Ledelse af fagprofessionelle

2019/2020

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Optagelse på MPG-uddannelsen.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Overordnet beskrivelse af faget, målbeskrivelse og formål:

Ledelse af fagprofessionelle er mange steder et vilkår for offentlige ledere. Én af de helt centrale udfordringer i den nuværende og den fremtidige offentlige sektor er at sikre god og effektiv borgerservice uden at gå på kompromis med hverken de politiske rammer eller vidensgrundlaget for den konkrete service. Formålet med modulet ”Ledelse af fagprofessionelle” er at give et forskningsbaseret indblik i viden og fagprofessionalisme som vilkår for offentlig ledelse. Modulet introducerer til begreber og analyser af ledelse af fagprofessionelle. Målet er at forklare, hvorfor og hvordan ledelse af fagprofessionelle adskiller sig fra ledelse af ikke-fagprofessionelle, herunder at belyse muligheder og begrænsninger for specialisering og vidensudvikling i den offentlige sektor. Modulet handler også om, hvordan man ledelsesmæssigt og styringsmæssigt bedre kan understøtte, hvad der virker for borgerne. Modulet giver konkrete bud på metoder til at udvikle nye ledelsesredskaber, der integrerer fleksible løsninger og som skaber mulighed for bedre vidensudnyttelse og videnssamarbejde i sin organisation.

Modulet er organiseret i følgende fire dele: ”Viden og professioner i den offentlig sektor”, ”organisationsteori og specialisering”, ”ledelsesteori og vidensmedarbejdere” og ”vidensanvendelse som ledelsesredskab”.

Del 1: ”Viden og professioner i den offentlig sektor” giver et giver en teoretisk og empirisk historisk-funderet forståelse af professioner i den offentlige sektor, samt et indblik i aktuelle ledelsesstrømninger i den danske offentlige sektor. I del 1 sættes der fokus på de udfordringer, som ændringer af ledelsesstrukturer skaber i en stor, kompleks og stærkt professionaliseret organisation.

Del 1 giver også en teoretisk og empirisk funderet forståelse for hvilke danske og internationale forhold, der har betydning for udvikling og fastholdelse af viden og ekspertise i den offentlige sektor.

Del 2: ”Organisationsteori og specialisering” præsenterer forskellige teoretiske perspektiver på specialisering i organisationer. Der lægges vægt på både at introducere teorier, som man kan anvende til at styrke specialiseringen i sin organisation, samt teorier, der kan understøtte en stærkere tværfaglighed og hybridprofessionalisme i sin organisation.  

Del 3: Ledelsesteori og vidensmedarbejdere” præsenterer forskellige teoretiske ledelsesperspektiver og former for faglige ledelse, samt ledelsesmæssige muligheder og udfordringer, som knytter sig til forskellige former for specialisering, herunder rekruttering og medarbejderfastholdelse. De udfordringer som skabes, når offentlige ledere skal lede og samtidig understøtte en række ofte forskellige former for serviceproduktion, vil blive diskuteret.

Del 4: ”Vidensanvendelse som ledelsesredskab” introducerer teori og analyser af datainformeret ledelse, herunder konkrete tilgange til, hvordan man som leder, kan blive bedre til at vidensudvikle sin organisation og til at styrke sit datamæssige beslutningsgrundlag.

I arbejdet med modulet får deltagerne mulighed for at anvende de forskellige viden- og specialiseringsteoretiske perspektiver som modulet har præsenteret på en eksamensopgave.

På del 4 fremlægger deltagerne en opgavesynopsis og endelige afsluttes den fjerde del med en opsamling på modulet og med præsentation af formkrav, indholdskrav og disponeringsstrategier til at gennemføre det forestående opgavearbejde.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

  • Viden om og forståelse af centrale begreber og temaer indenfor professions- og ledelsesteori i en offentlig og politisk kontekst.
  • Mundtlige og skriftlige færdigheder i at anvende faglig og teoretisk viden i analyser af aktuelle specialiserings- og koordinationsstrategier, herunder professions- og samarbejdsprojekter.
  • Analytisk kompetence til at reflektere over egen fagprofessionel ledelsespraksis, når konkrete specialiseringssprocesser og tværfaglige processer i en offentlig og politisk kontekst skal tilrettelægges og gennemføres.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • at begribe konkrete udfordringer i fagprofessionel ledelse i den danske offentlige sektor i en bredere teoretisk, historisk og international sammenhæng.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

  • at udvikle deltagernes analytiske og teoretiske kompetence til at understøtte specialiserings- og videnskrav til konkrete organisatoriske ledelsesprocesser, herunder at reflektere over hvilke vidensformer og hvilke ledelsesudfordringer, der knytter sig til disse processer.

Undervisningsform

Undervisningsformen kombinerer forelæsninger, case-baseret undervisning samt gruppediskussioner med efterfølgende oplæg omkring dagens pensum. Cases fra ledelsespraksis vil blive præsenteret på alle fire dele. Dertil kommer vejledning og gruppevise diskussioner i forbindelse med udarbejdelsen af den skriftlige opgave. Målet er at deltagerne både får lejlighed til at fordybe sig i ny viden og blive udfordret af at forholde sig til egne cases og til cases som udspiller sig udenfor egen organisation.

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS-point svarende til ca. 140 arbejdstimer.

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

  • Det er en forudsætning for deltagelse i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden for fastsat frist.

Prøver

Prøvens navnLedelse af fagprofessionelle
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Eksamen er en individuel mundtlig prøve på baggrund af en skriftlig opgave på maksimalt 10 sider. Opgaven skal tage udgangspunkt i modulets begreber og kan være casebaseret. Der afsættes 30 minutter til prøven, inkl. votering. Bedømmelsen er en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den mundlige prøve.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelLeading Professionals
ModulkodeSMG140103F
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig
CensornormTo timer pr. skriftligt projekt inkl. eksamination.

Organisation

StudienævnStudienævn for Masteruddannelsen i Offentlig Ledelse (MPG)
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

·       Møller, M. Ø; Møller, S. Ø. og Hermansen, A.  (2020): Styring og ledelse i professionel praksis.

·       Ricucci, N. M. (2005): How Management Matters. Street-level bureaucrats and welfare reform. Washington, D.C.: Georgetown University Press.