspektiv

På dette semester skabes naturlig progression til uddannelsens videre forløb, idet uddannelsens 2. semester yderligere udbygger den studerendes faglige fundament i seminarerne værdikædeledelse og netværk, økonomisk styring og ledelse 2 samt organisations- og strategiudvikling.

Læringsmål

Viden

Ved modulets afslutning forventes den studerende at:

 • Have opnået viden om praksis og anvendelse for så vidt angår fagområdernes begreber, metoder og modeller, herunder bl.a. strategi, organisation, økonomistyring og marketing.
 • Kunne forstå og redegøre for teori indenfor fagområderne. 
 • Kunne reflektere over fagområdernes viden på et videnskabeligt grundlag

Færdigheder

Ved modulets afslutning forventes den studerende at:

 • Kunne identificere videnskabelige problemstillinger indenfor fagområderne 
 • Kunne analysere en problemstilling i en virkelig virksomhed
 • Kunne anvende moduletsteoretiske indhold i et videnskabeligt projekt
 • Kunne formidle problemer, løsninger og argumenter relateret til fagområderne på en systematisk og sammenhængende måde, der viser overblik, indsigt og forståelse for fagområdernes problemstillinger

Kompetencer

Ved modulets afslutning forventes den studerende at:

 • Kunne opstille videnskabeligt baserede løsningsforslag til problemstillingen 
 • Kunne kommunikere resultaterne af analysen i en sammenhængende rapport, herunder demonstrere overblik oversemestrets teoretiske og metodiske indhold og på den baggrund er i stand til at foretage kvalificerede og reflekterede valg og fravalg af den tillærte teori og metode i forhold til en identificeret problemstilling i en virksomhed.
 • Kunne bringe sin viden i spil i tværfaglige arbejdsprocesser. Der lægges vægt på, at den studerende, gennem kendskab til og forståelsen af fagområderne, er i stand til at vedligeholde og udbygge sin viden efter afsluttet studium.

Undervisningsform

Modulet indeholder seminarer, opgaveløsning, skriftligt projektarbejde og mundtlig eksamination. Modulet er på dansk.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Uddannelsen er tilrettelagt som en række tilstedeværelsesseminarer.

På hvert seminar undervises intensivt, typisk fra onsdag eftermiddag til fredag eftermiddag.

Seminarerne kræver en betydelig forberedelsesindsatsi form af læsning af pensum og opgaveløsning.

Studieintensiteten erjævn mellem seminarerne, og de studerende må påregne en stigende studieintensitet i perioder med projektskrivning.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSemesterprojekt
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Projektet skal skrives på dansk eller engelsk.

Projektet kan udarbejdes individuelt eller i grupper.

1. semesterprojektet må have et omfang af maksimalt 35 normalsider ved et individuelt projekt,50 normalsider ved 2 studerende eller 60 normalsider ved 3 studerende eller flere.

Alle angivelser er eksklusiv bilag. En normalside svarer til 2400 anslag inklusive tegn og mellemrum.

Den mundtlige eksamen har en varighed af 45 minutter ved én studerende, 60 minutter ved to studerende og 75 minutter ved tre studerende eller flere.

Nærmere detaljer om formkrav, aflevering, eksamen mm. gøres tilgængeligt i modulets Moodle-rum.
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Med visse hjælpemidler:
Der må medbringes kopi af det afleverede projekt, samt en præsentation, i digitalt eller trykt format, til eksaminationen.
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Studieleder Lars Krull (ved faglige spørgsmål)
E-mail: krull@business.aau.dk
Tlf: 9940 2705

AC-fuldmægtig Morten Lykke Olesen (ved praktiske spørgsmål)
E-mail: mlo @business.aau.dk
Tlf: 9940 8255

Fakta om modulet

Engelsk titelCompulsory Module - 1 semester
ModulkodeSMS120004F
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
NB! Det obligatoriske modul dækker uddannelsens første 2 semestre. Denne modulbeskrivelse dækker kun modulets første semester.
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedAnden placering
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for MBA og HD
InstitutInstitut for Økonomi og Ledelse
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet